Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình C2

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
1. Tính lưu lượng dòng chảy Q0, biết lượng mưa X0 = 2400 (mm), diện tích của lưu vực F =
2000(km2) và hệ số dòng chảy
2. Tính hệ số dòng chảy

0,

0

= 0,5.

biết lượng mưa X0 =2000 (mm), lưu lượng Q0= 45 (m 3/s) và diện

tích lưu vực F =3000 (km2).
3. Tính tổng lượng dòng chảy W0, biết modul dòng chảy M0 = 3000 (l/s.km 2); diện tích lưu vực F
= 300 (km 2).
4. Tính độ sâu lớp dòng chảy Y0, biết lưu lượng dòng chảy Q0 =60 (m 3/s); diện tích lưu vực F =
4500 (km 2).
5. Tính modul dòng chảy M0, biết lượng mưa X0 = 2000 (mm); hệ số dòng chảy

0=0,45.

6. Tính lượng bốc hơi Z0, biết lượng mưa X0 = 2500 (mm); lưu lượng dòng chảy Q0 = 70 (m 3/s)
và diện tích của lưu vực F = 3500 (km 2).
7. Cho diện tích lưu vực F= 1168 (km2), chiều dài lưu vực Llv= 99.1(km), chiều dài sông chính
Lsc= 98.3(km) và tổng chiều dài sông nhánh Lsn=135.3(km), tính bề rộng lưu vực B, hệ số hình
dạng lưu vực Kd và mật độ lưới sông của lưu vực D?
8. Trên lưu vực có 4 trạm mưa, mỗi trạm khống chế diện tích l à : f1= 160 km2 , f2= 310 km2, f3=
270 km2, f4=260 km2. Lượng mưa đại diện cho 4 mảnh diện tích t ương ứng là: X1= 210mm,
X2=250mm, X3=310mm, X4=320mm. Tính lượng mưa bình quân lưu vực theo phương pháp đa
giác Thesien (phương pháp b ình quân gia quyền)?
9. Lưu vực sông có diện tích lưu vực F=1000 km 2. Trên lưu vực có 5 trạm đo mưa, mỗi trạm đo
có lượng mưa tương ứng X1= 210mm, X2=250mm, X3=310mm, X4=320mm, X5=260mm.
Tính lượng mưa bình quân lưu vực theo phương pháp bình quân số học?
10. Lưu vực sông được chia bởi các đường đẳng trị mưa X1=1600mm, X2=1700mm,
X3=1800mm, X4=1900mm, X5=2000mm, X6=2100, X7=2200mm. Tương ứng với các phần
diện tích giới hạn bởi các đ ường đẳng trị mưa là f1=150 km 2, f2= 410 km2, f3= 300 km2, f4=
250km2, f5=250 km 2, f6= 100 km2. Tính lượng mưa bình quân lưu vực theo phương pháp đường
đẳng trị mưa?

...
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
1. Tính lưu lượng dòng chảy Q
0,
biết lượng mưa X
0
= 2400 (mm), diện tích của lưu vực F =
2000(km
2
) và h số dòng chảy
0
= 0,5.
2. Tính hsdòng chảy
0
, biết lượng a X
0
=2000 (mm), lưu ợng Q
0
= 45 (m
3
/s) din
tích lưu vực F =3000 (km
2
).
3. Tính tổng lượng dòng chảy W
0
, biết modul dòng chảy M
0
= 3000 (l/s.km
2
); din tích lưu vực F
= 300 (km
2
).
4. Tính độ sâu lớp dòng chảy Y
0
, biết lưu lượng dòng chy Q
0
=60 (m
3
/s); diện tích lưu vực F =
4500 (km
2
).
5. Tính modul dòng chảy M
0
, biết lưng mưa X
0
= 2000 (mm); hệ số dòng chy
0
=0,45.
6. Tính lượng bốc hơi Z
0
, biết lượng mưa X
0
= 2500 (mm); lưu lượng dòng chảy Q
0
= 70 (m
3
/s)
và din tích của lưu vực F = 3500 (km
2
).
7. Cho diện tích lưu vực F= 1168 (km2), chiu dài lưu vực L
lv
= 99.1(km), chiều dài sông chính
Lsc= 98.3(km) và tổng chiều dài sông nhánh L
sn
=135.3(km), tính b rộng lưu vực B, hệ số hình
dạng lưu vực K
d
và mật độ lưới sông của lưu vực D?
8. Trên lưu vực có 4 trạm mưa, mỗi trạm khống chế diện tích l à : f1= 160 km
2
, f2= 310 km
2
, f3=
270 km
2
, f4=260 km
2
. ng mưa đi din cho 4 mảnh diện tích t ương ứng là: X1= 210mm,
X2=250mm, X3=310mm, X4=320mm. Tính lượng mưa bình quân lưu vực theo phương pháp đa
giác Thesien (phương pháp b ình quân gia quyền)?
9. Lưu vực sông có diện tích lưu vực F=1000 km
2
. Trên lưu vực có 5 trạm đo m ưa, mỗi trạm đo
ng mưa tương ứng X1= 210mm, X2=250mm, X3=310mm, X4=320mm, X5=260mm.
Tính lượng mưa bình quân lưu vực theo phương pháp bình quân số học?
10. Lưu vực sông đưc chia bởi c đ ường đẳng trị mưa X1=1600mm, X2=1700mm,
X3=1800mm, X4=1900mm, X5=2000mm, X6=2100, X7=2200mm. Tương ứng với các phần
diện tích giới hạn bởi các đ ường đng trị mưa f1=150 km
2
, f2= 410 km
2
, f3= 300 km
2
, f4=
250km
2
, f5=250 km
2
, f6= 100 km
2
. Tính ợng mưa bình quân lưu vực theo phương pháp đư ng
đẳng trị mưa?
Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình C2 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình C2 9 10 392