Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Được đăng lên bởi hanthien95-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG
Hãy xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:




1.

0





4.

0



7.


0

dx
2. 
x
0 x

x2
dx
x3  1

5.  ln xdx

dx
2
x  2x  2

8.



10.

 e cos xdx
x




0

x4  3x  1
dx
x5  2 x 2  3

1

dx
16.  3
x
0 x 


19.



11.

0

1  cos x
0 x dx

1

9.

17.  (1  x)

0



12.


0



23.


0



26.


1



2

29.


1


0

x 2  10
dx
3 x5  6 x  8

1

15.
2/3

sin x
dx
x
0





dx

18.

ex 1
dx
e2 x  1
dx
4
x  x 2/3


2

0

20.

dx

 1  cos x

2

e x
dx
x2

ex
0 x dx
1



ln x
25. 
dx
2

x
1
1

dx
0 e  1
x

1

14.

2

28.





dx
22. 
| x  1|
0

1

6.

x3
dx
x 4  sin x



0




1

2

tan xdx

1

0



1 x
dx
x3



3.

1

0

13.



1

dx
3
x 2



21.





3

x 1 . x 1
3

dx

sin x
dx
2
1

x
2



24.

x2  4x  4

xe

3 x

dx

0



dx
2
x ln x

27.

ln x.cos x
dx
x2  1

30.

2

dx
sin x


0



 e 1  e  dx
x

2 x

0

GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý – ĐH Sư phạm TpHCM

...
Bài tập: Giải tích 1 Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học
GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý ĐH Sư phạm TpHCM
BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG
Hãy xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:
1.
3
0
2
dx
x

2.
1
0
dx
x x
3.
3
1
1
x
dx
x

4.
2
3
0
1
x
dx
x

5.
1
0
ln
xdx
6.
1
0
x
dx
e
7.
2
0
2 2
dx
x x

8.
3
4
1
sin
x
dx
x x

9.
1
0
1 cos
dx
x
10.
0
cos
x
e xdx

11.
2
2
0
x
e
dx
x

12.
2
5
0
10
3 6 8
x
dx
x x

13.
4
5 2
0
3 1
2 3
x x
dx
x x

14.
1
0
x
e
dx
x
15.
1
0
sin
x
dx
x
16.
1
3
0
dx
x x
17.
1
2/3
0
(1 )
x dx
18.
2
3
3
2
4 4
1 . 1
x x
dx
x x

19.
2
0
tan
xdx
20.
2
0
1
1
x
x
e
dx
e

21.
2
2
sin
1
x
dx
x

22.
2
0
| 1|
dx
x
23.
4 2/3
0
dx
x x

24.
3
0
x
x e dx

25.
2
1
ln
1
x
dx
x

26.
2
1
ln
dx
x x

27.
2
0
sin
dx
x
28.
2
0
1 cos
x
dx
x
29.
2
1
ln .cos
1
x x
dx
x

30.
2
0
1
x x
e e dx

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG - Người đăng: hanthien95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG 9 10 124