Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thấu kính mỏng

Được đăng lên bởi iloveiloveu2810
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP THAÁU KÍNH MOÛNG
Baøi taäp 1: Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch thaáu
kính 30 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
Giaûi

Toùm taét

Veõ hình

a) +) Vò trí cuûa aûnh laø

aûnh thaät caùch thaáu kính 60 cm

A

+) Ñoä phoùng ñoä
b) Veõ hình

B
O
F

: cuøng tính chaát, ngöôïc chieàu
+) Ñoä lôùn:

Baøi taäp 2: : Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch
thaáu kính 10 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
Giaûi

Toùm taét

Veõ hình

a) +) Vò trí cuûa aûnh laø

aûnh thaät caùch thaáu kính

O

+) Ñoä phoùng ñoä
b) Veõ hình

B

cm

: cuøng chieàu, traùi tính chaát
+) Ñoä lôùn:

F

A

Baøi taäp 3: Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch thaáu
kính 40 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
1

Giaûi

Toùm taét

Veõ hình

a) +) Vò trí cuûa aûnh laø

aûnh thaät caùch thaáu kính

cm

+) Ñoä phoùng ñoä
b) Veõ hình

B
A

: cuøng tính chaát, ngöôïc chieàu

O
F

+) Ñoä lôùn:

Baøi taäp 3: Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch thaáu
kính 50 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
Giaûi

Toùm taét

Veõ hình

a) +) Vò trí cuûa aûnh laø
B

aûnh thaät caùch thaáu kính

cm
A

+) Ñoä phoùng ñoä
b) Veõ hình

F

O

: cuøng chieàu, traùi tính chaát
+) Ñoä lôùn:

Baøi taäp 4: Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch thaáu
kính 60 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
Giaûi
Veõ hình
Toùm taét
a) +) Vò trí cuûa aûnh laø
B

aûnh thaät caùch thaáu kính

A

+) Ñoä phoùng ñoä
b) Veõ hình

cm

: cuøng chieàu, traùi tính chaát
+) Ñoä lôùn:
2

F

O

Baøi taäp 5: Thaáu kính phaân kì taïo aûnh aûo vaät thaät vaø caùch vaät 10 cm .
a) Tính tieâu cöï cuûa thaáu kính f
b) Veõ ñöôøng ñi cuûa chuøm tia saùng minh hoïa.
Giaûi

Toùm taét

Veõ hình

a) +)

a)

Maø

b) Veõ hình

vaøo (1)

F

Baøi taäp 6: Ñaët moät vaät tröôùc thaáu kính hoäi tu...
1
BAØI TAÄP THAÁU KÍNH MOÛNG
Baøi taäp 1: Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch thaáu
kính 30 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
Toùm taét
Giaûi
Veõ hình
b) Veõ hình
a) +) Vò trí cuûa aûnh laø
aûnh thaät caùch thu kính 60 cm
+) Ñoä phoùng ñoä
: cuøng tính chaát, ngöôïc chieàu
+) Ñoä lôùn:
B
A O
F
Baøi taäp 2: : Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch
thaáu kính 10 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
Toùm taét
Giaûi
Veõ hình
b) Veõ hình
a) +) Vò trí cuûa aûnh laø
aûnh thaät caùch thaáu kính cm
+) Ñoä phoùng ñoä
: cuøng chieàu, traùi tính chaát
+) Ñoä lôùn:
B
O
F A
Baøi taäp 3: Moät vaät AB baèng 2 cm, ñaët treân truïc chính vaø vuoâng goùc truïc chính caùch thaáu
kính 40 cm thaáu kính coù tieâu cöï laø 20 cm
a) Xaùc ñònh vò trí, tính chaát, ñoä phoùng ñaïi, ñoä lôùn cuûa aûnh
b) Veõ hình theo ñuùng tæ leä cuûa baûn.
bài tập thấu kính mỏng - Trang 2
bài tập thấu kính mỏng - Người đăng: iloveiloveu2810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập thấu kính mỏng 9 10 897