Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán

Được đăng lên bởi Mai Ma Binh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 2 : Cho h×nh chãp S.ABC cã ®¸y lµ tam gi¸c vu«ng t¹i B, SA vu«ng gãc víi
mÆt ph¼ng (ABC). Gäi B’, C’ lÇn lît lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña A xuèng SB, SC.
Chøng minh r»ng
a. BC  (SAB )
b. AB '  ( SBC )
c. Tø gi¸c BCC’B’ néi tiÕp.
Bµi 3 : Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y lµ h×nh vu«ng c¹nh a. MÆt bªn SAB lµ tam
gi¸c ®Òu cã SC  a 2 . Gäi H vµ K lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB vµ AD.
a. Chøng minh r»ng : SH  ( ABCD)
b. Chøng minh r»ng AC  SK ; CK  SD
Bµi 5 : Cho h×nh chãp S. ABCD ®¸y lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng a. MÆt bªn SAB lµ
tam gi¸c ®Òu, SCD lµ tam gi¸c vu«ng c©n ®Ønh S. Gäi I, J lÇn lît lµ trung ®iÓm cña
AB vµ CD
a. TÝnh c¸c c¹nh cña tam gi¸c SIJ vµ chøng minh r»ng
SI  ( SCD ) ; SJ  (SAB )
b. Gäi H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña S trªn IJ. Chøng minh r»ng SH  AC
c. TÝnh ®é dµi SH
d. Gäi M lµ mét ®iÓm thuéc CD sao cho BM  SA . TÝnh ®é dµi AM theo a
Bµi 1 : Cho h×nh vu«ng ABCD. Gäi S lµ ®iÓm trong kh«ng gian sao cho SAB lµ
tam gi¸c ®Òu vµ (SAB) vu«ng gãc víi (ABCD)
a. Cm : ( SAB )  ( SAD) ; ( SAB )  ( SBC )
b. TÝnh gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SAD) vµ (SBC)
c. Gäi H vµ I lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AB vµ BC. Cmr : ( SHC )  ( SID )
Bài 2 : Cho tø diÖn ABCD cã hai mÆt (ABC), (ABD) cïng vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng (BDC). VÏ ®êng cao BE, DF cña tam gi¸c BCD vµ ®êng cao DK cña tam
gi¸c ACD
a. Cmr AB  ( BCD)
b. Cmr ( ABE )  ( ADC ) ; ( DFK )  ( ADC )
c. Gäi O vµ H lÇn lît lµ trùc t©m cña tam gi¸c BCD vµ ACD. Cmr
OH  ( ACD )
Bài :Cho hình choùp SABCD, ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, maët beân SAB laø tam
giaùc ñeàu vaø vuoâng goùc vôùi ñaùy. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB.
a) Chöùng minh raèng SI  (ABCD), AD  (SAB).
b) Tính goùc giöõa BD vaø mp(SAD).
c) Tính goùc giöõa SD vaø mp(SCI).
1. Cho hình choùp SABCD, ñaùy ABCD laø hình vuoâng, SA  (ABCD).
a) Chöùng minh (SAC)  (SBD).
b) Tính goùc giöõa hai maët phaúng (SAD) vaø (SCD).
c) Goïi BE, DF laø hai ñöôøng cao cuûa SBD. CMR: (ACF)  (SBC), (AEF)  (SAC).
1. Cho hình choùp SABCD coù SA  (ABCD) vaø SA = a 2 , ñaùy ABCD laø hình thang
vuoâng taïi A vaø D vôùi AB = 2a, AD = DC = a. Tính goùc giöõa caùc caëp maët phaúng:
a) (SBC) vaø (ABC) b) (SAB) vaø (SBC)
c) (SBC) vaø (SCD)

