Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán cao cấp

Được đăng lên bởi caodanghung93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập chuỗi số - GV: Nguyễn Vũ Thụ Nhân
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài tập chuỗi số
Bài 1: Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau và tìm tổng của chúng (nếu có):
N

1
1
1
C
C...C
O 1.
1.4
4.7
3 n K2 3 n C1

C...

N

n

>

O 5.

n=1

2 K3
n
5

n C2 K2 n C1 C n

n=1

1
1
1
C
C
C...
1.3
3.5
5.7

O 3.

>

2.
4.

3
5
2 n C1
C
C...C 2
4
36
n n C1
N

n

6.

> n n 1C2

n=1

Bài 2: Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:
N

N

1
O 1.
n = 1 3nK2

>
N

O 4.
O 7.

n n C1

>

1 Cn
1 Cn2

n=1

n=1
N

1

>

n=1
N

>

2.

>

5.

n C2

N

8.

>

n= 1

n
N

O 10.

>

n= 1

n C1
$ ln
nK1
n

1

N

11.

n= 1
N

6.

n C1 K nK1
3
4

n=1

n2 C3
3
n = 1 4 n C5 n

>

N

9.

> ln

1C

n=1

N

1
1Kcos
n

>

n
3n3K1

>

3.

2

π
n

sin

n=1

2

N

1
2nK1

12.

>n

2
3

1
n2
$arctg

n=1

1
n2

Bài 3:Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:
N

1.

>

n=1
N

4.

>

n=1
N

7.

>

n=1

N

n2 C5
2

2.

n

1.3.5 ... 2 nK1
22 n nK1 !
nK1
n C1

>n

n=1

n nK1

N

5.

>

n= 1
N

N

2n

3.

10

8n$n2

n=1

3n. n!

N

2

1

>5

6.

2n !

7n n!
8.
n=1
n2 n

>

3n C1 !

>

n=1
N

2

9.

>

n=1

n

n

1
1K
n
n
4nK3

n2

2n

2

C..

Bài 4: Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau:
100.103
100.103.106
100.103 ... 97 C3 n
1.100 C
C
C...C
1.5
1.5.9
1.5.9 ... 4 n K2
1.11
1.11.21
1.11 ... 10 nK9
3. 1 C
C
C...C
3!
5!
2 n K1 !

2.4
2.4.6
2.4 ....2 n
5. 1 C
C
C...C
1.3
1.3.5
1.3.5... 2 n K1

7.

1

2
3
4
5
C C
C C
C...
3
9
3
3 3
9 3

C...

N

C... 2.

n=1
N

C...

1

>

4.

6.

>

n=1

1
ln n

N

2 Ccos

>

n=1
N

8.

n n Cn

>

n=1

3

2

n

nπ
2

n

n5 C3

3 n2 C2 n C1
4 n2 C2 n C1

n

...
O
OO
O
O
OO
O
O
O
OO
O
O
OO
O
O
OO
O
O
OO
O
Bài tp chui s - GV: Nguyn Vũ Th Nhân
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài tp chui s
Bài 1: Xét s hi t ca các chui s sau và tìm tng ca chúng (nếu có):
1.
1
1.4
C
1
4.7
C...C
1
3 n
K
2 3 n C1
C... 2.
>
n = 1
N
n C2
K
2 n C1 C n
3.
1
1.3
C
1
3.5
C
1
5.7
C... 4.
3
4
C
5
36
C...C
2 n C1
n
2
n C1
2
C..
5.
>
n = 1
N
2
n
K
3
n
5
n
6.
>
n = 1
N
1
n n C2
Bài 2: Kho sát s hi t ca các chui sau:
1.
>
n = 1
N
1
3n
K
2
2.
>
n = 1
N
1
2n
K
1
2
3.
>
n = 1
N
n
3n
3
K
1
4.
>
n = 1
N
1
n n C1 n C2
5.
>
n = 1
N
sin
π
n
6.
>
n = 1
N
n
2
C3
4 n
3
C5 n
7.
>
n = 1
N
1 Cn
1 Cn
2
2
8.
>
n = 1
N
n C1
K
n
K
1
n
3
4
9.
>
n = 1
N
ln 1 C
1
n
2
10.
>
n = 1
N
1
n
$ ln
n C1
n
K
1
11.
>
n = 1
N
1
K
cos
1
n
12.
>
n = 1
N
n
2
3
$arctg
1
n
2
Bài 3:Kho sát s hi t ca các chui sau:
1.
>
n = 1
N
n
2
C5
2
n
2.
>
n = 1
N
2
n
n
10
3.
>
n = 1
N
3n C1 !
8
n
$n
2
4.
>
n = 1
N
1.3.5 ... 2 n
K
1
2
2 n
n
K
1 !
5.
>
n = 1
N
3
n
. n!
2
2n !
6.
>
n = 1
N
1
5
n
1
K
1
n
n
2
7.
>
n = 1
N
n
K
1
n C1
n n
K
1
8.
>
n = 1
N
7
n
n!
2
n
2 n
9.
>
n = 1
N
n
n
4n
K
3
2 n
bài tập toán cao cấp - Trang 2
bài tập toán cao cấp - Người đăng: caodanghung93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập toán cao cấp 9 10 42