Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tích phân và Phương trình vi phân

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

Tích Phân Bất Định –Xác Định.
Bài 1: Tính nguyên hàm hàm hữu tỷ:
dx

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫(

x2 − x − 6
dx

x3 + 6 x 2 + 11x + 6
x2 − 5 x + 9

x2 − 5 x + 6
x2 − 5 x + 9
x2 − 6 x + 8
3

dx

dx

2

2

dx

( x + 3)( x − x + 1)
1
2

dx

)(

2

x − 4x + 3 x + 4x + 5

)

dx

5 x2 + 6 x + 9
( x − 3)2 ( x + 1)2
3x + 5
( x 2 + 2 x)2

dx

dx

(

)

x 4 x3 + 1

∫(
∫
∫

2

x 2dx
10

x − 1)
3

x3 + 1

dx
2

x4 − 1

2

2x + x + 5x + 1

x( x + 1)

∫
∫
∫
∫

x4

dx

8( x3 − 1)
3

4x − x

dx

dx

-2-

Bài tập 2: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến:

∫
∫(
∫
∫
∫
∫(
∫
∫
∫
∫

ex

e

2x

dx

−1
2

cos 2 x + sin 2 x ) dx

1 + sin 3 x
cos 2 3x

dx

xdx
2

sin(2 x + 1)

sin 3 3 x cos3 xdx
x2
11

2 x − 1)

dx

dx
sinh x.cosh x
5

x 5 − x 2 dx
e x dx
e2 x − 2

arcsin x + x
1 − x2

dx

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

x2
1− x

2

e2 x
x

dx

dx

e +1
dx
x x2 − 1
1+ x
dx
1+ x
sin 3 x
dx
cos x
x2 + 1
dx
x
dx
x2 4 − x2
1 − x 2 dx

3 1 − ln x

x

dx

2
esin x sin 2 xdx

-3Bài 3: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến:

∫
∫
∫
∫

x+2

dx

2

x −1
e

x

x

1 − e dx
ax

1 + a2 x

dx

xdx
4 − x4

∫
∫
∫
∫

x2
1+ x

6

dx
2

x
 x
− 
 e a − e a  dx





arcsin x
1− x

2

dx

x − arctan 2 x
1 + 4 x2

dx

Bài 4: Tính nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần:

∫
∫
∫
∫
∫(
∫
∫

x arcsin xdx
x sin x cos xdx
x arctan xdx
2

2

x ln xdx

)

x 2 + 5 x + 6 e x dx
x

e

x

dx

ln x
x3

dx

∫
∫
∫
∫
∫
∫


ln  x + x 2 + 1  dx



x2 − 2 x + 5
ex
xdx
sin 2 x
e x sin xdx
sin ( ln x ) dx
xe x cos xdx

dx

-4-

Bài 5: Tính các nguyên hàm các hàm số vô tỷ sau:

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫(

dx
2 x2 + 3x + 4
dx
x − x2
3x − 6
x2 − 4 x + 5
2x − 8
1 − x − x2

dx

dx

xdx
5x2 − 2 x + 1
dx

x 1 − x2
dx

x x2 + x − 1
dx
x − 1) x 2 − 2

∫(
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

dx
x + 1) x 2 + 2 x
x − x 2 dx
2 − x − x 2 dx
xdx

x4 − 4 x2 + 3
cos xdx

sin 2 x − 6sin x + 12
e x dx
1 + e x + e2 x
sin xdx
cos 2 x + 4cos x + 1
ln xdx

x 1 − 4ln x − ln 2 x

-5Bài tập 6: Tính nguyên hàm các hàm số vô tỷ sau:
x −1
x3dx
x
dx
x +1
x −1

∫
∫
∫
∫
∫

3

x +1
dx
x −1
x+3

x

2

dx

2x + 3

x +1 − x −1
dx
x +1 + x −1
xdx
4 x3 (1 − x )

∫
∫
∫
∫(
∫

Bài 7: Tính nguyên hàm các hàm vô tỷ sau:

dx
x +1 +

( x + 1)3

dx
x+3x
x +1 + 2
2

x + 1) − x + 1

xdx
x+2

dx

-6-

∫
∫(
∫
∫
∫
∫

dx

x5 x 2 − 1
dx
3

x + 1)

x2 + 2x

x2 + x + 1
2

dx

x x − x +1
x
dx
4− x

x

x2 + 1

x x4 + 1

∫
∫
∫
∫(
∫

x 2 x 2 + 4dx

dx

x 2dx
x2 − x + 1
x5dx
1 − x2
dx
2 x − 3) 4 x − x 2
x6dx
1 + x2

x 2 + k dx

Bài 10: Tính nguyên hàm:
cos 2 x
dx
∫ tan xdx ∫ tan xdx ∫ sin 6 x dx
∫ sin ...
- 1 -
Tích Phân Bt Định –Xác Định.
Bài 1: Tính nguyên hàm hàm hu t:
( )( )
2
3 2
2
2
2
2
3 2
2
2
2
2 2
6
6 11 6
5 9
5 6
5 9
6 8
2 5 1
( 3)( 1)
4 3
1
( 1)
4 5
dx
x x
dx
x x x
x x
dx
x x
x x
dx
x x
x x x
dx
x x
dx
x
dx
x x x x
x x
+ + +
+
+
+
+
+ + +
+ +
+ + +
+
( )
( )
4
4
2
4 3
2
2
2
10
2
2
2
5 6 9
( 3) ( 1)
3 5
1
2
1
(
1
)
x x
x x
x
x
dx
x
dx
dx
x x
x dx
x
dx
x x
+
+
+
+
+
+
3
3
3
3
1
8( 1)
4
dx
x
x
dx
x x
+
Bài tập Tích phân và Phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tích phân và Phương trình vi phân - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập Tích phân và Phương trình vi phân 9 10 163