Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc địa

Được đăng lên bởi Ho Vo Trong Hieu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 17 lần
1
Bμi tËp
1.TÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ ®iÓm vμ ®êng th¼ng trªn mÆt ®Êt
Bμi 1
Cho gãc ®Þnh híng αAB= 135
0
52' , täa
®é ®iÓm B(245.50m ; 312.56m), gãc b»ng β = 98
0
05'
vμ ®é dμi c¹nh BM lμ d
BM
= 76.25m.
H·y x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm M(x
M
,y
M
)?
Bμi 2
BiÕt täa ®é ®iÓm A(450.75m ; 215.00m),
B(204.65m ; 424.10m) gãc b»ng bªn ph¶i β =65
0
18'.6
vμ ®é dμi c¹nh BM lμ d
BM
= 163.25m.
H·y x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm M(x
M
,y
M
)?
2.Bμi tËp b¶n ®å ®Þa h×nh
Bμi 1
VÏ ®êng ®ång møc cña 1 khu vùc mÆt ®Êt cã kÝch thíc
55x75, tû lÖ 1:500, kho¶ng cao ®Òu h
= 0.5m.
Trªn c¬ së b¶n ®å ®Þa h×nh nμy x¸c ®Þnh ®é dμi thùc tÕ cña
c¹nh cã ®é dμi ®o ®îc trªn b¶n ®å lμ S = 76.5mm
β
A
B
M
d
BM
β
A
B
M
d
BM
9.20
7.60
5.10
6.15
7.80
8.00
7.45
Bài tập trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc địa - Người đăng: Ho Vo Trong Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập trắc địa 9 10 789