Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sưu tầm hay

Được đăng lên bởi Kim Hoa Lê
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN
1.C
9.D
17.C
25.D
33.D
41.B
49.B
57.A
65.A
73.A
81.D
89.A
97.A
105.A
113.B
121.C
129.C
137.C
145.D
153.C
161.A
169.D
177.D
185.D
193.C
201.B
209.A
217.A

2.C
10.C
18.C
26.D
34.B
42.D
50.A
58.B
66.D
74.C
82.A
90.C
98.A
106.C
114.B
122.D
130.B
138.B
146.D
154.C
162.D
170.D
178.D
186.C
194.A
202.C
210.D
218.D

3.D
11.C
19.B
27.B
35.A
43.B
51.A
59.C
67.D
75.A
83.D
91.D
99.A
107.B
115.A
123.C
131.B
139.D
147.B
155.B
163.B
171.D
179.A
187.C
195.D
203.D
211.A
219.D

4.B
12.B
20.B
28.B
36.C
44.A
52.A
60.B
68.A
76.D
84.B
92.A
100.D
108.D
116.B
124.C
132.D
140.B
148.B
156.B
164.B
172.A
180.B
188.B
196.B
204.A
212.C
220.A

5.C
13.D
21.D
29.A
37.A
45.A
53.A
61.A
69.A
77.A
85.
93.A
101.A
109.C
117.B
125.C
133.
141.A
149.B
157.A
165.D
173.B
181.D
189.A
197.D
205.A
213.C
221.D

Chuyên đề: Amin – Axit amin - Peptit
6.B
14.A
22.C
30.A
38.C
46.A
54.C
62.D
70.A
78.A
86.C
94.D
102.B
110.A
118.D
126.D
134.D
142.B
150.C
158.C
166.A
174.D
182.B
190.D
198.B
206.C
214.C
222.B

7.B
15.D
23.B
31.A
39.C
47.B
55.B
63.A
71.D
79.
87.A
95.C
103.B
111.B
119.B
127.C
135.C
143.
151.A
159.D
167.B
175.D
183.A
191.C
199.D
207.A
215.B

I. Định nghĩa – Công thức tổng quát – Tên gọi:
1. Khái niệm : Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử
NH3 bằng 1 hay nhiều gốchidrocacbon ta được amin .
VD: CH3 – NH2 ; CH3 – NH – CH3 .
2. Công thức .
R-NH2 (Amin) ;
R-CH-COOH(Amino axit);
H2N-CH-CO-…-NH-CH-COOH(Peptit)
Nâng cao : Ôn lại CT tổng quát : CnH2n + 2 – 2a – x (Chức)x
CT tổng quát của amino axit : CnH2n + 2 – 2a – x (NH2)x với a là số liên kết  và x
là số nhóm chức.
Từ CT trên => CT amin đơn chức : CnH2n + 1 – 2a (NH2)
=> amin đơn chức no => a = 0: CnH2n + 1 NH2, có 1 lk  => a = 1: CnH2n – 1NH2
Thay a vào => CT tương ứng.
CT tổng quát của amino Axit : (H2N)n – R – (COOH)n’ : n , n’ ≥ 1 : R là gốc
hidrocacbon hóa trị (n + n’)
Hoặc ( H2N)n – CxHy – (COOH)n’ : n , n’ ≥ 1 , x≥ 1 , y + n + n’ ≤ 2x + 2
Amino axit thường gặp :
Amino axit chứa 1 nhóm amino (NH2) và một nhóm chức axit (COOH) no
mạch hở : H2N-R-COOH
* Bậc của amin bằng số nguyên tử H trong amin bị thay thế bởi gốc
hidrocabon
Vd: CH3 – NH2 (Bậc 1), CH3 – NH – CH3(Bậc 2), (CH3)3N (Bậc 3)
1/ Tên gọi :
Tên gốc hidrocacbon + amin

8.B
16.A
24.B
32.B
40.A
48.D
56.C
64.C
72.A
80.C
88.D
96.C
104.D
112.D
120.A
128.D
136.A
144.C
152.D
160.C
168.C
176.A
184.C
192.A
200.B
208.D
216.D

