Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thống kê

Được đăng lên bởi phanminhngoc305
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I: Nội dung bài tập
Có tài liệu về năng suất lao động của công nhân ở công ty thực phẩm Hapro như sau:
Số c
Mức Năng suất lao động (kg)
ông nhân (người)
Dưới 80

20

Từ 80-90

40

Từ 90-100

35

Từ 100-110

70

Từ 110-120

25

Từ 120-130

10

Trên 130

5

Yêu cầu:
1. Tính năng suất lao động bình quân của 1 công nhân của công ty.
2. Xác định Mốt về năng suất lao động của 1 công nhân của công ty
3. Xác đinh trung vị về năng suất lao động của 1 công nhân của công ty.
Phần II: Đáp án bài tập
Mức NSLĐ
Dưới 80
Từ 80 - 90
Từ 90 – 100
Từ 100 – 110
Từ 110 – 120
Từ 120 – 130
Trên 130
Cộng
1.

x

xi
75
85
95
105
115
125
135

x f
f
i

i



i

100  10.

Si
20
60
95
165
190
200
205

( f Mo

f Mo  f Mo  1
 f Mo  1 )  ( f Mo  f Mo 1 )

70  35
104,375(kg )
(70  35)  (70  25)

f
3.

xifi
1500
3400
3325
7350
2875
1250
675
20375

20375
99,39(kg )
205

M 0  x M 0 min  hMo .

2.

fi
20
40
35
70
25
10
5
205

M e  x M e min  hMe .

2

 S Me  1
f Me

205
 95
100  10. 2
101,07( kg )
70

Phần I: Nội dung bài tập
Có thông tin về chi phí hàng tuần của hộ gia đình tại Hải Dương như sau:

Chi phí hàng tuần (1000đ)

Số hộ gia đình

< 520

8

520 - 540

12

540 – 560

20

560 - 580

56

580 - 600

18

600 – 620

16

≥ 620

10

Yêu cầu:
1. Tính Chi phí bình quân hàng tuần của hộ gia đình.
2. Xác định Mốt về chi phí hàng tuần của hộ gia đình.
3. Xác đinh trung vị về chi phí hàng tuần của hộ gia đình.
Phần II: Đáp án bài tập
Chi phí
< 520
Từ 520 - 540
Từ 540 – 560
Từ 560 – 580
Từ 580 – 600
Từ 600 – 620
≥ 620
Cộng
1. x 

xi
510
530
550
570
590
610
630

x f
f
i

i



i

560  20.

Si
8
20
40
96
114
130
140

f Mo  f Mo  1
( f Mo  f Mo  1 )  ( f Mo  f Mo 1 )

56  20
569,73(1000d )
(56  20)  (56  18)

f
3.

xifi
4080
6360
11000
31920
10620
9760
6300
80040

80040
571,71(1000d )
140

M 0  x M 0 min  hMo .

2.

fi
8
12
20
56
18
16
10
140

M e  x M e min  hMe .

 S Me 1

2

f Me

140
 40
2
560  20.
570,71(1000d )
56

Phần I: Nội dung bài tập
Trong một nông trường chăn nuôi bò sữa Ba Vì ta thu thập được tài liệu sau:
Sản lượng sữa hàng ngày
của 1 con bò (lít)

Số con bò

7–9

12

9 - 11

23

11 – 13

85

13 – 15

55

15 - 17

25

Yêu cầu:
1. Tính sản lượng sữa bình quân hàng ngày của 1 con bò.
2. Xác định Mốt về sản lượng sữa hàng ngày của 1 con bò.
3. Xác đinh trung vị về sản lượng sữa hàng ngày của 1 con bò.
Phần II: Đáp án bài tập
Sản lượng
7-9
9-11
11-13
13-15
15-17
Cộng
1. x 

xi
8
10
12...

 !"#!$%&'()*
+,-./
01
!"-*2/
 
 
 
 
 
 

34
  !"#$%&'(')&'(')*
 +,'!-./01 !"'(')&'(')*
 +,'!0-01 !"'(')&'(')*
566
.2'3456 7
8
7
8
4
    
    9
:    
:    9
:    
:    
  9 
;"  
1.
<=>


kg
f
fx
x
i
ii
2.
<=>
<=<=


<=<=
?
kg
ffff
ff
hxM
MoMoMoMo
MoMo
MoM
3.
<=>




?
kg
f
S
f
hxM
Me
Me
MeMe
e

!7 89(:;*<*
Bài tập thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thống kê - Người đăng: phanminhngoc305
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài tập thống kê 9 10 392