Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tóan lớp 12

Được đăng lên bởi Vinh Tran Quang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ

4

, ngày

13

tháng

10

năm 2010.

OÂn Taäp Chöông I
Khoái Ña Dieän
Tiết 11: Bài tập

•Kiểm tra bài củ:

1
diện tích tam giác vuông: S 
tích hai cạnh
2
góc vuông
.diện tích hình vuông: S = ( cạnh x cạnh )

1
Thể tích khối chópV = diện tích đáy x
3
chiều cao

•Thể tích khối lăng trụ
V = diện tích đáy x chiều cao
•Nêu cách xác định góc giữa đường thẳng và
mặt phẳng?Góc giữa hai mặt phẳng?

• Bài tập
• Bài 1: Cho hình chóp SABC có đáy ABC
là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA
vuông góc mặt phẳng đáy,

SA  a 3

AB  a

BC  a 2

• a) Tính thể tích khối chóp SABC theo a
• b) Xác định và tính số đo của góc hợp
bởi mp(SBC) và mặt phẳng (ABC )

• Bài tập

S

Giải
a 3
C

A

a

?

a 2
B

1
2
SABC  AB.BC  a 2
2
1 2
1
V  SABC .SA  .a 2.a 3
3
3



a

3

6
3

• Bài tập

( SBC )   ABC   BC

AB  BC

SB  BC

S

 gt 

 do BC   SAB  

A

Vậy góc giữa (SBC) và ( ABC )

¼ ?
là SBA
¼ ?
Tính SBA
Tam giác vuông SAB cho
SA
¼
tan SBA 
AB

0
¼
 SBA  60

a 3

 3
a

C

?
B

• Bài tập
• Bài 2:
Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có các
cạnh bên vuông góc mặt phẳng đáy.Đáy
ABCD là hình vuông cạnh a, góc giữa
đường thẳng AC’ và mặt phẳng (A’B’C’D’)
0tích khối lăng trụ
bằng
.Tính thể
45
ABCD.A’B’C’D’

• Bài tập

0
¼

AC
'
A
'

45
AA
'

A
'
B
'
C
'
D
'


Giải
A 'C '  a 2
A
D

Tam giác vuông A ' C ' A
cho

B

C

?
A'
B'

Vậy

45

a

D'

0

AA '
tan 45 
A 'C '
0

C'

 AA '  A ' C '.tan 45
a 2
2

S ABCD  a

V  S ABCD . AA '  a .a 2  a
2

3

2

0

• Bài tập
• Bài 3:
Cho hình chóp SABC. Gọi A’ là điểm
trên SA sao cho AA’=2SA’, B’ là trung
điểm của SB. Mặt phẳng (A’B’C ) chia
khối chóp thành hai phần.Tính tỉ số thể
tích của hai phần đó

• Bài tập

 VSABC
MặtĐặt
phẳngV(A’B’C
)
chia
chóp
thành
VSA ' Bkhối
SA
'
SB
' SC
'C
. nào?
.
hai khối đa diện

S

A’

VSABC

1 1
1
 . .1 
V 3 21 6

B’
A

Vậy

' B
'C V
Tính
 VSASA

?
' B 'C
6
V

C

B

SA SB SC



A ' B ' CBA

1
5
V

V

V

V

V
SA
'
B
'
C
A ' B ' CBA
6
6
VSA ' B 'C 1V 5V 1V 6 1

:
 .

VA ' B 'CBA
6 6
6 5V 5

V

• Câu hỏi soạn bài mới
• Bài KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY:
• 1)Sự tạo thành của mặt tròn xoay? nêu ví dụ về
một số đồ vật mà mặt ngoài có hình dạng là mặt
tròn xoay?
• 2) Đn mặt nón tròn xoay? hình nón tròn xoay?
khối nón tròn xoay?
• 3)Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích
của khối nón tròn xoay?

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tóan lớp 12 - Người đăng: Vinh Tran Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập Tóan lớp 12 9 10 820