Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán a3 DHCN.TPHCM

Được đăng lên bởi chaunguyen177
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ThS. Đoàn Vương Nguyên

Bài tập thường kỳ Toán cao cấp A3 Đại học năm học 2012 – 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BÀI TẬP THƯỜNG KỲ
MÔN TOÁN CAO CẤP A3
GVHD: …………………………
Lớp học phần:………………………..Khoa: KHCB
Học kỳ:………Năm học: 2011 – 2012
Danh sách nhóm: (ghi theo thứ tự ABC)
1. Nguyễn Văn A
2. Lê Thị B
………..
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
1) Trang bìa như trên (đánh máy, không cần in màu, không cần lời nói đầu).
2) Trong phần làm bài tập, chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó.
3) Trang cuối cùng là Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cấp A3 – ĐHCN TP. HCM.
2. Đỗ Công Khanh – Giải tích hàm nhiều biến (tập 3, 4) – NXB ĐHQG TP. HCM.
3. Nguyễn Đình Trí – Phép tính Giải tích hàm nhiều biến – NXB Giáo dục.
4. Nguyễn Thủy Thanh – Bài tập Giải tích (tập 2) – NXB Giáo dục.
5. James Stewart – Calculus Early Transcendentals, sixth edition – USA 2008.
Chú ý
• Phần làm bài bắt buộc phải viết tay (không chấp nhận đánh máy) trên 01 hoặc 02 mặt giấy A4 và đóng
thành tập cùng với trang bìa.
• Thời hạn nộp bài: Tiết học cuối cùng (sinh viên phải tự đọc trước bài học cuối để làm bài!).
• Nếu nộp trễ hoặc ghi sót tên của thành viên trong nhóm sẽ không được giải quyết và bị cấm thi.
• Mỗi nhóm chỉ từ 01 đến tối đa là 07 sinh viên. Sinh viên tự chọn nhóm và nhóm tự chọn bài tập.
• Phần làm bài tập, sinh viên phải giải bằng hình thức tự luận rõ ràng.
* Sinh viên làm đúng yêu cầu mà chỉ chọn toàn câu hỏi dễ thì điểm tối đa của nhóm là 7 điểm.
• Cách chọn bài tập như sau
1) Nhóm chỉ có 1 sinh viên thì chọn làm 42 câu hỏi nhỏ (các câu hỏi nhỏ phải nằm trong các câu hỏi
khác nhau) gồm:
Chương 1: chọn 10 câu hỏi nhỏ trong 16 câu của phần I và 3 câu hỏi nhỏ trong 5 câu của phần II;
Chương 2: chọn 6 câu hỏi nhỏ trong 8 câu của phần I và 4 câu hỏi nhỏ trong 4 câu của phần II;
Chương 3: chọn 5 câu hỏi nhỏ trong 5 câu của phần I và 6 câu hỏi nhỏ trong 6 câu của phần II;
Chương 4: chọn 4 câu hỏi nhỏ trong 5 câu của phần I và 4 câu hỏi nhỏ trong 4 câu của phần II.
2) Nhóm có từ 2 đến tối đa 7 sinh viên thì làm như nhóm có 1 sinh viên, đồng thời mỗi sinh viên tăng
thêm phải chọn làm thêm 20 câu hỏi nhỏ khác (nằm trong các câu hỏi khác nhau).
………………………………………………..

Trang 1

ThS. Đoàn Vương Nguyên

Bài tập thường kỳ Toán cao cấp A3 Đại học năm học 2012 – 2013

ĐỀ BÀI TẬP
Chương 1. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN
I. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN
Câu 1. Tính các đạo hàm riêng z x′ , z y′ của các hàm số sau
1) z = e
5) z =

sin

x
y

2) z = e

;

x cos

1
...
ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tp thường k Toán cao cp A3 Đại hc năm hc 2012 – 2013
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA KHOA HC CƠ BN
BÀI TP THƯỜNG K
MÔN TOÁN CAO CP A3
GVHD: …………………………
Lp hc phn:………………………..Khoa: KHCB
Hc k:………Năm hc: 2011 – 2012
Danh sách nhóm: (ghi theo th t ABC)
1. Nguyn Văn A
2. Lê Th B
………..
HƯỚNG DN TRÌNH BÀY
1) Trang bìa như trên (đánh máy, không cn in màu, không cn li nói đầu).
2) Trong phn làm bài tp, chép đề câu nào xong thì gii rõ ràng ngay câu đó.
3) Trang cui cùng là Tài liu tham kho:
1. Nguyn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cp A3 – ĐHCN TP. HCM.
2. Đỗ Công Khanh – Gii tích hàm nhiu biến (tp 3, 4) – NXB ĐHQG TP. HCM.
3. Nguyn Đình Trí – Phép tính Gii tích hàm nhiu biến – NXB Giáo dc.
4. Nguyn Thy Thanh – Bài tp Gii tích (tp 2) – NXB Giáo dc.
5. James Stewart – Calculus Early Transcendentals, sixth edition – USA 2008.
Chú ý
Phn làm bài bt buc phi viết tay (không chp nhn đánh máy) trên 01 hoc 02 mt giy A4 đóng
thành tp cùng vi trang bìa.
• Thi hn np bài: Tiết hc cui cùng (sinh viên phi t đọc trước bài hc cui để làm bài!).
• Nếu np tr hoc ghi sót tên ca thành viên trong nhóm s không được gii quyết và b cm thi.
• Mi nhóm ch t 01 đến ti đa là 07 sinh viên. Sinh viên t chn nhóm và nhóm t chn bài tp.
• Phn làm bài tp, sinh viên phi gii bng hình thc t lun rõ ràng.
* Sinh viên làm đúng yêu cu mà ch chn toàn câu hi d thì đim ti đa ca nhóm là 7 đim.
• Cách chn bài tp như sau
1) Nhóm ch 1 sinh viên thì chn làm 42 câu hi nh (các câu hi nh phi nm trong các câu hi
khác nhau) gm:
Chương 1: chn 10 câu hi nh trong 16 câu ca phn I và 3 câu hi nh trong 5 câu ca phn II;
Chương 2: chn 6 câu hi nh trong 8 câu ca phn I và 4 câu hi nh trong 4 câu ca phn II;
Chương 3: chn 5 câu hi nh trong 5 câu ca phn I và 6 câu hi nh trong 6 câu ca phn II;
Chương 4: chn 4 câu hi nh trong 5 câu ca phn I và 4 câu hi nh trong 4 câu ca phn II.
2) Nhóm t 2 đến ti đa 7 sinh viên thì làm như nhóm 1 sinh viên, đồng thi mi sinh viên tăng
thêm phi chn làm thêm 20 câu hi nh khác (nm trong các câu hi khác nhau).
………………………………………………..
Bài tập toán a3 DHCN.TPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán a3 DHCN.TPHCM - Người đăng: chaunguyen177
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập toán a3 DHCN.TPHCM 9 10 641