Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TỔNG HỢP VÉC TƠ

Được đăng lên bởi thao06072015
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP VÉC TƠ
I. CÁC QUY TẮC CẦN NHỚ
1) Quy tắc ba điểm :
  
Với ba điểm A , B , C bất kỳ ta luôn có : AB  BC  AC

  
AB  AC  CB
  
ABCD là hình bình hành  AB  AD  AC
hoặc

2) Quy tắc hình bình hành :
3) Quy tắc trung điểm :
  
 

M là trung điểm AB và I là điểm tùy ý  MA  MB  0 và IA  IB  2 IM
4) Quy tắc trọng tâm :
G là trọng tâm của  ABC và M là điểm tùy ý , ta có :
5) Điều kiện thẳng hàng :

   
  

GA  GB  GC  0 và
MA  MB  MC  3MG


A , B , C thẳng hàng  AB  k . AC

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
A. - Chứng minh các đẳng thức véc tơ
Bài 1 Cho 4 điểm A , B , C , D . Chứng minh :

 

 


   

Bài 2 Cho hình bình hành ABCD tâm O và điểm M tùy ý . Chứng minh : MA  MC  MB  MD  2 MO
Bài 3 Cho  ABC . Gọi M , N , K lần lượt là trung điểm BC , CA , AB. Chứng minh :
   
   
    
a) AN  CM  KB  0
b) AM  BN  CK  0
c) AK  BM  AN  BK  KC
a) AB  CD  AD  CB







b) AB  CD  AC  BD

Bài 4 Cho tứ giác ABCD . Gọi I và J lần lượt là trung điểm AB và CD. Chứng minh

 



 

a) AC  BD  2 IJ



b) AD  BC  2 IJ

 



Bài 5 Cho tứ giác ABCD . Gọi I và J lần lượt là trung điểm AC và BD. Chứng minh AB  CD  2 IJ
Bài 6 Cho tứ giác ABCD . Gọi M , N , I , J lần lượt là trung điểm AD , BC , AC , BD. Chứng minh :

 



 



b) AB  DC  2 IJ
a) AB  DC  2 MN
Bài 7 Cho tứ giác ABCD . Gọi E , F lần lượt là trung điểm AB và CD. K là trung điểm EF. Chứng minh :

  


    
b) KA  KB  KC  KD  0
   

c) Với O là điểm tùy ý thì OA  OB  OC  OD  4OK

a) AB  AC  AD  4 AK

Bài 8 Cho lục giác đều ABCDEF tâm O và M là điểm bất kỳ.

  



     
   
Bài 9 Cho  ABC có trọng tâm G . Gọi H đối xứng với G qua B. Chứng minh : HA  5HB  HC  0
a) Tính MA  MC  ME theo MO

b) Chứng minh MA  MC  ME  MB  MD  MF

Bài 10 Cho hai tam giác ABC và DEF có trọng tâm là G và G’. Chứng minh :

  



  

  



a) AD  BE  CF  3GG '
b) AE  BF  CD  AF  BD  CE  3GG '
c) Tìm điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm
Bài 11
Cho  ABC có trọng tâm G , trực tâm H và nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi D là điểm đối xứng của A qua
O. Chứ...
I TẬP TỔNG HỢP VÉC
I. CÁC QUY TẮC CẦN NHỚ
1) Quy tắc ba điểm :
Vi ba điểm A , B , C bất kỳ ta luôn có :
AB BC AC
hoặc
AB AC CB
2) Quy tắc hình bình hành : ABCD là hình bình hành
AB AD AC
3) Quy tắc trung điểm :
M là trung điểm AB và I là điểm tùy ý
0
MA MB
và
IA IB IM
4) Quy tắc trọng tâm :
G là trọng tâm của
ABC và M là điểm tùy ý , ta có :
0
GA GB GC
3
MA MB MC MG
5) Điều kiện thẳng hàng : A , B , C thẳng hàng
.
AB k AC
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
A. - Chứng minh các đẳng thức véc tơ
Bài 1 Cho 4 điểm A , B , C , D . Chứng minh :
a)
AB CD AD CB
b)
AB CD
AC BD
Bài 2 Cho hình bình hành ABCD tâm O và điểm M tùy ý . Chứng minh :
2
MA MC MB MD MO
Bài 3 Cho
ABC . Gọi M , N , K lần lượt là trung điểm BC , CA , AB. Chứng minh :
a)
0
AN CM KB
b)
0
AM BN CK
c)
AK BM AN BK KC
 
Bài 4 Cho tứ giác ABCD . Gi I và J lần lượt là trung điểm AB và CD. Chứng minh
a)
2
AC BD IJ
b)
2
AD BC IJ
Bài 5 Cho tứ giác ABCD . Gi I và J lần lượt là trung điểm AC và BD. Chứng minh
2
AB CD IJ
Bài 6 Cho tgiác ABCD . Gọi M , N , I , J lần lượt là trung điểm AD , BC , AC , BD. Chứng minh :
a) 2
AB DC MN
b)
2
AB DC IJ
Bài 7 Cho tứ giác ABCD . Gi E , F lần lượt là trung điểm AB và CD. K là trung điểm EF. Chứng minh :
a)
4
AB AC AD AK
b)
0
KA KB KC KD
c) Với O là điểm tùy ý thì
4
OA OB OC OD OK

Bài 8 Cho lục gc đều ABCDEF tâm O và M là điểm bất kỳ.
a) Tính
MA MC ME
theo
MO
b) Chứng minh
MA MC ME MB MD MF
Bài 9 Cho
ABC có trọng m G . Gọi H đối xứng với G qua B. Chng minh :
5 0
HA HB HC
Bài 10 Cho hai tam gc ABC và DEF có trọng tâm là G và G’. Chng minh :
a)
3 '
AD BE CF GG
b)
3 '
AE BF CD AF BD CE GG
  
c) Tìm điều kiện đ hai tam giác có cùng trọng tâm
Bài 11
Cho
ABC có trng tâm G , trựcm H và nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi D là điểm đi xứng của A qua
O. Chứng minh :
a)
HB HC HD
 
b) 2
HA HB HC HO
 
c) 2
HA HB HC OA
c)
OA OB OC OH
d) Chứng minh O , G , H thẳng hàng
Bài 12
Cho t giác ABCD. Gọi M , N lần lượt là trung điểm AB , CD.
a) Gọi K là trung điểm MN. Chứng minh :
0
KA KB KC KD
b) Với I là điểm bất kỳ . Chứng minh
4
IA IB IC ID IK
 
c) Gọi E và F lần lượt là trung đim AC và BD . Chứng minh EF đi qua điểm K.
d) Gọi G
1
là trng tâm ca
BCD. Chng minh A , K , G
1
thẳng hàng
e) Gi G
2
, G
3
,G
4
ln lượt là trng tâm của các
CDA ,
DAB ,
ABC . Chứng minh các đường
thẳng AG
1
, BG
2
, CG
3
, DG
4
đồng quy tại một đim
www.VNMATH.com
BÀI TẬP TỔNG HỢP VÉC TƠ - Trang 2
BÀI TẬP TỔNG HỢP VÉC TƠ - Người đăng: thao06072015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP TỔNG HỢP VÉC TƠ 9 10 707