Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán rời rạc

Được đăng lên bởi yen461202
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP
Toán rời rạc
Tài liệu học tập theo học chế tín chỉ
dành cho sinh viên Khoa CNTT
Phiên bản 1.0

2011

MỤC LỤC

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LOGIC ...................................................................................... 2
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP ĐẾM ........................................................................ 5
CHƢƠNG 3: QUAN HỆ .............................................................................................. 6
CHƢƠNG 4: ĐẠI SỐ BOOLE.................................................................................... 7
NỘI DUNG BỔ SUNG: PHƢƠNG PHÁP HÀM SINH ........................................... 8
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM GIỮA KỲ (THAM KHẢO) ......................................... 24
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC (THAM KHẢO) ................................................ 25
MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO Ở TRƢỜNG KHÁC ........................................ 26

1

Bài tập toán rời rạc
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LOGIC
1. Lập bảng chân trị và chỉ ra các mệnh đề luôn đúng:
a. x  (y  z)  x
b. [(a  b)  (c  b)]  (a  c)
c. [m  (n  p)]  (m  p)
d. [ p  (r  p)]  [( p  q)  (r  p)]
2. Áp dụng các luật logic để rút gọn các mệnh đề và chỉ ra đâu là công thức hằng:
a. (a  c)  (b  c)  (a  b)
b. [( x  y)  (y  z)]  ( x  z)
c. m  (n  p)  (m  n  p)
d. [[(m  n)  p]  [(m  p)  p]]  n
3. Một xạ thủ bắn cung vào một mục tiêu, kết quả được thể hiện theo các mệnh đề sau:
Pk = { Phát thứ k trúng đích} k = 1, 2, 3
Hãy giải thích các mệnh đề phức hợp sau:
a. P1  P2  P3
b. P1  P2  P3
c. (P1  P2  P3 )  (P1  P1  P3 )  (P1  P2  P3 )
d. (P1  P2 )  (P1  P2  P3 )  (P1  P2  P3 )
4. Cho 4 thí sinh A, B, C, D tham gia thi đấu xếp hạng. Kết quả xếp hạng như thế nào
nếu:
-

Người thứ 1 dự đoán: B hạng nhì, C hạng ba.

-

Người thứ 2 dự đoán: A hạng nhì, C hạng tư.

-

Người thứ 3 dự đoán: B hạng nhất, D hạng nhì.

-

Được biết là mỗi người có phần đúng phần sai.

5. Trong một chatroom, có tổng công 5 người An, Bình, Chinh, Dung, Yến đang thảo
luận về đề tài logic toán với nhau trên mạng.
Biết rằng:
-

Hoặc An, hoặc Bình hoặc là cả 2 đang thảo luận.

-

Hoặc Chinh, hoặc Dung, nhưng không phải cả 2 cùng thảo luận.

-

Nếu Yến đang thảo luận thì Chinh cũng vậy.

2

Bài tập toán rời rạc
-

Dung và An, hoặc cả 2 cùng thảo luận, hoặc không ai thảo luận.

-

Nếu Bình đang thảo luận thì Yến và An cũng vậy.
Hãy giải thích xem nếu tất cả khẳng định trên đều đúng thì hiện tại ai đang thảo luận?

6. Sau khi thu gọn, hãy tìm các bộ nghiệm (x...
2011
BÀI TẬP
Toán rời rạc
Tài liệu học tập theo học chế tín chỉ
dành cho sinh viên Khoa CNTT
Phiên bản 1.0
Bài tập toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán rời rạc - Người đăng: yen461202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài tập toán rời rạc 9 10 408