Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tích phân mặt

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 11141 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Bài tập tích phân mặt
Bài 1: Tính các tp sau
I1 = òò xdydz + ydzdx + zdxdy S là phía trên nửa mặt
cầu x2+y2+z2=4, z≥0
S
I2 = òò zdxdy + y 2dxdz S là phía ngoài vật thể gh bởi
0 ≤z ≤1-x2-y2
S
I3 = òò y 2dzdx + x 2dydz - zdxdy S là phía dưới nửa
mặt cầu x2+y2+z2=4,
S
z≥0
I4 = òò ( y - z )dydz + ( z - x )dzdx + ( x - y )dxdy
S

S là phía ngoài phần mặt nón x2+y2=z2, 0≤z≤1
x 2
I5 = òò zdxdy + ( + )dydz + ( y 2 + z )dxdz S là phía
2 x
S
dưới phần mặt z=1-x2 với z≥0 bị chặn bởi -1≤y≤1

Bài tập tích phân mặt
I1 = òò xdydz + ydzdx + zdxdy S là phía trên nửa mặt
cầu x2+y2+z2=4, z≥0
S
Trước hết, ta tìm pháp vecto đơn vị của mặt S
Pt mặt S là F(x,y,z)=x2+y2+z2-4=0, z≥0, suy ra:
Ñ F = (2 x,2y ,2z )
S là phía trên tức là pháp vecto của S cùng hướng
với nửa dương trục Oz nên γ≤π/2 → cosγ≥0
Suy ra, dấu ta lấy cho pháp vecto đơn vị là “+”
u
r
1
n = + ( x, y , z ), z ³ 0
2
Tiếp theo, ta có thể chọn 1 trong 2 cách: Tính trực tiếp
hoặc chuyển về tp mặt loại 1

Bài tập tích phân mặt
Với tp này, ta sẽ chuyển về tp mặt loại 1 bằng cách
u
r
dùng CT , với pháp vecto đơn vị n = (cos a,cos b,cos g)

òò Rdxdy + Qdxdz + Pdzdy
S
= òò( P cos a + Q cos b + R cos g) ds
S

u
r
1
Từ I1 = òò xdydz + ydzdx + zdxdy , n = + ( x, y , z ), z ³ 0
2
S
1 2
2
2
Suy ra: I1 = òò ( x + y + z ) ds
S 2
Với tp mặt loại 1 này, ta đang có : x2+y2+z2=4 (pt mặt)
2dxdy
2
2
Hình chiếu Dxy: x +y ≤4 Vi phân ds =
2
2
4- x - y

Bài tập tích phân mặt
1
2dxdy
I1 = òò 4.
Vậy:
2 Dxy
4 - x2 - y 2
2
dr
x=rcosφ 2p
4 ò dj ò r
2
y=rsinφ 0
4- r
0

=16π

Bài tập tích phân mặt
I2 = òò zdxdy + y 2dxdz S là phía ngoài vật thể gh bởi
0≤z≤1-x2-y2
S
Mặt S gồm 2 mặt: S1 là phía dưới mp z=1, S2 là phía
trên mặt paraboloid z=1-x2-y2
Trước hết, ta tìm pháp vecto
đơn vị của mặt S1:
ur
n1 = - (0,0,1)
Và pháp vecto đơn vị của
mặt S2:
uu
r
1
n2 = +
(2 x,2y ,1)
2
2
4 x + 4y + 1

Bài tập tích phân mặt
Ta tính tp trên mặt S1 bằng cách chuyển về tp mặt
ur
loại 1 vì S1 là mặt phẳng có n1 = - (0,0,1)
I21 = òò zdxdy + y 2dxdz = òò ( (- 1)z ) ds = 0
S1

( z=0)

Còn tp trên mặt S2 thì ta sẽ tính trực tiếp
I22 = òò zdxdy + y 2dxdz
S2

Tp theo dxdy với: pt mặt z=1-x2-y2, h/c Dxy: x2+y2≤1
uu
r
1
Pháp vecto: n2 = +
(2 x,2y ,1) → cosγ>0
4 x 2 + 4y 2 + 1
p
2
2
Suy ra: I221 = + òò (1- x - y )dxdy ↔ I221 = 2
Dxy

Bài tập tích phân mặt
I222 = òò y 2dxdz
Pt mặt: y2=z+x2-1
Tp theo dxdz:
S2
uu
r
1
(2 x,2y ,1) Suy ra:
Pháp vecto: n2 = +
2
2
4 x + 4y + 1
cosβ cùng dấu với y, tức là ta phải chia S2 thành 2
nửa ứng với y dương và y âm.
Tuy nhiên, pt mặt para...
Bài tậpch phân mặt
Bài 1: Tính các tp sau
1
S
I xdydz ydzdx zdxdy= + +
òò
S là phía trên nửa mặt
cầu x
2
+y
2
+z
2
=4, z≥0
2 2
3
S
I y dzdx x dydz zdxdy= + -
òò
S là phía dưới nửa
mặt cầu x
2
+y
2
+z
2
=4,
z≥0
4
( ) ( ) ( )
S
I y z dydz z x dzdx x y dxdy= - + - + -
òò
S là phía ngoài phần mặt nón x
2
+y
2
=z
2
, 0≤z≤1
2
5
2
( ) ( )
2
S
x
I zdxdy dydz y z dxdz
x
= + + + +
òò
dưới phần mặt z=1-x
2
với z≥0 bị chặn bởi -1≤y≤1
S là phía
S là phía ngoài vật thể gh bởi
0 ≤z ≤1-x
2
-y
2
2
2
y
S
I zdxdy dxdz= +
òò
Bài tập tích phân mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tích phân mặt - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập tích phân mặt 9 10 95