Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sóng dừng hay và khó

Được đăng lên bởi thanhthao250196
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ SÓNG DỪNG
Bài 1: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả
hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A
1cm?
A. 10 điểm
B. 9
C. 6 điểm
D. 5 điểm
A M
 

B

Giải


l = k ----> 25 = 5 ----->  = 10 cm
2

2

Biểu thức của sóng tại A là
uA = acost
Xét điểm M trên AB: AM = d ( 1≤ d ≤25)
Biểu thức sóng tổng hợi tại M
2d

uM = 2asin
cos(t + ).

2
2d
2 .1

Khi d = 1cm: biên độ aM = 2asin
= 2asin
= 2asin

10
5
Các điểm dao độngs cùng biên độ và cùng pha với M
2d

sin
= sin

5
2d

----->
=
+ 2kπ ----> d1 = 1 + 10k1 1≤ d1 = 1 + 10k1 ≤ 25----> 0 ≤ k1 ≤2: có 3 điểm

5
2d
4
=
+ 2kπ------> d2 = 4 + 10k2 1≤ d1 = 4 + 10k2 ≤ 25----> 0 ≤ k2 ≤2: có 3 điểm

5
Như vậy ngoài điểm M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.
Chọn đáp án D
Để tìm biểu thức sóng tổng hợp tại M ta làm như sau. Biểu thức của sóng tại A là
uA = acost
Biểu thức sóng truyền từ A tới B
2l

uB = acos(t ) = acos(t - kπ).vì l = k

2
Sóng phản xạ tại B uBpx = - acos(t - kπ).
2d
Sóng từ A, B truyền tới M uAM = acos(t )

2 (l  d )
2d
2d
uBM = - acos[t – kπ ] = - acos(t – 2kπ +
) = - acos(t +
)



2d
2d
2d
2d

uM = uAM + uBM = acos(t ) - acos(t +
) = -2asint sin
= 2asin
cos(t + )




2
2d

uM = 2asin
cos(t + ).

2
Có thể giả nhanh theo cách sau:
Theo bài ra ta thấy sóng dừng có 5 bó sóng. Các điểm trên sợi dây thuộc cùng một bó sóng dao động
cùng pha với nhau, Các điểm trên sợi dây thuộc hai bó sóng liền kê dao động ngược pha với nhau, Ở
mỗi bó sóng có hai điểm (không phải là bụng sóng) đối xứng nhau qua bụng sóng có cùng biên độ
Điểm M cách A 1cm < /4 = 2,5cm: không phải là bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên ở bó sóng
này có 1 điểm ; các bó sóng thư 3, thứ 5 có 2x2 = 4 điểm ; tổng cộng co 5 điểm . Như vậy ngoài điểm
M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.
Chọn đáp án D

Bài 2. :Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là
một điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm, gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa
biên độ của B. Khoảng cách AC là
A.14/3
B.7
C.3.5
D.1.75
B C
 

O

A

Giả sử biểu thức sóng tại nguồn O (cách A: OA = l.) u = acost
Xét điểm C cách A: CA = d. Biên độ của sóng dừng tai C aC = 2asin
Để aC = a (bằng nửa biện độ của B là bụng sóng): sin
-----> d = (

2d



2d



= 0,5

1
+ k). Với  = 4AB = 56cm. Điểm C gần A nhất ứng với k = 0
1...
BÀI TẬP VỀ SÓNG DỪNG
Bài 1: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang sóng dừng, người ta thấy 6 điểm nút kể cả
hai đầu AB. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A
1cm?
A. 10 điểm B. 9 C. 6 điểm D. 5 điểm
Giải
l = k
2
----> 25 = 5
2
-----> = 10 cm
Biểu thức của sóng tại A là
u
A
= acost
Xét điểm M trên AB: AM = d ( 1≤ d ≤25)
Biểu thức sóng tổng hợi tại M
u
M
= 2asin
d2
cos(t +
2
).
Khi d = 1cm: biên độ a
M
= 2asin
d2
= 2asin
10
1.2
= 2asin
5
Các điểm dao độngs cùng biên độ và cùng pha với M
sin
d2
= sin
5
----->
d2
=
5
+ 2kπ ----> d
1
= 1 + 10k
1
1≤ d
1
= 1 + 10k
1
≤ 25----> 0 ≤ k
1
≤2: có 3 điểm
d2
=
5
4
+ 2kπ------> d
2
= 4 + 10k
2
1≤ d
1
= 4 + 10k
2
≤ 25----> 0 ≤ k
2
≤2: có 3 điểm
Như vậy ngoài điểm M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.
Chọn đáp án D
Để tìm biểu thức sóng tổng hợp tại M ta làm như sau. Biểu thức của sóng tại A là
u
A
= acost
Biểu thức sóng truyền từ A tới B
u
B
= acos(t -
l2
) = acos(t - kπ).vì l = k
2
Sóng phản xạ tại B u
Bpx
= - acos(t - kπ).
Sóng từ A, B truyền tới M u
AM
= acos(t -
d2
)
u
BM
= - acos[t – kπ -
)(2 dl
] = - acos(t – 2kπ +
d2
) = - acos(t +
d2
)
u
M
= u
AM
+ u
BM
= acos(t -
d2
) - acos(t +
d2
) = -2asint sin
d2
= 2asin
d2
cos(t +
2
)
u
M
= 2asin
d2
cos(t +
2
).
Có thể giả nhanh theo cách sau:
Theo bài ra ta thấy sóng dừng 5 sóng. Các điểm trên sợi dây thuộc cùng một sóng dao động
cùng pha với nhau, Các điểm trên sợi dây thuộc hai bó sóng liền kê dao động ngược pha với nhau, Ở
mỗi bó sóng có hai điểm (không phải là bụng sóng) đối xứng nhau qua bụng sóng có cùng biên độ
Điểm M cách A 1cm < /4 = 2,5cm: không phải là bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên ở bó sóng
này có 1 điểm ; các bó sóng thư 3, thứ 5 có 2x2 = 4 điểm ; tổng cộng co 5 điểm .Như vậy ngoài điểm
M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.
Chọn đáp án D
A M
B
Bài tập sóng dừng hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sóng dừng hay và khó - Người đăng: thanhthao250196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập sóng dừng hay và khó 9 10 893