Vd: CH3 – NH – CH3 : đimetyl amin.
2/ Tính chất
a) Tính chất của nhóm NH2
* Tính bazơ:
R-NH2 + H2O => [R-NH3]+OHTác dụng với axit cho muối: R-NH2 + HC...
32
ĐÁP ÁN
1.C 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B
9.D 10.C 11.C 12.B 13.D 14.A 15.D 16.A
17.C 18.C 19.B 20.B 21.D 22.C 23.B 24.B
25.D 26.D 27.B 28.B 29.A 30.A 31.A 32.B
33.D 34.B 35.A 36.C 37.A 38.C 39.C 40.A
41.B 42.D 43.B 44.A 45.A 46.A 47.B 48.D
49.B 50.A 51.A 52.A 53.A 54.C 55.B 56.C
57.A 58.B 59.C 60.B 61.A 62.D 63.A 64.C
65.A 66.D 67.D 68.A 69.A 70.A 71.D 72.A
73.A 74.C 75.A 76.D 77.A 78.A 79. 80.C
81.D 82.A 83.D 84.B 85. 86.C 87.A 88.D
89.A 90.C 91.D 92.A 93.A 94.D 95.C 96.C
97.A 98.A 99.A 100.D 101.A 102.B 103.B 104.D
105.A 106.C 107.B 108.D 109.C 110.A 111.B 112.D
113.B 114.B 115.A 116.B 117.B 118.D 119.B 120.A
121.C 122.D 123.C 124.C 125.C 126.D 127.C 128.D
129.C 130.B 131.B 132.D 133. 134.D 135.C 136.A
137.C 138.B 139.D 140.B 141.A 142.B 143. 144.C
145.D 146.D 147.B 148.B 149.B 150.C 151.A 152.D
153.C 154.C 155.B 156.B 157.A 158.C 159.D 160.C
161.A 162.D 163.B 164.B 165.D 166.A 167.B 168.C
169.D 170.D 171.D 172.A 173.B 174.D 175.D 176.A
177.D 178.D 179.A 180.B 181.D 182.B 183.A 184.C
185.D 186.C 187.C 188.B 189.A 190.D 191.C 192.A
193.C 194.A 195.D 196.B 197.D 198.B 199.D 200.B
201.B 202.C 203.D 204.A 205.A 206.C 207.A 208.D
209.A 210.D 211.A 212.C 213.C 214.C 215.B 216.D
217.A 218.D 219.D 220.A 221.D 222.B
1
Chuyên đề: Amin – Axit amin - Peptit
I. Định nga Công thức tổng quát – Tên gọi:
1. Khái niệm : Khi thay thế một hay nhiều nguyên thidro trong phân t
NH
3
bằng 1 hay nhiều gốchidrocacbon ta được amin .
VD: CH
3
– NH
2
; CH
3
– NH CH
3
.
2. Công thức .
R-NH
2
(Amin) ; R-CH-COOH(Amino axit);
H
2
N-CH-CO-…-NH-CH-COOH(Peptit)
Nâng cao : Ôn lại CT tổng quát : C
n
H
2n + 2 – 2a – x
(Chức)
x
CT tổng quát của amino axit : C
n
H
2n + 2 – 2a – x
(NH
2
)
x
với a là sliên kết và x
là số nhóm chức.
Từ CT trên => CT amin đơn chức : C
n
H
2n + 1 – 2a
(NH
2
)
=> amin đơn chức no => a = 0: CnH
2n + 1
NH
2
, có 1 lk => a = 1: C
n
H
2n – 1
NH
2
Thay a vào => CT tương ứng.
CT tổng quát ca amino Axit : (H
2
N)
n
R (COOH)
n’
: n , n 1 : R là gốc
hidrocacbon hóa trị (n + n’)
Hoặc ( H
2
N)
n
– C
x
H
y
(COOH)
n’
: n , n≥ 1 , x≥ 1 , y + n + n’ ≤ 2x + 2
Amino axit tờng gặp :
Amino axit chứa 1 nhóm amino (NH
2
) một nhóm chức axit (COOH) no
mạch hở : H
2
N-R-COOH
* Bậc của amin bằng số nguyên t H trong amin bị thay thế bởi gốc
hidrocabon
Vd: CH
3
NH
2
(Bậc 1), CH
3
– NH CH
3
(Bậc 2), (CH
3
)
3
N (Bậc 3)
1/ Tên gọi :
n gc hidrocacbon + amin
Vd: CH
3
NH CH
3
: đimetyl amin.
2/ Tính chất
a) Tính chất của nhóm NH
2
* Tính bazơ: R-NH
2
+ H
2
O => [R-NH
3
]
+
OH
-
Tác dụng vi axit cho muối: R-NH
2
+ HCl => [R-NH
3
]
+
Cl
-
* Tác dụng với HNO
2
Amin béo bậc I tạo thành ancol và khí N
2
:
R-NH
2
+ HONO => R-OH + N
2
+ H
2
O
Amin thơm bậc I:
ArNH
2
+ HNO
2
+ HCl => ArN
2
+Cl hay ArN
2
Cl
Tác dụng với dn xuất Halogen
R-NH
2
+ CH
3
I => R-NHCH
3
+ HI
bài tập sưu tầm hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập sưu tầm hay - Người đăng: Kim Hoa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập sưu tầm hay 9 10 689