Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Toán Chuyên đề 4 5

Được đăng lên bởi Lưu Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 13:
Cho hình thang vuông ABCD , AD= 6cm ; DC = 12cm ; AB = 2/3 DC.
a) Tính diện tích hình thang ABCD.
b) Kéo dài cạnh bên AD và CB, chúng gặp nhau tại M . Tính độ dài cạnh AM.
Giải

a) Cạnh AB là : 12 x 2/3 = 8 (cm)
Diện tích ABCD là : (8 + 12) : 2 x 6 = 60 (cm2)
b) -Xét tam giác ABC đáy AB và DBC đáy CD có chiều cao bằng nhau = 6cm mà đáy
AB = 2/3 CD => S_ABC = 2/3 S_DBC.
Vẫn xét 2 tam giác ABC và DBC chung đáy BC vì S_ABC = 2/3 S_DBC => chiều cao
AK = 2/3 DH.
-Xét tam giác AMC và DMC chung đáy MC mà chiều cao AK = 2/3 DH => S_AMC =
2/3 S_DMC. Mà S_DMC lớn hơn S_AMC là : 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)
S_AMC là : 36 : (3-2) x 2 = 72 (cm2) (Toán Hiệu - Tỉ)
Xét tam giác AMC đáy AM, chiều cao CD => AM = 72 x 2 : 12 = 12 (cm)
Bài 14: Một thửa đất hình tam giác vuông có đáy là cạnh kề với góc vuông dài 20m,
chiều cao 24m. Nay người ta lấy bớt đi một phần diện tích của thửa đất để làm đường đi.
Đường đi mới vẫn vuông góc với chiều cao cũ của thửa đất do đó đáy của thửa ruộng chỉ
còn 15m. Hỏi:
a, Diện tích đất còn lại của thửa ruộng là bao nhiêu ?
b, Đường đi mở rộng mấy mét vào chiều cao của thửa đất?
Lời giải:

(Hình vẽ của mình là tg ABC vuông tại A, AB là chiều cao và = 24m, AC là đáy và =
20m, "đường đi mới vuông góc với chiều cao cũ của thửa đất" -> lấy D thuộc AB, E
thuộc BC, nối DE sao cho DE // AC, DE = 15m)
Nối AE
S tg ABC = AB x AC :2 = 24 x 20 : 2 = 240m2
S tg ABE = AB x DE :2 = 24 x 15 : 2 = 180m2
=> S tg ACE = S tg ABC - S tg ABE = 240 - 180 = 60m2
b, Đường đi mở rộng vào chiều cao của thửa ruộng số mét là (chính là chiều cao EH
vuông góc với đáy AC của tg ACE) AD = EH = S tg ACE x 2 : AC = 60 x 2 :20 = 6m
a, Chiều cao BD mới của thửa ruộng là BD = AB - AD = 24 - 6 = 18m
Diện tích đất còn lại của thửa ruộng là: S tg BDE = BD x DE : 2 = 18 x 15 : 2 = 135m2

...
Bài 13:
Cho hình thang vuông ABCD , AD= 6cm ; DC = 12cm ; AB = 2/3 DC.
a) Tính diện tích hình thang ABCD.
b) Kéo dài cạnh bên AD và CB, chúng gặp nhau tại M . Tính độ dài cạnh AM.
Giải
a) Cạnh AB là : 12 x 2/3 = 8 (cm)
Diện tích ABCD là : (8 + 12) : 2 x 6 = 60 (cm2)
b) -Xét tam giác ABC đáy AB và DBC đáy CD có chiều cao bằng nhau = 6cm mà đáy
AB = 2/3 CD => S_ABC = 2/3 S_DBC.
Vẫn xét 2 tam giác ABC và DBC chung đáy BC vì S_ABC = 2/3 S_DBC => chiều cao
AK = 2/3 DH.
-Xét tam giác AMC và DMC chung đáy MC mà chiều cao AK = 2/3 DH => S_AMC =
2/3 S_DMC. Mà S_DMC lớn hơn S_AMC là : 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)
S_AMC là : 36 : (3-2) x 2 = 72 (cm2) (Toán Hiệu - Tỉ)
Xét tam giác AMC đáy AM, chiều cao CD => AM = 72 x 2 : 12 = 12 (cm)
Bài 14: Một thửa đất hình tam giác vuông có đáy là cạnh kề với góc vuông dài 20m,
chiều cao 24m. Nay người ta lấy bớt đi một phần diện tích của thửa đất để làm đường đi.
Đường đi mới vẫn vuông góc với chiều cao cũ của thửa đất do đó đáy của thửa ruộng chỉ
còn 15m. Hỏi:
a, Diện tích đất còn lại của thửa ruộng là bao nhiêu ?
b, Đường đi mở rộng mấy mét vào chiều cao của thửa đất?
Lời giải:
Bài tập Toán Chuyên đề 4 5 - Trang 2
Bài tập Toán Chuyên đề 4 5 - Người đăng: Lưu Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Toán Chuyên đề 4 5 9 10 273