Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tổng hợp chương nitơ photpho

Được đăng lên bởi nguyenthian-hoak09
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2170 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi ôn tập Chương N-P
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II.
A. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1.
Xác định số oxi hóa của nitơ trong các ion và phân tử sau: N2, NO, NO3-, NH3, NO2-, N2O,
HNO3, NH4+, NO2, HNO2, NH4NO3.
Câu 2.
Nitơ là nguyên tố phi kim có độ âm điện tương đối lớn. Tại sao ở nhiệt độ thường nitơ lại kém
hoạt động hóa học.
Câu 3.
Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng phương pháp nào? Trong công nghiệp có sử
dụng phương pháp đó không? Vì sao? Trong công nghiệp điều chế nitơ bằng cách nào?
Câu 4.
Tính chất cơ bản của nitơ, amoniac, phot pho? Viết phương trình phản ứng minh họa.
Câu 5.
Nguyên liệu để tổng hợp amoniac trong công nghiệp? Dùng những biện pháp gì để thu được
nhiều NH3
Câu 6.
Viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân các muối NH4Cl, NH4NO2, NH4HCO3,
NH4NO3, (NH4)2CO3, NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Hg(NO3)2.
Câu 7.
Hoàn thành các phương trình hóa học giữa các chất sau. Cho biết phản ứng nào thể hiện tính
axit? phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa mạnh?
a) HNO3 + NaOH;
b) HNO3 (loãng) + CuO;
c) HNO3 (đặc, nóng) + Mg.
d) HNO3 (loãng) + FeCO3; e) HNO3 (đặc, nóng) + S; g) HNO3 (đặc, nóng) + Fe(OH)2.
Câu 8.
Tại sao P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn phot pho đỏ? Tại sao photpho hoạt động hơn nito
ở điều kiện thường?
Câu 9.
Viết phương trình hóa học có thể có của P2O5, H3PO4 với dung dịch NaOH? mối quan hệ giữa
số mol NaOH và số mol P2O5, H3PO4?
Câu 10.
Hãy nêu một số phân bón hóa học. Nêu một số tác dụng và các điều chế của chúng.
Câu 11.
Viết phương trình hóa học thể hiện dãy chuyễn hóa (ghi đầy đủ điều kiện)
a) N2  NO  NO2  HNO3  Fe(NO3)3  NO2.
b) NH4NO3  N2  NO2  NaNO3 O2.
NH3  Cu(OH)2  [Cu(NH3)4]OH
c) NH3  NO  NO2  HNO3  H3PO4  Ca3(PO4)2  CaCO3.
Câu 12.
Hoàn thành các PTHH sau
a. NH4NO2
N2 + H2O
b. NH4NO3
N2O + H2O
c. (NH4)2SO4 +NaOH
NH3 + Na2SO4 +H2O
d. (NH4)2CO3
NH3 + CO2 + H2O
e. P + H2SO4đ
? +? + ?
f. P+ HNO3 + H2O
? + NO
g. FexOy+HNO3 đặc 
h. Al+ HNO3l  ? + NO + H2O
i. Fe3O4+HNO3đ.n  ? + NO2 + H2O
j. M + HNO3l 
M(NO3)n + NxOy + H2O
k. N2  NH3NONO2HNO3Cu(NO3)2CuOCuCuCl2Cu(OH)2 [Cu(NH3)4](OH)2
1)

NH4NO2

(1)

N2

(2)

NH3

(3)

NO

(4)

NO2

(5)

HNO3
(6)

NH3

(8)

Fe(OH)2

(7)

NH4NO3

Câu 13.

