Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán lớp 4

Được đăng lên bởi Kẻ Thích Đùa
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thi số 2 vòng 1 lớp 4
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Khi viết thêm một chữ số 5 vào bên trái một số có 3 chữ số ta được một số mới. Hỏi số mới
hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?
Trả lời:
Số mới hơn số cũ
đơn vị.
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi
hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Chu vi hình chữ nhật đó là
cm.
Câu 5:
Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng 36cm.
Trả lời:
Diện tích hình vuông có chu vi 36cm là
Câu 6:
Tính giá trị của biểu thức:
với x = 25.
Trả lời:
Với x = 25 giá trị của biểu thức trên là
Câu 7:
Nếu

thì giá trị của biểu thức

bằng

Câu 8:
Chu vi hình vuông có diện tích bằng
Câu 9:
Tính giá trị biểu thức
Với
giá trị của biểu thức

là
biết

cm.
.
là

Câu 10:
Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 5678 lít dầu, ngày thứ hai bán được số dầu bằng số dầu
ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
Trả lời:
Cả hai ngày cửa hàng bán được
lít dầu.

Bài thi số 2 vòng 1
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Câu 2:
Khi viết thêm một chữ số 5 vào bên trái một số có 3 chữ số ta được một số mới. Hỏi số mới
hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?
Trả lời:
Số mới hơn số cũ
đơn vị.
Câu 3:
Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi
hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Chu vi hình chữ nhật đó là
cm.
Câu 4:
Số gồm bảy mươi nghìn, hai trăm, năm chục và chín đơn vị được viết là
Câu 5:
Tính giá trị của biểu thức:
Trả lời:
Với
giá trị của biểu thức trên là
Câu 6:
Nếu
Câu 7:
Nếu

thì giá trị của biểu thức
thì giá trị của biểu thức

Câu 8:
Chu vi hình vuông có diện tích bằng

với

là
bằng
là

cm.

Câu 9:
Cho một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích
hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Diện tích hình vuông là
.
Câu 10:
Tính diện tích của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng 13cm và giảm chiều dài 15cm thì
hình chữ nhật trở thành hình vuông có chu vi 88cm.
Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật là

Bài thi số 3 vòng 4
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Một hình chữ nhật có diện tích bằng
hình chữ nhật đó là
.

Biết hình chữ nhật có chiều rộng

. Chu vi

Câu 2:
Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?
Trả lời:
Số lớn nhất có ba chữ số là
.
Câu 3:
Nếu

thì giá trị của biểu thức

bằng

Câu 4:
Một hình chữ nhật có chiều dài 35cm, chu vi hình chữ nhật bằng 88cm. Diện tích hình chữ
nhật đó là
Câu 5:
Số ba trăm linh năm nghìn chín trăm tám mươi sáu được viết là
Câu 6:
Số sáu...
Bài thi số 2 vòng 1 lớp 4
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:

 !" #$
%&'()
* !  #
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
+,-."/0/12."3/45'6."/%7"
,-
%&'()
8",-' 
Câu 5:
%7397,":/"0/;
%&'()
<97,":/";'
Câu 6:
%7/#=>"?) @A1
%&'()
B@A1/#=>"?'
Câu 7:
C" ,/#=>"? 0/
Câu 8:
8",":/3970/ ' 
Câu 9:
%7/#>"? 
B /#=>"? '
Bài tập toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán lớp 4 - Người đăng: Kẻ Thích Đùa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập toán lớp 4 9 10 160