Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi lehuyen300895
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
PHẦN I: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN
A.Câu hỏi
Vẽ một đường thời gian minh họa tình huống sau
- Một dòng tiền ra 10tr.VND xuất hiện tại thời điểm 0
- Các dòng tiền vào 5 tr.VND, 3 tr.VND, và 7tr.VND lần
lượt xuất hiện cuối năm thứ nhất, thứ hai, và thứ 3.
- Lãi xuất năm thứ nhất là 5%, sau đó tăng lên đến 7% trong
các năm tiếp theo.
Trả lời:
0 i= 5%
•
10tr

1 i= 7%
•
5tr

2 i = 7% 3
•
•
3tr
7tr

 “Một đồng có trong tay ngày hôm nay có giá trị hơn một
đồng nhận được trong tương lai”. Hãy giải thích điều đó.
Trả lời:
Đồng tiền có khả năng sinh lời nếu dùng đồng tiền hiện tại để
đầu tư hoặc cho vay thì số tiền nhận được trong tương lai sẽ
bằng tổng số tiền hiện tại công với lợi nhuận đầu tư hoặc lãi
vay. Vì vậy giá trị của đồng tiền hiện tại sẽ lớn hơn trong tương
lai.

 Gộp lãi là gì ? Cho ví dụ về gộp lãi.
Trả lời:
Gộp lãi là tiền lãi xác định dựa trên cơ sở số tiền lãi của các thời
kỳ trước đó gộp vào vốn gốc để làm căn cứ tính tiền lãi của các
thời kỳ tiếp theo. Phương pháp tính tiền lãi như vậy gọi là
phương pháp tính lãi kép hay gộp lãi.
Và được tình theo công thức
FV = PV*(1 + i)n
Ví dụ: Một người gửi tiết kiệm với số tiền 100 triệuVNĐ, lãi
suất năm là 10% thời hạn 3 năm thì
Số tiền người đó nhận được sau 3 năm là
FV = 100*(1+0,1)3 = 133,1 ( Triệu VNĐ )

 Chiết khấu là gì? Mối quan hệ giữa chiết khấu và gộp lãi.
Tìm một ví dụ trong đời sống khi mà bạn cần đến khái niệm
chiết khấu.
Trả lời
Chiết khấu là quy trình xác định giá trị hiện tại của một lượng
tiền tệ tại một thời điểm trong tương lai và việc thanh toán dựa
trên cơ sở các tính toán giá trị thời gian của tiền tệ
Giá trị chiết khấu của một vòng quay tiền tệ được xác định
bằng cách khấu trừ giá trị của nó ở một tỷ lệ chiết khấu thích
hợp đối với từng đơn vị thời gian và vòng quay tiền tệ được
lượng giá với thời gian bắt đầu của vòng quay tiền tệ.
Thông thường phần lớn các tỷ lệ chiết khấu được biểu diễn như
là tỷ lệ phần trăm theo năm.

 Mối quan hệ giữa chiết khấu và gộp lãi.
Chiết khấu và gộp lãi đều là các quy trình xác định giá trị của
một lượng tiền
Tuy nhiên: Chiết khấu là việc xác định giá trị hiện tại của dòng
tiền, còn gộp lãi là việc tính giá trị tương lai của dòng tiền.
 Ví dụ về chiết khấu
Sau 3 năm nữa ông A cần số tiền là 100 USD. Vậy từ bây giờ
ông A cần gửi số tiền là bao nhiêu nếu lãi suất tiện kiệm là 10%
trên một năm.
Số tiền ông A cần gửi tiết kiệm:
PV=100/(1+0,1)3 = 75,13 (USD)
Vậy để 3 năm sau có 100 USD thì hiện tại ông A phải gửi tiết
kiệm 75...
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
PHẦN I: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN
A.Câu hỏi
Vẽ một đường thời gian minh họa tình huống sau
- Một dòng tiền ra 10tr.VND xuất hiện tại thời điểm 0
- Các dòng tiền vào 5 tr.VND, 3 tr.VND, và 7tr.VND lần
lượt xuất hiện cuối năm thứ nhất, thứ hai, và thứ 3.
- Lãi xuất năm thứ nhất là 5%, sau đó tăng lên đến 7% trong
các năm tiếp theo.
Trả lời:
• • • •
10tr 5tr 3tr 7tr
0 i= 5% 1 i= 7% 2 i = 7% 3
bài tập tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tài chính doanh nghiệp - Người đăng: lehuyen300895
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
bài tập tài chính doanh nghiệp 9 10 985