Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống: Phân công tổ chức đầu năm ở trương tiểu học

Được đăng lên bởi dinhphan75
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Lớp Bồi dưỡng về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên

Lời nói đầu
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm (20112020) là đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào
giữa thế kỷ XXI. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải đổi mới mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh dựa nhiều hơn vào yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) và kinh tế tri thức, trong
đó phải tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục- đào tạo bởi giáo dục- đào
tạo là chìa khoá của khoa học - công nghệ và phát triển khoa học - công nghệ là
động lực của phát triển kinh tế, xã hội.
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo bao gồm nhiều nội dung.
Dưới góc độ các khâu đổi mới, nội dung đổi mới giáo dục - đào tạo bao gồm từ
nhận thức tư duy, mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào
tạo, nội dung và phương pháp dạy và học, đến cơ chế vận hành, cơ chế quản lý,
xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện
bảo đảm thực hiện. Dưới góc độ hệ thống giáo dục quốc dân, cần phải đổi mới
toàn bộ, từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đào tạo nghề, trung cấp chuyên
nghiệp, cao đẳng đại học và sau đại học.
Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách
thức, nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực có đủ đức, đủ tài, có
đủ kiến thức khoa học kỹ thuật, có khả năng lao động sáng tạo. Trong đó, xây
dựng và củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm
chất chính trị và đạo đức, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình
độ chuyên môn nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ then chốt.
Hiện nay, nền giáo dục nước ta đang còn nhiều vấn đề bất cập, điều này thể
hiện rõ ở chất lượng giáo dục còn thấp. Một nguyên nhân sâu xa đó là đội ngũ
giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên tiểu học nói riêng còn nhiều hạn chế. Phân
1
Học viên : Đinh Văn Phấn – Trường Tiểu học Sập Xa

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Lớp Bồi dưỡng về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên

bổ số lượng đội ngũ chưa đều, địa bàn vùng sâu vùng xa còn thiếu giáo viên. Chất
lượng đội ngũ chưa bảo đảm đạt chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ chưa cao,
kinh nghiệm còn hạn chế, số lượng giáo viên dạy giỏi còn ít, vẫn còn có giáo viên
chưa đủ năng lực, chưa tâm huyết với nghề. Cơ cấu còn chưa hợp ...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Lớp Bồi dưỡng về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên
Lời nói đầu
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế, hội 10 năm (2011-
2020) đếnm 2020, Việt Nam bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại nước công nghiệp hiện đại theo định hướng hội chủ nghĩa vào
giữa thế k XXI. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải đổi mới hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh dựa nhiều hơn vào yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) và kinh tế tri thức, trong
đó phải tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục- đào tạo bởi giáo dục- đào
tạo chìa khoá của khoa học - công nghệ và phát triển khoa học - công nghệ là
động lực của phát triển kinh tế, xã hội.
Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo bao gồm nhiều nội dung.
Dưới góc độ các khâu đổi mới, nội dung đổi mới giáo dục - đào tạo bao gồm từ
nhận thức duy, mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục đào
tạo, nội dung phương pháp dạy học, đến chế vận hành, chế quản lý,
xây dựng đội n giáo viên, cán b quản lý, sở vật chất, nguồn lực, điều kiện
bảo đảm thực hiện. Dưới góc độ hệ thống giáo dục quốc dân, cần phải đổi mới
toàn bộ, từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đào tạo nghề, trung cấp chuyên
nghiệp, cao đẳng đại học và sau đại học.
Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời thách
thức, nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực có đủ đức, đủ tài, có
đủ kiến thức khoa học kỹ thuật, khả năng lao động sáng tạo. Trong đó, xây
dựng củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ phẩm
chất chính trịđạo đức, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình
độ chuyên môn nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ then chốt.
Hiện nay, nền giáo dục nước ta đang còn nhiều vấn đề bất cập, điều này thể
hiện chất lượng giáo dục còn thấp. Một nguyên nhân sâu xa đó đội ngũ
giáo viên nói chung, đội ngũ giáo viên tiểu học nói riêng còn nhiều hạn chế. Phân
Học viên : Đinh Văn Phấn – Trường Tiểu học Sập Xa
1
Bài tập tình huống: Phân công tổ chức đầu năm ở trương tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tình huống: Phân công tổ chức đầu năm ở trương tiểu học - Người đăng: dinhphan75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập tình huống: Phân công tổ chức đầu năm ở trương tiểu học 9 10 234