Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG - SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT

Được đăng lên bởi laigiang0135
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG - SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT
Số liệu địa chất nền tự nhiên
STT Dung
trọng

Lực dính

Góc nội
ma sát

T/m3
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
2
2

KG/cm2
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.2
0.21

độ
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Độ dốc
Chiều
mái
Độ dốc
cao nền
taluy
mặt đất STT
đào h
nền đào
1/n
(m)
1/m
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
8
8.5
9

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

1:10
1:4
1:3
1:2
1:10
1:4
1:3
1:2
1:10
1:4
1:3
1:2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nền đường đắp

Số liệu địa chất nền tự nhiên

Dung
trọng

Lực dính

Góc nội
ma sát

Dung
trọng

g/cm3
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

KG/cm2
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.36
0.35

độ
25
24.5
24
23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
21

T/m3
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9

Chiều
Độ dốc
cao nền mái taluy
Góc nội
Lực dính
đắp h nền đắp
ma sát
(m)
1/m
KG/cm2
độ
0.18
19
8
1:1
0.19
18.5
8.5
1:1,5
0.2
18
9
1:2
0.21
17.5
9.5
1:3
0.22
17
10
1:5
0.23
16.5
10.5
1:1
0.24
16
11
1:1,5
0.25
15.5
11.5
1:2
0.26
15
12
1:3
0.27
14.5
8
1:5
0.19
14
8.5
1:1,5
0.2
13.5
9
1:2

...
Dung
trng
Lc dính
Góc ni
ma sát
Dung
trng
Lc dính
Góc ni
ma sát
Dung
trng
Lc dính
Góc ni
ma sát
T/m3 KG/cm2 độ g/cm3 KG/cm2 độ T/m3 KG/cm2 độ
1 1.8 0.19 18 8 1:1 1:10 13 1.85 0.29 25 1.95 0.18 19 8 1:1
2 1.8 0.2 17.5 8.5 1:1 1:4 14 1.85 0.3 24.5 1.95 0.19 18.5 8.5 1:1,5
3 1.8 0.21 17 9 1:1 1:3 15 1.85 0.31 24 1.95 0.2 18 9 1:2
4 1.8 0.22 16.5 9.5 1:1 1:2 16 1.85 0.32 23.5 1.95 0.21 17.5 9.5 1:3
5 1.8 0.23 16 10 1:1 1:10 17 1.85 0.33 23 1.95 0.22 17 10 1:5
6 1.85 0.24 15.5 10.5 1:1 1:4 18 1.85 0.34 22.5 1.8 0.23 16.5 10.5 1:1
7 1.85 0.25 15 11 1:1 1:3 19 1.85 0.35 22 1.8 0.24 16 11 1:1,5
8 1.85 0.26 14.5 11.5 1:1 1:2 20 1.85 0.36 21.5 1.8 0.25 15.5 11.5 1:2
9 1.85 0.27 14 12 1:1 1:10 21 1.85 0.37 21 1.8 0.26 15 12 1:3
10 1.85 0.28 13.5 8 1:1 1:4 22 1.85 0.38 20.5 1.8 0.27 14.5 8 1:5
11 2 0.2 13 8.5 1:1 1:3 23 1.85 0.36 20 1.9 0.19 14 8.5 1:1,5
12 2 0.21 12.5 9 1:1 1:2 24 1.85 0.35 21 1.9 0.2 13.5 9 1:2
Độ dc
mái
taluy
nn đào
1/m
Độ dc
mt đất
1/n
Độ dc
mái taluy
nn đắp
1/m
Chiu
cao nn
đào h
(m)
Chiu
cao nn
đắp h
(m)
Nn đường đắp S liu địa cht nn t nhiên
BÀI TP THIT K NN ĐƯỜNG - S LIU ĐỊA CHT
S liu địa cht nn t nhiên
STT STT
BÀI TẬP THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG - SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT - Người đăng: laigiang0135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG - SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 9 10 304