Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật

Được đăng lên bởi buibatuong3010
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử phát triển xã hội loài người cho thấy rõ có ba yếu tố nổi lên rõ
nét, đó là tri thức, lao động và quản lý. Trong ba yếu tố này, quản lý là sự kết
hợp giữa tri thức và lao động. Kết hợp tốt sẽ có sự phát triển tốt đẹp, ngược
lại sự phát triển sẽ chậm lại hoặc rối ren. Sự kết hợp đó được biểu hiện trước
hết cơ chế quản lý và ở nhiều khía cạnh tâm lý xã hội, nhưng tựu chung lại
là người quản lý phải biết tác động cách nào đó để người bị quản lý luôn
luôn phấn khởi, đem hết năng lực và trí tuệ của mình để sáng tạo ra lợi ích
cho mình, cho Nhà nước, cho xã hội.
Trong cơ chế tổng hợp quản lý đất nước, Đảng đã đề ra “Đảng lãnh
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”. Hệ thống chủ thể quản lý xã hội
gồm có: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và
các tập thể lao động.
Nhà nước là chủ thể duy nhất quản lý xã hội toàn dân, toàn diện và
bằng pháp luật để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, dưới sự lãnh đạo
của Đảng.
Đảng đã chỉ rõ “Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng
đạo lý. Pháp luật là thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý
chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo
pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng”.
Quản lý nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà nước, sử
dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt
động của con người.
Trong quản lý Nhà nước, hoạt động quản lý hành chính là hoạt động
trung tâm, chủ yếu, là một dạng hoạt động tổ chức và điều hành để thực hiện

1

quyền lực Nhà nước, là hoạt động thực thi quyền hành pháp luật của Nhà
nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật
nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để
duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực
hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do các cơ quan trong
hệ thống Chính phủ từ trung ương đến cơ sở tiến hành.
Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất, Chính phủ thực hiện chức
năng của mình thông qua hệ thống thể chế hành chính của nền hành chính
nhà nước. Vì vậy, Chính phủ còn là cơ quan quản lý hành chính nhà nước
cao nhất của Nhà nước.
Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh, là sự thiết lập mối quan hệ con
người, giữa các tập thể để thực hiện quản lý hành chính nhà nước một quá
trình xã...
PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử phát triển hội loài người cho thấy rõ có ba yếu tố nổi lên
nét, đó là tri thức, lao động và quản lý. Trong ba yếu tố này, quản lý là sự kết
hợp giữa tri thức lao động. Kết hợp tốt sẽ sự phát triển tốt đẹp, ngược
lại sự phát triển sẽ chậm lại hoặc rối ren. Sự kết hợp đó được biểu hiện trước
hết chế quản nhiều khía cạnh tâm hội, nhưng tựu chung lại
người quản phải biết tác động cách nào đó để người bị quản luôn
luôn phấn khởi, đem hết năng lực trí tuệ của mình để sáng tạo ra lợi ích
cho mình, cho Nhà nước, cho xã hội.
Trong chế tổng hợp quản lý đất nước, Đảng đã đ ra “Đảng lãnh
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”. Hệ thống chủ thể quản hội
gồm có: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa
Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội
các tập thể lao động.
Nhà nước chủ thể duy nhất quản lý hội toàn dân, toàn diện
bằng pháp luật để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, dưới sự lãnh đạo
của Đảng.
Đảng đã chỉ “Quản đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng
đạo lý. Pháp luật thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý
chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo
pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng”.
Quản lý nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà nước, sử
dụng quyền lực n nước để điều chỉnh các quan hệ hội hành vi hoạt
động của con người.
Trong quản Nhà nước, hoạt động quản hành chính hoạt động
trung tâm, chủ yếu, là một dạng hoạt động tổ chức điều hành để thực hiện
1
Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật - Người đăng: buibatuong3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật 9 10 747