Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán 9 chương 2

Được đăng lên bởi thaomung08
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: nthung0201@gmail.com

THCS Đại Áng

CHƯƠNG II ĐẠI SỐ.

Năm học: 2014 - 2015

HÀM SỐ BẬC NHẤT

A. Kiến thức cơ bản.
1. Định nghĩa.
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho
trước và a  0 .
2. Tính chất.
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi x  R và có tính chất
 Đồng biến trên R khi a > 0.
 Nghịch biến trên R khi a < 0.
3. Đồ thị.
Đồ thị của hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng cắt cả hai trục tọa độ
 Cắt trục tung (Oy) tại điểm B  0 ; b  .
b



; 0 .
 Cắt trục hoành (Ox) tại điểm A 
 a 

Ta gọi a là hệ số góc , b là tung độ gốc.
4. Đường thẳng song song , đường thẳng cắt nhau.
Cho hai đường thẳng (D) : y  a x  b  a  0  và (D’) : y  a ' x  b '  a '  0  thì :
 (D) cắt (D’)  a  a ' .
 a  a'
.
 b  b'

 (D) / / (D’)  

 a  a'
.
 b  b'

 (D) trùng (D’)  

 (D)  (D’)  a . a '  1 .
5. Hệ số góc của đường thẳng.
 Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc là a. Các đường thẳng có cùng hệ số góc a (a là hệ
số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.
 Gọi  là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox ta có :
 Nếu a > 0 thì tan   a   

Gv: nthung0201@gmail.com

THCS Đại Áng

Năm học: 2014 - 2015

B. Các dạng toán cơ bản.
Dạng 1.

Tính giá trị hàm số, biểu diễn điểm lên mặt phẳng tọa độ.
 1
 

2
3

Bài 1. Cho hàm số y  f  x   x . Tính f ( - 2 ) ; f ( - 1 ) ; f ( 0 ) ; f   ; f ( 1 ) ; f ( 2 ) ; f ( 3 ).
2
 1

2

Bài 2. Cho hàm số y  g  x   x  3 . Tính g (- 2) ; g(-1) ; g(0) ; g   ; g ( 1 ) ; g ( 2 ) ; g ( 3 ).
3
 2
1
2

Bài 3. Cho hàm số y   x  3 .Tính các giá trị tương ứng của y theo x rồi điền vào bảng sau :
x

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1
y   x3
2

Bài 4. Tính các giá trị tương ứng của y theo x rồi điền vào bảng sau :
x

-2,5

-2,25

-1,5

-1

0

1

1,5

2,25

2,5

y  0,5 x
y  0,5 x  2

Bài 5. Cho hàm số y  f  x  

3
 1
x . Tính f (- 5) ; f (- 4) ; f ( 0 ) ; f   ; f ( 1 ) ; f (a) ; f (a+1).
4
 2

Bài 6. Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ :
A  3 ; 0  ; B  1 ;  1 ; C  0 ; 3  ; D  1 ; 1 ; E  3 ; 0  ; F  1 ;  1 ; G  0 ;  3  ; H  1 ;  1 .





Bài 7. Cho hàm số y  3  2 x  1 .
a) Tính các giá trị của y khi x nhận các giá trị sau : 0 ; 1 ;

2 ; 3 2 ; 3 2 .

b) Tính các giá trị của x khi y nhận các giá trị sau : 0 ; 1 ; 8 ; 2  2 ; 2  2 .
Dạng 2. Xác định hàm số đồng biến, nghịch biến. Chứng minh hàm số đồng biến, nghịch
biến.





Bài 1. Cho hà...
Gv: nthung0201@gmail.com THCS Đại Áng Năm học: 2014 - 2015
CHƯƠNG II ĐẠI SỐ. HÀM SỐ BẬC NHẤT
A. Kiến thức cơ bản.
1. Định nghĩa.
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho
trước và a
0 .
2. Tính chất.
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi
x R
và có tính chất
Đồng biến trên R khi a > 0.
Nghịch biến trên R khi a < 0.
3. Đồ thị.
Đồ thị của hàm số y = ax + b (a
0) là một đường thẳng cắt cả hai trục tọa độ
Cắt trục tung (Oy) tại điểm
0 ;B b
.
Cắt trục hoành (Ox) tại điểm
; 0
b
A
a
.
Ta gọi a là hệ số góc , b là tung độ gốc.
4. Đường thẳng song song , đường thẳng cắt nhau.
Cho hai đường thẳng (D) :
0y a x b a
và (D’) :
' ' ' 0y a x b a
thì :
(D) cắt (D’)
'a a
.
(D) / / (D’)
'
'
a a
b b
.
(D) trùng (D’)
'
'
a a
b b
.
(D)
(D’)
. ' 1a a
.
5. Hệ số góc của đường thẳng.
Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc là a. Các đường thẳng có cùng hệ số góc a (a là hệ
số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.
Gọi
là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox ta có :
Nếu a > 0 thì
tan a
Bài tập toán 9 chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán 9 chương 2 - Người đăng: thaomung08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập toán 9 chương 2 9 10 291