Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tết lớp 2

Được đăng lên bởi lethanhmai37hn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp tÕt líp 2d
******

A - To¸n
Bµi 1. §Æt tÝnh vµ tÝnh :
100 – 28 =
26 + 15 + 37 =

92 – 58 =

25 + 18 + 9 + 29 =

Bµi 2. Thùc hiÖn d·y tÝnh :
56 + 44 – 89 =
27 + 39 – 18 =

100 – 28 – 72 =
24 + 36 – 25 =

82 – 56 + 19 =
100 – 19 – 25 =

Bµi 3. T×m x:
x + 25 = 90
56 + x = 84

x – 52 = 19
x - 28 = 72

100 – x = 92
92 – x = 38

Bµi 4. Tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i bµi to¸n sau:
Mét cöa hµng ngµy thø nhÊt b¸n ®îc 37 lÝt dÇu. Ngµy thø hai b¸n ®îc nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 19 lÝt dÇu . Hái
ngµy thø hai b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu ?
Bµi 5. Tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i bµi to¸n sau:
MÑ mua tÊt c¶ 100 kil«gam g¹o nÕp vµ g¹o tÎ. Trong ®ã , mÑ mua 56 kil«gam g¹o nÕp . Hái mÑ mua bao nhiªu
kil«gam g¹o tÎ ?
BµI 6. Häc thuéc b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5 cho bè mÑ nghe
B - TiÕng ViÖt.
Bµi 1. Em h·y ®äc bµi tËp ®äc: “ BÇu trêi ngoµi cöa sæ” 5 lÇn thËt diÔn c¶m.
BÇu trêi ngoµi cöa sæ
Buæi s¸ng, ¸nh n¾ng dÞu dµng, ngät mµu mËt ong tõ bÇu trêi ngoµi cöa sæ räi vµo nhµ, in h×nh hoa l¸ trªn mÆt
bµn, nÒn g¹ch hoa. Cßn vÒ ®ªm, tr¨ng khi th× nh÷ng chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ, lóc
th× nh÷ng chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. Tõ ngµy Hµ lªn ®©y th× khung cöa sæ cµng thªm ®Ñp, thªm
yªu. Hµ thÝch ngåi bªn cöa sæ nhæ tãc s©u cho bµ, nghe bµ kÓ chuyÖn cæ tÝch. Ngµy xöa, ngµy xa...
Bµi 2. Em h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
a, T×m c¸c tõ chØ sù vËt cã trong ®o¹n v¨n trªn?
b, T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cã trong ®o¹n v¨n trªn?
c, T×m c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm cã trong ®o¹n v¨n trªn?
d, BÐ Hµ ®· thÊy ®iÒu g× qua khung cöa sæ?
e, T×m ba tõ chØ sù vËt vµ ®Æt c©u theo mÉu : Ai, con g×, c¸i g× / lµ g× ?
VÝ dô : Con mÌo lµ loµi vËt hay b¾t chuét.
g, T×m ba tõ chØ ho¹t ®éng vµ ®Æt c©u theo mÉu : Ai / lµm g× ?
VÝ dô : BÐ Nga ®ang quÐt nhµ gióp mÑ.
h, T×m ba tõ chØ ®Æc ®iÓm vµ ®Æt c©u theo mÉu : Ai / thÕ nµo ?
VÝ dô : MÑ em rÊt xinh.
Bµi 3. Em viÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ mïa ®«ng.
Gîi ý: - Mïa ®«ng b¾t ®Çu tõ th¸ng nµo vµ kÕt thóc vµo th¸ng nµo?
- Thêi tiÕt mïa ®«ng nh thÕ nµo?
- Cã nh÷ng loµi hoa, qu¶ g×?
- Em thêng lµm g× vµo mïa ®«ng?

...
Bµi tËp tÕt líp 2d
******
A - To¸n
Bµi 1. §Æt tÝnh vµ tÝnh :
100 – 28 = 26 + 15 + 37 = 92 – 58 = 25 + 18 + 9 + 29 =
Bµi 2. Thùc hiÖn d·y tÝnh :
56 + 44 – 89 = 100 – 28 – 72 = 82 – 56 + 19 =
27 + 39 – 18 = 24 + 36 – 25 = 100 – 19 – 25 =
Bµi 3. T×m x:
x + 25 = 90 x – 52 = 19 100 – x = 92
56 + x = 84 x - 28 = 72 92 – x = 38
Bµi 4. Tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i bµi to¸n sau:
Mét cöa hµng ngµy thø nhÊt b¸n ®îc 37 lÝt dÇu. Ngµy thø hai b¸n ®îc nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 19 lÝt dÇu . Hái
ngµy thø hai b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu ?
Bµi 5. Tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i bµi to¸n sau:
MÑ mua tÊt c¶ 100 kil«gam g¹o nÕp vµ g¹o tÎ. Trong ®ã , mÑ mua 56 kil«gam g¹o nÕp . Hái mÑ mua bao nhiªu
kil«gam g¹o tÎ ?
BµI 6. Häc thuéc b¶ng nh©n 2, 3, 4, 5 cho bè mÑ nghe
B - TiÕng ViÖt.
Bµi 1. Em h·y ®äc bµi tËp ®äc: “ BÇu trêi ngoµi cöa sæ” 5 lÇn thËt diÔn c¶m.
BÇu trêi ngoµi cöa sæ
Buæi s¸ng, ¸nh n¾ng dÞu dµng, ngät mµu mËt ong tõ bÇu trêi ngoµi cöa sæ räi vµo nhµ, in h×nh hoa l¸ trªn mÆt
bµn, nÒn g¹ch hoa. Cßn vÒ ®ªm, tr¨ng khi th× nh÷ng chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ, lóc
th× nh÷ng chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. Tõ ngµy Hµ lªn ®©y th× khung cöa sæ cµng thªm ®Ñp, thªm
yªu. Hµ thÝch ngåi bªn cöa sæ nhæ tãc s©u cho bµ, nghe bµ kÓ chuyÖn cæ tÝch. Ngµy xöa, ngµy xa...
Bµi 2. Em h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
a, T×m c¸c tõ chØ sù vËt cã trong ®o¹n v¨n trªn?
b, T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cã trong ®o¹n v¨n trªn?
c, T×m c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm cã trong ®o¹n v¨n trªn?
d, BÐ Hµ ®· thÊy ®iÒu g× qua khung cöa sæ?
e, T×m ba tõ chØ sù vËt vµ ®Æt c©u theo mÉu : Ai, con g×, c¸i g× / lµ g× ?
VÝ dô : Con mÌo lµ loµi vËt hay b¾t chuét.
g, T×m ba tõ chØ ho¹t ®éng vµ ®Æt c©u theo mÉu : Ai / lµm g× ?
VÝ dô : BÐ Nga ®ang quÐt nhµ gióp mÑ.
h, T×m ba tõ chØ ®Æc ®iÓm vµ ®Æt c©u theo mÉu : Ai / thÕ nµo ?
VÝ dô : MÑ em rÊt xinh.
Bµi 3. Em viÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ mïa ®«ng.
Gîi ý:
- Mïa ®«ng b¾t ®Çu tõ th¸ng nµo vµ kÕt thóc vµo th¸ng nµo?
- Thêi tiÕt mïa ®«ng nh thÕ nµo?
- Cã nh÷ng loµi hoa, qu¶ g×?
- Em thêng lµm g× vµo mïa ®«ng?
Bài tập tết lớp 2 - Người đăng: lethanhmai37hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập tết lớp 2 9 10 695