Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuế

Được đăng lên bởi Chan Quang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THUẾ
Bài tập 01
Các đơn vị A, B, C, D có quan hệ mua bán hàng hóa cho nhau như sau:A bán hàng cho B, B bán
hàng cho C, C bán hàng cho D ( D là người bán lẻ hàng hóa đến người tiêu dùng E)
Biết rằng các đơn vị tính thuế GTG theo phương pháp khấu trừ.
Đơn vị tính: triệu đồng

a)
Đơn
vị
A
B
C
D

Giá bán
(chưa
GTGT)
2000
4500
7000
9000
Tổng cộng

Thuế GTGT đầu ra
Thuế
Số tiền
suất
10%
10%
10%
10%

Giá
thanh
toán

Thuế GTGT
Đầu ra

Đầu vào

Thuế GTGT phải
nộp

b)
Đơn vị tính: tr.đ
Đơn
vị

Giá bán
(chưa
GTGT)

A
B
C
D

8000
11000
16000
19000
Tổng
cộng

Thuế GTGT đầu ra
Thuế
suất
5%
5%
5%
5%

Số tiền

Giá thanh
toán

400
550
800
950

Thuế GTGT

8400
11550
16800
19950

Đầu ra
400
550
800
950

Thuế GTGT
phải nộp
Đầu
vào
0
400
400 150
550 250
800 150
950

Bài tập 02
Một công ty có tình hình như sau
1. Giá trị hàng tồn kho đầu tháng:
Nước ngọt bánh kẹo thực phẩm: 5 triệu đồng
Rượu các loại: 8 triệu đồng
Đồ chơi trẻ em: 600 ngàn đồng
Đồ dùng học tập: 1 triệu đồng
Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

1

2. Giá trị hàng nhập trong tháng:
Nước ngọt bánh kẹo thực phẩm: 100 triệu đồng
Rượu: 200 triệu đồng
Đồ chơi trẻ em: 10 triệu đồng
Đồ dùng học tập: 20 triệu đồng
3. Giá trị hàng tồn kho cuối tháng:
Rượu: 6 triệu đồng
Nước ngọt: 4 triệu đồng
Đồ chơi: 300 ngàn đồng
Dụng cụ học tập: 2 triệu đồng
4. Doanh số bán hàng:
Nước ngọt: 130 triệu đồng
Rượu: 230 triệu đồng
Đồ chơi trẻ em: 20.3 triệu đồng
Dụng cụ học tập: 30 triệu đồng
Yêu cầu: Tính VAT phải nộp ? Biết rằng VAT đối với nước ngọt, rượu: 10%; VAT đối với đồ
chơi trẻ em và dụng cụ học tập: 5%. Công ty nộp VAT theo phương pháp trực tiếp

Bài tập 03
Công ty ABC tiến hành thu mua các vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất.Trong kỳ, công ty
có các vật liệu liên quan đến thu mua
-

Tổng số tiền ghi trên hóa đơn chưa có thuế giá trị gia tăng là 200 triệu

-

Chi phí vận chuyển chưa có VAT là 20 triệu đồng

-

Chi phí bốc dỡ chưa có thuế VAT là 10 triệu đồng

-

Thuế suất VAT của vật liệu, chi phí dịch vụ vận chuyển và bốc dỡ là 5%

-

Trong kỳ, công ty ABC sử dụng toàn bộ số vật liệu đã mua và sản xuất được 500 sản
phẩm.Số sản phẩm này được bán trong nước với giá bán chưa VAT là 1,5 triệu/SP.Thuế
suất VAT của hàng hóa này 10%

Yêu cầu:
1. Hãy tính VAT mà ABC phải nộp cho nhà nước
Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

2

2. Giả sử công ty ABC đem xuất khẩu 50% số vật liệu đã mua với giá xuất khẩu là 250tr, còn
50% số vật liệu còn lại công ty sử dụng để sản xuất 250 sp và đã tiêu thụ ...
Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN 1
BÀI TP THU
Bài tp 01
Các đơn vị A, B, C, D quan h mua bán hàng hóa cho nhau như sau:A bán hàng cho B, B bán
hàng cho C, C bán hàng cho D ( D là ngưi bán l hàng hóa đến người tiêu dùng E)
Biết rằng các đơn vị tính thuế GTG theo phương pháp khấu tr.
a)
Đơn vị tính: triệu đồng
Đơn
v
Giá bán
(chưa
GTGT)
Thuế GTGT đầu ra
Giá
thanh
toán
Thuế GTGT
Thuế GTGT phi
np
Thuế
sut
S tin
Đầu ra
Đầu vào
A
2000
10%
B
4500
10%
C
7000
10%
D
9000
10%
Tng cng
b)
Đơn vị tính: tr.đ
Đơn
v
Giá bán
(chưa
GTGT)
Thuế GTGT đầu ra
Giá thanh
toán
Thuế GTGT
Thuế GTGT
phi np
Thuế
sut
S tin
Đầu ra
Đầu
vào
A
8000
5%
400
8400
400
0
400
B
11000
5%
550
11550
550
400
150
C
16000
5%
800
16800
800
550
250
D
19000
5%
950
19950
950
800
150
Tng
cng
950
Bài tp 02
Mt công ty có tình hình như sau
1. Giá tr hàng tồn kho đu tháng:
Nước ngt bánh ko thc phm: 5 triệu đồng
Rượu các loi: 8 triệu đng
Đồ chơi trẻ em: 600 ngàn đng
Đồ dùng hc tp: 1 triệu đồng
Bài tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thuế - Người đăng: Chan Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập thuế 9 10 270