Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tính chất danh pháp , nhận biết

Được đăng lên bởi Gia Cát Dự
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính chất, danh pháp, điều chế và nhận biết este

Khóa học Học thêm Hóa 12 –Thầy Dương

TÍNH CHẤT, DANH PHÁP, ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT ESTE
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: PHÙNG BÁ DƢƠNG
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Tính chất, danh pháp, điều chế và nhận biết este”
thuộc Khóa học học thêm Hóa 12 – Thầy Dương tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các
kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng
“Tính chất, danh pháp, điều chế và nhận biết este” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

Câu 1: Cho các chất : rượu anlylic,etyl acrylat, phenyl fomat, etyl axetat. Dùng ít nhất mấy chất để nhận
biết:
A. 1.
B. 2 .
C. 3 .
D. 4.
Câu 2. Một este X có CTPT là C4H8O2. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thu được 8,2
gam muối Tên gọi X là :
A. etylaxetat.
B. metylpropionat.
C. metylaxetat.
D. propylfomat.
Câu 3.Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa
đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:
A. etyl fomat.
B. etyl propionat.
C. etyl axetat.
D.propyl axetat.
Câu 4: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là CnHnO2. Số đồng phân cấu tạo của X là ?
Biết %C trong X là 70,59%
A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 5.
Câu 5: X là một este không no (chứa 1 liên kết pi C = C) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam
X cần vừa đủ 7,2 gam O2. X có tối đa bao nhiêu công thức cấu tạo, kể cả đồng phân hình hoc?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 6:Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X ( tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol
đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:
A. 2.
B. 5.
C. 6 .
D.4 .
Câu 7: X, Y ,Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng công thức phân tử C3H6O . X tác dụng được với Na
và không có phản ứng tráng bạc. Y không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng bạc, Z không tác dụng
được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A.CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3.
B. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO.
C. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH.
D. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH.
Câu 8: Cho este Xvới công thức phân tử CnH2n-2O2 có tỷkhối 2,5< dX/O2 < 3có bao nhiêu este mạch hở
đồng phân của nhau?
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 9: Trong phân tử este X no,đơn chức,mạch hở,oxi chiếm 36,36% khối lượng .Số công thức cấu tạo
thỏa mãn công thức phân tử của X là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 10: Khi cho 0,15 mo...
Khóa học Học thêm Hóa 12 –Thầy Dương
Tính chất, danh pháp, điều chế và nhận biết este
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Cho các chất : rượu anlylic,etyl acrylat, phenyl fomat, etyl axetat. Dùng ít nht my chất để nhn
biết:
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4.
Câu 2. Mt este X CTPT C
4
H
8
O
2
. Khi cho 0,1 mol X tác dng vi dung dịch NaOH thu được 8,2
gam mui Tên gi X là :
A. etylaxetat. B. metylpropionat. C. metylaxetat. D. propylfomat.
Câu 3.Thu phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mch h X vi 100ml dung dch KOH 1M (va
đủ) thu được 4,6 gam mt ancol Y. Tên gi ca X là:
A. etyl fomat. B. etyl propionat. C. etyl axetat. D.propyl axetat.
Câu 4:
Este X cha vòng benzen công thc phân t C
n
H
n
O
2
. S đồng phân cu to ca X là ?
Biết %C trong X là 70,59%
A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 5: X mt este không no (cha 1 liên kết pi C = C) đơn chc, mch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam
X cn vừa đủ 7,2 gam O
2
. X có tối đa bao nhiêu công thức cu to, k c đồng phân hình hoc?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 6:Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam mt este X ( to n t một axit cacboxylic đơn chức mt ancol
đơn chức) thu được 0,22 gam CO
2
và 0,09 gam H
2
O. S este đồng phân ca X là:
A. 2. B. 5. C. 6 . D.4 .
Câu 7: X, Y ,Z các hp cht mch h, bn cùng công thc phân t C
3
H
6
O . X tác dụng được vi Na
và không có phn ng tráng bc. Y không tác dng với Na nhưng có phản ng tráng bc, Z không tác dng
được vi Na và không có phn ng tráng bc. Các cht X, Y, Z lần lượt là:
A.CH
2
=CH-CH
2
-OH, CH
3
-CH
2
-CHO, CH
3
-CO-CH
3
.
B. CH
2
=CH-CH
2
-OH, CH
3
-CO-CH
3
, CH
3
-CH
2
-CHO.
C. CH
3
-CH
2
-CHO, CH
3
-CO-CH
3
, CH
2
=CH-CH
2
-OH.
D. CH
3
-CO-CH
3
, CH
3
-CH
2
-CHO, CH
2
=CH-CH
2
-OH.
Câu 8: Cho este Xvi công thc phân t C
n
H
2n-2
O
2
tkhi 2,5< dX/O
2
< 3có bao nhiêu este mch h
đồng phân ca nhau?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 9: Trong phân t este X no,đơn chức,mch h,oxi chiếm 36,36% khối lượng .S công thc cu to
tha mãn công thc phân t ca X là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 10: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dng vi dung dịch NaOH (dư), sau khi phn ng kết thúc
thì ng NaOH phn ng 12 gam tng khối lượng sn phm hữu thu được 29,7 gam. S đồng
phân cu to ca X tha mãn các tính cht trên là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 2
Câu 11:Cho hn hp cht hữu cơ đều có s nguyên t cacbon 2 C 3 , t khi so O
2
bng 2,31 gam/mol,
đều phn ng AgNO
3
/NH
3
dư.Số CTCT
A. 1 CTCT. B. 2 CTCT. C. 3CTCT. D. 4CTCT.
Câu 12:Chất A có CTPT C
4
H
7
ClO
2
khi phản ứng với dd NaOH cho một muối hữu cơ, etilen glicol và natri
clorua. CTCT của A là
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl. B. ClCH
2
CH
2
COOCH
3
.
C. CH
3
COOCHClCH
3
. D. CH
3
CHClCOOCH
3
.
TÍNH CHẤT, DANH PHÁP, ĐIỀU CH, NHN BIT ESTE
(BÀI TP T LUYN)
Giáo viên: PHÙNG BÁ DƢƠNG
Các bài tp trong tài liệu này được biên son kèm theo bài ging Tính cht, danh pháp, điu chế và nhn biết este
thuc Khóa hc hc thêm Hóa 12 Thầy Dương tại website Hocmai.vn đ giúp các Bn kim tra, cng c li các
kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để s dng hiu qu, Bn cn học trước bài ging
Tính cht, danh pháp, điều chế và nhn biết este sau đó làm đầy đủ các bài tp trong tài liu này.
Bài tập tính chất danh pháp , nhận biết - Trang 2
Bài tập tính chất danh pháp , nhận biết - Người đăng: Gia Cát Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tính chất danh pháp , nhận biết 9 10 837