Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tiếng anh 10

Được đăng lên bởi Tran Nhi
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 3517 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung t©m ph¬ng ®«ng - §T: 04. 7548035

KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
Tríc hÕt, xin göi chµo vµ lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt cña chóng t«i tíi Quý kh¸ch hµng
®· vµ ®ang sö dông s¶n phÈm cña chóng t«i.
§©y lµ tÖp v¨n b¶n so¹n th¶o b»ng Winword chuyÓn t¶i nguyªn vÑn tõ s¸ch vµo
tÖp v¨n b¶n kh«ng chØnh söa.
Víi môc ®Ých ®Ó tiÖn cho viÖc so¹n th¶o ®Ò kiÓm tra tr¾c nghiÖm cña gi¸o viªn
PTTH trªn toµn quèc. Dù kiÕn vµo ®Çu th¸ng 1/2008, chóng t«i sÏ cho ra ®êi bé ch¬ng
tr×nh so¹n th¶o ®Ò thi tr¾c nghiÖm hoµn thiÖn b»ng phÇn mÒm lËp tr×nh s½n dùa trªn
c¸c mÉu ®Ò s½n vµ khung ®Ò trèng ®Ó gi¸o viªn tù biªn so¹n ®Ò. Ch¬ng tr×nh ®îc lËp
tr×nh trªn giao diÖn cöa sæ cña Winword rÊt tiÖn lîi vµ dÔ sö dông.
§©y lµ ch¬ng tr×nh ®îc biªn so¹n lÇn ®Çu, cßn cã nhiÒu thiÕu xãt, rÊt mong ®îc
sù ñng hé vµ gãp ý cña c¸c b¹n. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n !
Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ:

Trung t©m Ph¬ng §«ng
Sè 1A9 TËp thÓ §HSPNN - §HQG Hµ Néi - Xu©n Thuû - CÇu GiÊy

§T: 04. 7548035 - 098 343 1576
QuyÓn s¸ch :

BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 - CÓ ĐÁP ÁN
Biên soạn: Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan
Nhà xuất bản Đà Nẵng
Biên soạn năm 2006 theo chương trình mới

Có hơn 100 cuốn sách, bạn hãy cho chúng tôi biết tên và chúng tôi sẽ giao
hàng tận nơi trong thời gian nhanh nhất - giá thấp nhất.
Dưới đây là một số sản phẩm minh hoạ:

Xin tr©n thµnh c¶m ¬n b¹n ®· quan t©m tíi ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cña chóng t«i.

Trung t©m ph¬ng ®«ng - §T: 04. 7548035

UNIT 1

A DAY IN THE LIFE OF ...

I. Write the word so that /I/ becomes /i:/ and vice versa.
/i/
1. rich
2...................
3. hit
3. ..............
3. rid
6. ............
7. live
8...............
9. sin
9. chip

/i:/
reach
peak
...................
beat
.........................
sheep
....................
seek
.....................
......................

II. Match the italicized verbs in column A with their meanings in column B.
A
1. When did the plane rake off?
2. The thieves ran away when the burglar alarm went off.
3. Let's take a break. We'll goon when you are ready
4. Could you get me up early tomorrow?
5. She laughed and chatted happily with other women
6. Did anyone see Sue getting on the bus?
7. Suddenly the plane seemed to dip.
8. I've given up trying to understand her.
9. We had trouble putting up the tent in the dark.
10. Fire fighters soon put out the fire.

B
a. building
b. move downward
c. made stop burning
d. leave the ground
e. talked in a friendly way
f. stopped
g. getting into
h. get out of bed
i. continue
j. rang,

III. Complete the passage with the cor...
Trung t©m ph¬ng ®«ng - §T: 04. 7548035
KÝnh göi: Quý kh¸ch hµng
Tríc hÕt, xin göi chµo lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt cña chóng t«i tíi Quý kh¸ch hµng
®· vµ ®ang sö dông s¶n phÈm cña chóng t«i.
§©y tÖp v¨n b¶n so¹n th¶o b»ng Winword chuyÓn t¶i nguyªn vÑn s¸ch vµo
tÖp v¨n b¶n kh«ng chØnh söa.
Víi môc ®Ých ®Ó tiÖn cho viÖc so¹n th¶o ®Ò kiÓm tra tr¾c nghiÖm cña gi¸o viªn
PTTH trªn toµn quèc. Dù kiÕn vµo ®Çu th¸ng 1/2008, chóng t«i sÏ cho ra ®êi bé ch¬ng
tr×nh so¹n th¶o ®Ò thi tr¾c nghiÖm hoµn thiÖn ng phÇn mÒm lËp tr×nh s½n dùa trªn
c¸c mÉu ®Ò s½n khung ®Ò trèng ®Ó gi¸o viªn biªn so¹n ®Ò. Ch¬ng tr×nh ®îc lËp
tr×nh trªn giao diÖn cöa sæ cña Winword rÊt tiÖn lîi vµ dÔ sö dông.
§©y ch¬ng tr×nh ®îc biªn so¹n lÇn ®Çu, cßn nhiÒu thiÕu xãt, rÊt mong ®îc
sù ñng hé vµ gãp ý cña c¸c b¹n. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n !
Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ:
Trung t©m Ph¬ng §«ng
Sè 1A9 TËp thÓ §HSPNN - §HQG Hµ Néi - Xu©n Thuû - CÇu GiÊy
§T: 04. 7548035 - 098 343 1576
QuyÓn s¸ch :
BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 - CÓ ĐÁP ÁN
Biên soạn: Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan
Nhà xuất bản Đà Nẵng
Biên soạn năm 2006 theo chương trình mới
Có hơn 100 cuốn sách, bạn hãy cho chúng tôi biết tên và chúng tôi sẽ giao
hàng tận nơi trong thời gian nhanh nhất - giá thấp nhất.
Dưới đây là một số sản phẩm minh hoạ:
Xin tr©n thµnh c¶m ¬n b¹n ®· quan t©m tíi ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cña chóng t«i.
bài tập tiếng anh 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tiếng anh 10 - Người đăng: Tran Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
bài tập tiếng anh 10 9 10 498