Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi yllequockhanh1982
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 3 lần
English

UNIT 1: HELLO
I.

Complete and say aloud: B H
a. ......ello
b. .......ye
II. Read and match:

1. Hello
2. Hi,
3. How
4. I’m fine,
5. Nice
III. Match the sentences:

a. ……ai
Read and complete:

II.

b. ....... eter

How, what’s, my
1. ..................................... your name?
2. ..................................... Name’s Peter.
3. ..................................... Do you spell your name?
III.
Read and match:
1. What’s
2. My name’s
3. How do you
IV.
Match the sentences:

1. Hello, I’m Mai.
2. How are you?
1. Hello. My name’s Peter.
a) My name’s Linda.
3. Goodbye, class.
2. What’s your name?
b) L-I-N-D-A.
4. Bye, Quan.
3. How do you spell Linda?
c) Hi, Peter. I’m Nam.
IV. Put the words in order. Then read aloud:
V.
Put the words in order. Then read aloud.
1. You/ meet/ nice/ to..................................................................................................
1. Name/ my/ Phong/ is ..............................................................................................
2. Nam/ you/ hi/ are/ how............................................................................................
2. Your/ what/ is/ name ..............................................................................................
3. Thanks/ fine/ I’m.....................................................................................................
3. Do/ spell/ name/ you/ your/ how ............................................................................
4. Nam/ bye.................................................................................................................
4. N-/ A/ L-/ D- / IV. Read and complete:
VI.
Read and complete:
Fine, how, hello, fine
Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how
Quan:
(1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you?
Phong: Hi. (1) ..................................... name's Phong.
Miss Hien:
Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?
Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.
Quan:
I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.
(3) ..................................... do you spell your name?
Miss Hien:
Goodbye, Quan.
Phong: (4) ................................ . How do you (5) ................................ your name?
VI. Write about you:
Linda: L-I-N-D-A.
Name:
..................................................................................................... VII.
Write ...
UNIT 1: HELLO
I. Complete and say aloud: B H
a. ......ello b. .......ye
II. Read and match:
1. Hello
2. Hi,
3. How
4. I’m fine,
5. Nice
III. Match the sentences:
1. Hello, I’m Mai.
2. How are you?
3. Goodbye, class.
4. Bye, Quan.
IV. Put the words in order. Then read aloud:
1. You/ meet/ nice/ to..................................................................................................
2. Nam/ you/ hi/ are/ how............................................................................................
3. Thanks/ fine/ I’m.....................................................................................................
4. Nam/ bye.................................................................................................................
V. Read and complete:
Fine, how, hello, fine
Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you?
Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?
Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.
Miss Hien: Goodbye, Quan.
VI. Write about you:
Name: .....................................................................................................
School: .....................................................................................................
Class: .....................................................................................................
Teacher: .....................................................................................................
UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?
I. Complete and say aloud: M P
a. ……ai b. ....... eter
II. Read and complete:
How, what’s, my
1. ..................................... your name?
2. ..................................... Name’s Peter.
3. ..................................... Do you spell your name?
III. Read and match:
1. What’s
2. My name’s
3. How do you
IV. Match the sentences:
1. Hello. My name’s Peter. a) My name’s Linda.
2. What’s your name? b) L-I-N-D-A.
3. How do you spell Linda? c) Hi, Peter. I’m Nam.
V. Put the words in order. Then read aloud.
1. Name/ my/ Phong/ is ..............................................................................................
2. Your/ what/ is/ name ..............................................................................................
3. Do/ spell/ name/ you/ your/ how ............................................................................
4. N-/ A/ L-/ D- / I-
VI. Read and complete:
Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how
Phong: Hi. (1) ..................................... name's Phong.
Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.
(3) ..................................... do you spell your name?
Phong: (4) ................................ . How do you (5) ................................ your name?
Linda: L-I-N-D-A.
VII. Write about you:
1. What’s your name?.................................................................................................
2. How do you spell your name?.................................................................................
Unit 3: this is Tony
Complete and say aloud: T Y
a. ……es b. …… ony
Vi Phu0ng 1
English
Bài tập tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Bài tập tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: yllequockhanh1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh lớp 3 9 10 498