Phân biệt các chất đựng riêng biệt trong các bình khác nhau:
a) Các khí: N2, NH3, CO2, NO.
c) Các khí: NH3, SO2, H2, O2, N2, Cl2.
b) Chất rắn: P2O5, N2O5, NaNO3, NH4Cl.
d) Chất rắn: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4,
NaNO3.
c) dd chứa: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.
e) dd Na3PO4, NH3, NaOH, NH4NO3, HNO3.
Câu 14.
Nhận biết bằ...
Câu hỏi ôn tập Chương N-P
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II.
A. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Xác định số oxi hóa của nitơ trong các ion và phân tử sau: N
2
, NO, NO
3
-
, NH
3
, NO
2
-
,
N
2
O,
HNO
3
, NH
4
+
, NO
2
, HNO
2
, NH
4
NO
3
.
Câu 2. Nitơ là nguyên tố phi kim có độ âm điện tương đối lớn. Tại sao ở nhiệt độ thường nitơ lại kém
hoạt động hóa học.
Câu 3. Trong phòng thí nghiệm, N
2
được điều chế bằng phương pháp nào? Trong công nghiệp có sử
dụng phương pháp đó không? Vì sao? Trong công nghiệp điều chế nitơ bằng cách nào?
Câu 4. Tính chất cơ bản của nitơ, amoniac, phot pho? Viết phương trình phản ứng minh họa.
Câu 5. Nguyên liệu để tổng hợp amoniac trong công nghiệp? Dùng những biện pháp gì để thu được
nhiều NH
3
Câu 6. Viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân các muối NH
4
Cl, NH
4
NO
2
, NH
4
HCO
3
,
NH
4
NO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, NaNO
3
, Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
, Hg(NO
3
)
2
.
Câu 7. Hoàn thành các phương trình hóa học giữa các chất sau. Cho biết phản ứng nào thể hiện tính
axit? phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa mạnh?
a) HNO
3
+ NaOH; b) HNO
3
(loãng) + CuO; c) HNO
3
(đặc, nóng) + Mg.
d) HNO
3
(loãng) + FeCO
3
; e) HNO
3
(đặc, nóng) + S; g) HNO
3
(đặc, nóng) + Fe(OH)
2
.
Câu 8. Tại sao P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn phot pho đỏ? Tại sao photpho hoạt động hơn nito
ở điều kiện thường?
Câu 9. Viết phương trình hóa học có thể có của P
2
O
5
, H
3
PO
4
với dung dịch NaOH? mối quan hệ giữa
số mol NaOH và số mol P
2
O
5
, H
3
PO
4
?
Câu 10. Hãy nêu một số phân bón hóa học. Nêu một số tác dụng và các điều chế của chúng.
Câu 11. Viết phương trình hóa học thể hiện dãy chuyễn hóa (ghi đầy đủ điều kiện)
a) N
2
NO NO
2
HNO
3
Fe(NO
3
)
3
NO
2
.
b) NH
4
NO
3
N
2
NO
2
NaNO
3
O
2
.
NH
3
Cu(OH)
2
[Cu(NH
3
)
4
]OH
c) NH
3
NO NO
2
HNO
3
H
3
PO
4
Ca
3
(PO
4
)
2
CaCO
3
.
Câu 12. Hoàn thành các PTHH sau
a. NH
4
NO
2
N
2
+ H
2
O b. NH
4
NO
3
N
2
O + H
2
O
c. (NH
4
)
2
SO
4
+NaOH NH
3
+ Na
2
SO
4
+H
2
O d. (NH
4
)
2
CO
3
NH
3
+ CO
2
+ H
2
O
e. P + H
2
SO
4
đ ? +? + ? f. P+ HNO
3
+ H
2
O ? + NO
g. Fe
x
O
y
+HNO
3
đặc h. Al+ HNO
3
l ? + NO + H
2
O
i. Fe
3
O
4
+HNO
3đ.n
? + NO
2
+ H
2
O j. M + HNO
3
l M(NO
3
)
n
+ N
x
O
y
+ H
2
O
k. N
2
NH
3
NONO
2
HNO
3
Cu(NO
3
)
2
CuOCuCuCl
2
Cu(OH)
2
[Cu(NH
3
)
4
](OH)
2
1
) NH
4
NO
2
N
2
NH
3
NO HNO
3
NH
4
NO
3
NO
2
Fe(OH)
2
NH
3
(
1
)
(
2
) (
3
) (
4
)
(
5
)
(
7
)
(
8
)
(
6
)
Câu 13. Phân biệt các chất đựng riêng biệt trong các bình khác nhau:
a) Các khí: N
2
, NH
3
, CO
2
, NO. c) Các khí: NH
3
, SO
2
, H
2
, O
2
, N
2
, Cl
2
.
b) Chất rắn: P
2
O
5
, N
2
O
5
, NaNO
3
, NH
4
Cl. d) Chất rắn: NH
4
NO
3
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
,
NaNO
3
.
c) dd chứa: HCl, HNO
3
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
. e) dd Na
3
PO
4
, NH
3
, NaOH, NH
4
NO
3
, HNO
3
.
Câu 14. Nhận biết bằng:
a) quỳ tím Ba(OH)
2
, H
2
SO
4
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, NH
3
.
b) một thuốc thử: NH
4
NO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, NaNO
3
, Fe(NO
3
)
3
.
Câu 15. Bằng phương pháp hóa học, chứng minh sự có mặt của các ion trong dung dịch chứa 2 muối
amoni sunphat và nhôm nitrat.
Câu 16. Tách và tinh chế:
a) Tinh chế N
2
khi bị lẫn CO
2
, H
2
S.
b) Tách từng chất ra khỏi hhợp khí: N
2
, NH
3
, CO
2
.
c) Tách từng chất ra khỏi hhợp rắn NH
4
Cl, NaCl, MgCl
2
.
Page 1
bài tập tổng hợp chương nitơ photpho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tổng hợp chương nitơ photpho - Người đăng: nguyenthian-hoak09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập tổng hợp chương nitơ photpho 9 10 211