Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán 11

Được đăng lên bởi Phong Võ Tấn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3803 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ 1
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
A. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ
I. Một số công thức lượng giác cần nhớ

1
1
;1  cot 2 x 
.
2
cos x
sin 2 x
sin x
cos x
1
;cot x 
; tan x 
2) tanx 
.
cos x
sin x
cot x
2
2
2
1) sin x  cos x  1;1  tan x 

3) Công thức cộng:

sin(a  b)  sin a cos b  cos asinb
cos(a  b)  cos a cos b msin a sin b

4) Công thức nhân đôi: sin2x = 2sinxcosx
cos2x = cos2x – sin2x = 2 cos2x – 1 = 1 - 2 sin2x
5) Công thức hạ bậc:

cos 2 x 

1  cos 2 x
1  cos 2 x
;sin 2 x 
2
2

6) Công thức nhân ba:
Sin3x = 3sinx – 4sin3x;
7) Công thức biểu diễn theo tanx:

sin 2 x 

cos3x = 4cos3x – 3cosx.

2 tan x
1  tan 2 x
2 tan x
.
;cos
2
x

; tan 2 x 
2
2
1  tan x
1  tan x
1  tan 2 x

8) Công thức biến đổi tích thành tổng:

1
 cos(a  b)  cos(a  b) 
2
1
sin a sin b   cos( a  b)  cos( a  b) 
2
1
sin a cos b   sin( a  b)  sin( a  b) 
2
cos a cos b 

9) Công thức biến đổi tổng thành tích:

x y
x y
cos
2
2
x y
x y
sin x  sin y  2cos
sin
2
2
x y
x y
cos x  cos y  2cos
cos
2
2
x y
x y
cos x  cos y  2sin
sin
2
2
sin x  sin y  2sin

- 1 -


B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VÊ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Dạng 1. Phương trình bậc hai.
Bài 1.
Giải các phương trình sau:
1) 2cosx - 2 = 0
2) 3 tanx – 3 = 0
3) 3cot2x + 3 = 0
4) 2 sin3x – 1 = 0
5) 2 cosx + sin2x = 0
Bài 2. Giải các phươn trình sau:
1) 2cos2x – 3cosx + 1 = 0
2) cos2x + sinx + 1 = 0
3) 2cos2x + 2 cosx – 2 = 0
4) cos2x – 5sinx + 6 = 0
5) cos2x + 3cosx + 4 = 0
6) 4cos2x - 4 3 cosx + 3 = 0
7
7) 2sin2x – cosx + = 0
8) 2sin2x – 7sinx + 3 = 0
2
2
9) 2sin x + 5cosx = 5.
Bài 3. Giải các phương trình:
1) 2sin2x - cos2x - 4sinx + 2 = 0
3) 9cos2x - 5sin2x - 5cosx + 4 = 0
3) 5sinx(sinx - 1) - cos2x = 3
4) cos2x + sin2x + 2cosx + 1 = 0
5) 3cos2x + 2(1 + 2 + sinx)sinx – (3 + 2 ) = 0
3
 3cot x  3
6) tan2x + ( 3 - 1)tanx – 3 = 0
7)
sin 2 x
4sin 2 2 x  6sin 2 x  9  3cos 2 x
8)
0
cos x
cos x(cos x  2sin x)  3sin x(sin x  2)
9)
 1.
sin 2 x  1
Dạng 2. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
Bài 1. Giải các phương trình sau:
1) 4sinx – 3cosx = 2
2) sinx - 3 cosx = 1
3) 3 sin3x + cos3x = 1
4) sin4x + 3 cos4x = 2
5) 5cos2x – 12cos2x = 13
6) 3sinx + 4cosx = 5
Bài 2. Giải các phương trình:
1) 3 cos3 x  sin 3 x  2
2) 3sin 3 x  3 cos9 x  1  4sin 3 3 x
3) cos7 x cos5 x  3 sin 2 x  1  sin 7 x sin 5 x
4) cos7 x  3 sin 7 x   2
5) 2 2(sin x  cos x )cos x  3  cos 2 x
Dạng 3. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin và côsi...
WWW.ToanCap.Net
CHUYÊN ĐỀ 1
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
A. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ
I. Một số công thức lượng giác cần nhớ
1)
2 2 2 2
2 2
1 1
sin x cos x 1;1 tan ;1 cot .
cos sin
x x
x x
2)
sin cos 1
tanx ;cot x ;tan
cos sin cot
x x
x
x x x
.
3) Công thức cộng:
sin( ) sin cos cos
cos( ) cos cos sin sin
a b a b asinb
a b a b a b
m
4) Công thức nhân đôi: sin2x = 2sinxcosx
cos2x = cos
2
x – sin
2
x = 2 cos
2
x – 1 = 1 - 2 sin
2
x
5) Công thức hạ bậc:
2 2
1 cos2 1 cos2
cos ;sin
2 2
x x
x x
6) Công thức nhân ba:
Sin3x = 3sinx – 4sin
3
x; cos3x = 4cos
3
x – 3cosx.
7) Công thức biểu diễn theo tanx:
2
2 2 2
2tan 1 tan 2tan
sin 2 ;cos2 ;tan 2
1 tan 1 tan 1 tan
x x x
x x x
x x x
.
8) Công thức biến đổi tích thành tổng:
1
cos cos cos( ) cos( )
2
1
sin sin cos( ) cos( )
2
1
sin cos sin( ) sin( )
2
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
9) Công thức biến đổi tổng thành tích:
sin sin 2sin cos
2 2
sin sin 2cos sin
2 2
cos cos 2cos cos
2 2
cos cos 2sin sin
2 2
x y x y
x y
x y x y
x y
x y x y
x y
x y x y
x y
 
- 1 -WWW.ToanCap.Net
bài tập toán 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập toán 11 - Người đăng: Phong Võ Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
bài tập toán 11 9 10 934