Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Toán

Được đăng lên bởi Phạm Hiên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
x
1
3x 7
cos¿
cos2 x− cos 4 x+cos
=
4
2
4 2
¿
¿
Giữ nguyên số hạng đầu
Biến đổi những thứ sau ta có:

x

4( cos ¿ ¿ 4

x
2( cos¿ ¿



x
cos¿
¿
-2 2 x
cos¿
¿

2

+

cos

3x
4 =2

3x
=3
+cos 4

2

cos2 x+ cos

3x
4 =2

Nhận xét cos 2x thuộc đoạn -1 đến 1
Cos

3x
cung thuộc đoạn−1 đến1
4

Nên để tổng của chúng =2 thì mỗi số hạng phải = 1
Ta có cos 2x=1 và cos

3x
=1
4

Sau khi giải hệ này ta có x=0.
Vậy x=0 là nghiệm của pt đã cho!

...
4
x
cos ¿
¿
¿
-
cos 2 x
1
2
cos 4 x+cos
3 x
4
=
7
2
Giữ nguyên số hạng đầu
Biến đổi những thứ sau ta có:
4(
x
cos ¿ ¿
4
-2
x
cos ¿
¿
2 x
cos ¿
¿
2
+
cos
3 x
4
=2
2(
x
cos ¿ ¿
2
+cos
3 x
4
=3
cos 2 x+ cos
3 x
4
=2
Nhận xét cos 2x thuộc đoạn -1 đến 1
Cos
3 x
4
cung thuộc đoạn1 đến1
Nên để tổng của chúng =2 thì mỗi số hạng phải = 1
Ta có cos 2x=1 và cos
3 x
4
=1
Sau khi giải hệ này ta có x=0.
Vy x=0 là nghiệm của pt đã cho!
Bài tập Toán - Người đăng: Phạm Hiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập Toán 9 10 56