2.Cho hình thoi ABCD caïnh a, tâm O, OB =

a 3 ; SA  (ABCD) và SO = a 6 .
3
3

·
a) Chöùng minh ASC
vuoâng.
b) Chöùng minh hai maët phaúng (SAB) vaø (SAD) vuoâng goùc.
c) Tính goùc giöõa hai maët phaúng (SBC) vaø (ABC).
1. Cho hình choùp SABCD coù ñaùy laø hình vuoâng caïnh a, maët beân SAB laø tam giaùc ñeàu
vaø SC = a 2 . Goïi H...
Bµi 2 : Cho h×nh chãp S.ABC ®¸y tam gi¸c vu«ng t¹i B, SA vu«ng gãc víi
mÆt ph¼ng (ABC). Gäi B’, C’ lÇn lîth×nh chiÕu vu«ng gãc cña A xuèng SB, SC.
Chøng minh r»ng
. ( )
. ' ( )
a BC SAB
b AB SBC
c. Tø gi¸c BCC’B’ néi tiÕp.
Bµi 3 : Cho h×nh chãp S.ABCD®¸y h×nh vu«ng c¹nh a. MÆt bªn SAB lµ tam
gi¸c ®Òu cã
2SC a
. Gäi H vµ K lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB vµ AD.
a. Chøng minh r»ng :
( )SH ABCD
b. Chøng minh r»ng
;AC SK CK SD
Bµi 5 : Cho h×nh chãp S. ABCD ®¸y h×nh vu«ngnhng a. MÆt bªn SAB
tam gi¸c ®Òu, SCD lµ tam gi¸c vu«ng c©n ®Ønh S. Gäi I, J lÇn lît lµ trung ®iÓm cña
AB vµ CD
a. TÝnh c¸c c¹nh cña tam gi¸c SIJ chøng minh r»ng
( ) ; ( )SI SCD SJ SAB
b. Gäi H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña S trªn IJ. Chøng minh r»ng
SH AC
c. TÝnh ®é dµi SH
d. Gäi M lµ mét ®iÓm thuéc CD sao cho
BM SA
. TÝnh ®é dµi AM theo a
Bµi 1 : Cho h×nh vu«ng ABCD. Gäi S ®iÓm trong kh«ng gian sao cho SAB
tam gi¸c ®Òu vµ (SAB) vu«ng gãc víi (ABCD)
a. Cm :
( ) ( ) ; ( ) ( )SAB SAD SAB SBC
b. TÝnh gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SAD) vµ (SBC)
c. Gäi H vµ I lÇn lît lµ trung ®iÓm cña AB vµ BC. Cmr :
Bài 2 : Cho diÖn ABCD hai mÆt (ABC), (ABD) cïng vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng (BDC). ®êng cao BE, DF cña tam gi¸c BCD ®êng cao DK cña tam
gi¸c ACD
a. Cmr
( )AB BCD
b. Cmr
( ) ( ) ; ( ) ( )ABE ADC DFK ADC
c. Gäi O H lÇn lît trùc t©m cña tam gi¸c BCD ACD. Cmr
( )OH ACD
Bài :Cho hình choùp SABCD, ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, maët beân SAB laø tam
giaùc ñeàu vaø vuoâng goùc vôùi ñaùy. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB.
a) Chöùng minh raèng SI (ABCD), AD (SAB).
b) Tính goùc giöõa BD vaø mp(SAD).
c) Tính goùc giöõa SD vaø mp(SCI).
1.Cho hình choùp SABCD, ñaùy ABCD laø hình vuoâng, SA (ABCD).
a) Chöùng minh (SAC) (SBD).
b) Tính goùc giöõa hai maët phaúng (SAD) vaø (SCD).
c) Goïi BE, DF laø hai ñöôøng cao cuûa SBD. CMR: (ACF) (SBC), (AEF) (SAC).
1.Cho hình choùp SABCD c SA (ABCD) vaø SA = a
2
, ñaùy ABCD l hình thang
vuoâng taïi A vaø D vôùi AB = 2a, AD = DC = a. Tính goùc giöõa caùc caëp maët phaúng:
a) (SBC) vaø (ABC) b) (SAB) vaø (SBC) c) (SBC) vaø (SCD)
Bài tập toán - Trang 2
Bài tập toán - Người đăng: Mai Ma Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập toán 9 10 623