Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sóng cơ

Được đăng lên bởi Thánh Con
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP VỀ SÓNG CƠ
Bài 1. Hai nguồn song kết hợp A và B dao động theo phương trình u A a cos t và u B a cos(t   )
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn  / 3 .Tìm 


2
4
A.
B.
C.
D.
3
6
3
3

Giải: Xét điểm M trên AB; AM = d1; BM = d2 ( d1 > d2)
Sóng truyền từ A , B đến M
2d 1

 
uAM = acos(t )

A
I M
2d 2
 )
uBM = acos(t 
 (d1  d 2 ) 
 (d 2  d1 ) 
 ) cos((t  ).
uM = 2acos(

2

2
 (d1  d 2 ) 
 ) =0
Điểm M không dao động khi cos(

2
 (d1  d 2 )  
1 
 k )
   k ------> d1 – d2 = ( 
------->
2 2

2 2
điểm M gần trung điểm I nhất ứng với (trường hợp hình vẽ) k = 0


B

1 

1 
1

( 
)   
    . Chọn đáp án B
2 2
3
2 2 3
3

Bài 2. Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền trong một môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s. Xét trên
phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều
truyền sóng , cách M một khoảng từ 42 đến 60cm có diểm N đang từ vị tri cân bằng đi lên đỉnh sóng . Khoảng
cách MN là:
A. 50cm
B.55cm
C.52cm
D.45cm
Giải:
Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở vị trí cân bằng
đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN
N
M
MN =

3
 + k với k = 0; 1; 2; ...
4

Với  = v.T = 0,2m = 20cm
42 < MN =

3
 + k < 60 -------> 2,1 – 0,75 < k < 3 – 0,75 ------> k = 2
4

Do đó MN = 55cm. Chọn đáp án B
Bài 3.Trên mặt một chât lỏng có hai nguồn sóng kêt hợp cùng pha có biên độ 3a và 2a dao động vuông góc
với mặt thoáng của chất lỏng.Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không thay đổi thì tại một điểm cách 2
nguồn những khoảng d1=8.75λvà d2=3.25λ sẽ có biên độ dao động a0=?
A a0=a
Ba≤a0≤5a
Ca0= 13a
Da0=5a
M
Giải.
Giả sử phương trình của hai nguốn sóng
tại S1 và S2
u1 = 2acost.
u2 = 3acost.
Sóng truyền từ S1 và S2 đến điểm M

d1
S1

d2
S2

u1M = 2acos(t -

2d 1

) = 2acos(t -17,5π)

2d 2
u2M = 3acos(t ) = 3acos(t - 6,5π)

Ta thấy u1M và u2M ngược pha nhau.
Do đó biên độ dao động tại M là a0 = 3a -2a = a. Chọn đáp án A
Bài 4.. Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz.Dao động truyền đi với vận tốc 0.4m/s trên dây dài, trên
phương này có hai điểm P và Q theo thứ tự đó PQ=15cm. Cho biên độ a=10mm và biên đọ không thay đổi khi
sóng truyền . Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 0.5cm di chuyển theo chiều dương thì li độ tại Q là
A -1cm
B. 8.66cm
C. -0.5cm
D. -8.66cm
Giải: Bước sóng  = v/f = 0,4/10 = 0,04 m = 4 cm
O


Giả sử biểu thức của sóng tại nguồn O
u0 = 10cos20πt (mm) OP = d (cm)
Biểu thức của sóng t...
BÀI TẬP VỀ SÓNG CƠ
Bài 1.
tau
A



tau
B
 !"# !$%&!'
()
*+!
A.
,
B.
(
C.
(
-
D.
(
.
Giải: /0 !12314
5
314
-

5
6
-
789:;<1

1
4=
5
- d


1
4=
1
4-
-
-5
dd
=
-
5-
dd
*
> !1"
-
-5
dd
4?
=======6
k
dd
--
-5
======6
5
@
-
4
--
5
k
 !1# !$&ABCD4?

((
5
--
5
(
--
5
*Chọn đáp án B
Bài 2. 188+4?<-9:!!"C8E5!)*/02
9:8FG<!C !8! !1H!'I8J1:
9:8<K1!L;.-,?!8 !M;NOPHQ2I8*RL
K1MQS
*T?!*TT!U*T-!V*.T!
Giải:
R !1JI8< !MJNWOPH
Q2<DLK1M
1M4
.
(
XB4?353-3***
YB4*+4?<-!4-?!
.-Z1M4
.
(
XZ,?=======6-<5@?<[TZZ(@?<[T======6k = 2
Do đó MN = 55cm. Chọn đáp án B
Bài 3*+2!\!OQ]882^8P2(-"8
B!\K%&Q]*MH89:BP2"9_'! !K-
`L
5
4a*[Tb
-
4(*-TbD8P2
?
4c

?
4 d
?
dT U
?
4
a5(
V
?
4T
Giải.
eLf%E8
'7
5
7
-
5
4-*
-
4(*
789:;7
5
7
-
 !1

$1
1
M
-
5
1
7
5
7
-
bài tập sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập sóng cơ - Người đăng: Thánh Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
bài tập sóng cơ 9 10 172