Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thiết bị dầu khí

Được đăng lên bởi tranphong011192-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập Thiết bị dầu khí
Nguyễn Đình Lâm

GVHD : Dr

BÀI TẬP 1 : (VALVE)
Tính toán và chọn valve cho hệ thống bơm nước với các dữ kiện như sau :
Áp suất rơi của toàn hệ thống : ΔP∑ = 150 psia
Lưu lượng bơm : Qmax = 150 gpm (gallon per minute)
Qop = 110 gpm
Qmin = 25 gpm
- Lưu chất bơm là nước với nhiệt độ 70oF và dH2O = 1 g/ml
Trình tự giải bài toán như sau:
Bước 1: Xác định các thông số của hệ gồm: các thong số của lưu chất, lưu lượng
-




thiết kế, lưu lượng hoạt động, lưu lượng tối thiếu, tối đa, áp suất rơi của hệ thống.
Bước 2: Xác định trở lực cho phép của valve:
Giá trị này phụ thuộc vào hệ thống bơm, và thông thường, trở lực tối đa cho phép
của valve lấy từ 15-25% trở lực của toàn hệ thống.



ΔPvalve = 0,15.150 = 22,5 psi
Bước 3 : Tính toán các đặc trưng của valve.
Xác định hệ số tốc độ dòng của valve theo công thức :

Trong đó : G là tỷ trọng chuẩn so với nước ở 15oC
Q là lưu lượng thiết kế.
ΔP là trở lực cho phép của valve.
Lần lượt tính các giá trị CVmax, CVmin, CVop :

Từ giá trị Cvmax = 31,62 và bảng tài liệu do hãng sản xuất valve cung cấp bên dưới
ta sẽ chọn van 3 có đường kính 63.5 mm có độ mở khoảng 80 ÷ 90%.
Độ mở của valve ứng với Cvmin = 5,27 khoảng 20% > 10% (thỏa mãn).
Xác định đường kính ống dẫn:
Dựa vào bảng II.2 trang 371 STQTTB tập 1 chọn ω = 1.5 (m/s) từ đó tính đường
kính của ống dẫn theo công thức:

SVTH : Nguyễn Minh Tuấn – Nguyễn Duy Huy
1

Page

Bài tập Thiết bị dầu khí
Nguyễn Đình Lâm

GVHD : Dr

Với lưu lượng Qmax tính bằng m3/s: Qmax = 150 gpm = 0,00947 m3/s (1m3
gallon). Đường kính của valve lớn hơn ½ đường kính ống dẫn (phù hợp).

Bước 4 : Kiểm tra sự bổ trợ (Gain) thông qua lưu lượng sử dụng.

Kiểm tra :

264

(thỏa mãn)

BÀI TẬP 2 : (LÒ ĐỐT)
SVTH : Nguyễn Minh Tuấn – Nguyễn Duy Huy
2

Page

Bài tập Thiết bị dầu khí
Nguyễn Đình Lâm

GVHD : Dr

Nghiên cứu quá trình đốt cháy nhiên liệu khí (trên lưu lượng cơ sở là 100Nm 3) trong lò
đốt với thành phần của nhiên liệu được cho như sau (%vol) :
H2

CH4

C2H6

C4H10

10
50
35
5
o
Không khí được sử dụng cho quá trình đốt cháy có nhiệt độ 20 C và độ ẩm tương đối
80%, hệ số dư lượng không khí là 20%.
Nhiệt trị cháy thấp của nhiên liệu khí này là 11050 kcal.(Nm 3)-1, khối lượng riêng là
0,933 kg.(Nm3)-1. Ở nhiệt độ lân cận nhiệt độ khí quyển, nhiệt dung riêng C p của
không khí và khí nhiên liệu lần lượt là 0,24 kcal.kg-1.oC-1 và 0,5 kcal.kg-1.oC-1.
1, Xác định lưu lượng không khí cần thiết cho quá trình đốt cháy nói trên.
2, Thành phần của khói thải.
3, Kiểm tra lại hệ số...
Bài tập Thiết bị dầu khí GVHD : Dr
Nguyễn Đình Lâm
BÀI TẬP 1 : (VALVE)
Tính toán và chọn valve cho hệ thống bơm nước với các dữ kiện như sau :
- Áp suất rơi của toàn hệ thống : ΔP
= 150 psia
- Lưu lượng bơm : Q
max
= 150 gpm (gallon per minute)
Q
op
= 110 gpm
Q
min
= 25 gpm
- Lưu chất bơm là nước với nhiệt độ 70
o
F và d
H2O
= 1 g/ml
Trình tự giải bài toán như sau:
Bước 1: Xác định các thông số của hệ gồm: các thong số của lưu chất, lưu lượng
thiết kế, lưu lượng hoạt động, lưu lượng tối thiếu, tối đa, áp suất rơi của hệ thống.
Bước 2: Xác định trở lực cho phép của valve:
Giá trị này phụ thuộc vào hệ thống bơm, và thông thường, trở lực tối đa cho phép
của valve lấy từ 15-25% trở lực của toàn hệ thống.
ΔP
valve
= 0,15.150 = 22,5 psi
Bước 3 : Tính toán các đặc trưng của valve.
Xác định hệ số tốc độ dòng của valve theo công thức :
Trong đó : G là tỷ trọng chuẩn so với nước ở 15
o
C
Q là lưu lượng thiết kế.
ΔP là trở lực cho phép của valve.
Lần lượt tính các giá trị C
Vmax
, C
Vmin
, C
Vop
:
Từ giá trị C
vmax
= 31,62 và bảng tài liệu do hãng sản xuất valve cung cấp bên dưới
ta sẽ chọn van 3 có đường kính 63.5 mm có độ mở khoảng 80 ÷ 90%.
Độ mở của valve ứng với C
vmin
= 5,27 khoảng 20% > 10% (thỏa mãn).
Xác định đường kính ống dẫn:
Dựa vào bảng II.2 trang 371 STQTTB tập 1 chọn ω = 1.5 (m/s) từ đó tính đường
kính của ống dẫn theo công thức:
SVTH : Nguyễn Minh Tuấn – Nguyễn Duy Huy Page
1
bài tập thiết bị dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập thiết bị dầu khí - Người đăng: tranphong011192-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập thiết bị dầu khí 9 10 348