Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành tin học đại cương

Được đăng lên bởi Tú Nguyễn
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4258 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH
TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG

Trang 1

Giáo trình Tin học đại cương

Chƣơng 1 Giới thiệu tổng quan về
văn hóa số và kỹ năng làm việc với
máy tính
 Tổng quan về công nghệ thế kỉ 21 và văn hóa số
 Tổng quan về máy tính và hệ điều hành
 Kỹ năng làm việc với máy tính

Trang 2

Chủ đề 1.

Các thao tác với chuột và bàn phím:

1. Thử nghiệm các chức năng của chuột.
2. Thử nghiệm chức năng của các nhóm phím đã học.
3. Luyện tập trên phần mềm gõ phím.

Chủ đề 2.

Các thao tác với tập tin, thƣ mục:

1. Mở Windows Explorer và tạo cây thư mục sau:

a) Trong thư mục Ly_Thuyet, tạo 3 tập tin sau với nội dung tùy chọn.
 Ly_Thuyet_Tuan_01.txt
 Ly_Thuyet_Tuan_02.txt
 Ly_Thuyet_Tuan_03.txt
b) Thực hiện sao chép 3 tập tin đã tạo ở trên vào các thư mục tương ứng:
 Ly_Thuyet_Tuan_01.txt  Tuan_01
 Ly_Thuyet_Tuan_02.txt  Tuan_02
 Ly_Thuyet_Tuan_03.txt  Tuan_03
c) Di chuyển 3 tập tin ở thư mục Ly_Thuyet vào thư mục Bai_Tap_Co_Ban và lần lượt
đổi tên :
 Ly_Thuyet_Tuan_01.txt  Bai_Tap_Tuan_01.txt

Trang 3

Giáo trình Tin học đại cương

 Ly_Thuyet_Tuan_02.txt  Bai_Tap_Tuan_02.txt
 Ly_Thuyet_Tuan_03.txt  Bai_Tap_Tuan_03.txt
d) Nén thư mục Tin_Hoc_Dai_Cuong thành tập tin Tin_Hoc.rar và lưu trong ổ đĩa C:\
e) Xóa bỏ thư mục Tin_Hoc_Dai_Cuong theo 2 cách (xóa bỏ vào thùng rác và xóa vĩnh
viễn).
f) Trong ổ đĩa C:\, tạo thư mục mới và đặt tên theo mã số sinh viên. Xả nén tập tin
Tin_Hoc.rar vào thư mục vừa tạo.
g) Đổi kiểu hiển thị của các tập tin và thư mục trong ổ đĩa C theo các kiểu:
 View / Large Icons
 View / Small Icons
 View / List
 View / Details
h) Sắp xếp các tập tin và thư mục trong ổ đĩa C theo các kiểu:
 View /Arrange Icons / by Name
 View /Arrange Icons / by Type
 View /Arrange Icons / by Size
 View /Arrange Icons / by Date
i) Tìm kiếm tất cả các tập tin trong ổ đĩa C:\ có phần mở rộng là txt.

Trang 4

Giáo trình Tin học đại cương

2. Tạo cây thư mục sau:

a) Dùng lệnh File / Properties xem thông tin của các Folder DOHOA, LAPTRINH,
THCB, THVP, WINDOWS.
b) Đổi tên các Folder sau:
 CHAPTER1  CHUONG1
 CHAPTER2  CHUONG2
 MSPAINT  VEHINH
 WORDPAD  SOANTHAO
 3DS  3DSTUDIO
c) Tạo thêm một Folder tên BANG_A trong Folder BAITAP1

Trang 5

Giáo trình Tin học đại cương

d) Chép THVP, THCB vào BANG_A
e) Chép nội dung của PASCAL vào COBOL và C
f) Tạo thêm Folder GRAPHICS trong BAITAP1 sau đó di chuyển nội dung của
DOHOA vào GRAPHICS
g) Dùng chức năng tìm kiếm để tìm các tập tin có phần mở rộng .TXT có trong ổ đĩa C:\,
chọn 5 tập tin và ché...
Trang 1
BÀI TẬP THỰC HÀNH
TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
Bài tập thực hành tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành tin học đại cương - Người đăng: Tú Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bài tập thực hành tin học đại cương 9 10 518