Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc nghiệm lý a2

Được đăng lên bởi Sakutepro Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2900 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ A2
1. Một vật bằng kim loại nhận được điện tích dương. Khối lượng của nó sẽ:
a/ Tăng lên
b/ giảm đi
c/ không đổi
d) a, b, c đều sai
2. Một vật bằng kim loại nhận được điện tích âm. Khối lượng của nó sẽ.
a/ Tăng lên
b/ giảm đi
c/ không đổi
d) a, b, c đều sai
3. Đặt một electron “tự do” và một proton “tự do” trong các điện trường như nhau:
a/ Lực điện tác dụng lên mỗi phần tử cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn và chúng
chuyển động với cùng gia tốc.
b/ Lực điện tác dụng lên mỗi phần tử cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn và chúng
chuyển động cùng gia tốc.
c/ Lực điện tác dụng lên mỗi phần tử cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn và chúng
chuyển động khác gia tốc.
d) d) a, b, c đều sai
4. Một điện tích âm q được đặt trên trục của một vành khuyên tâm O mang điện tích dương
(hình vẽ), sau đó được thả tự do:
a/ Điện tích điểm âm dịch chuyển về phía vành khuyên, đến tâm O thì dừng lại.
b/ Điện tích điểm âm dịch chuyển về phía vành khuyên và không bao giờ dừng.
c/ Điện tích điểm âm đứng yên.
d) a, b, c đều sai
5. Một điện tích điểm dương q, khối lượng m, lúc đầu đứng yên. Sau đó được thả vào điện
trường đều E có chiều dọc theo trục x (bỏ qua trọng lực và sức cản). Chuyển động của điện
tích sau khoảng thời gian t:
qE
qE
t và gia tốc
a/ Thẳng nhanh dần đều với vận tốc
m
m
qE
qE
b/ Thẳng chậm dần đều với vận tốc
t và gia tốc
m
m
c/ Thẳng đều.
d) a, b, c đều sai
6. Cho điện thế ở vô cùng bằng 0. Điện thế do điện tích q gây ra ở điểm cách q một khoảng r là:
kq
kq
a/ V =
b/ V =
c/ Không xác định được
d) a, b, c đều sai
r
r
7. Trong điện trường đều E có một hay nhiều mặt đẳng thế. Trong các hình sau, hình nào
đúng:
8. Cho quả cầu kim loại đặc tâm 0, bán kính R, mang điện tích Q > 0. Điểm P cách tâm O một
khoảng r > R.
kQ
kQ
kQ
kQ
a/ EP = 2
và VP =
b/ EP = 2 và VP =
εr
εr
εr
εR
kQ
kQ
và VP =
d) a, b, c đều sai
c/ EP =
2
εR
εR

9. Cho quả cầu kim loại đặc tâm O, bán kính R, mang điện tích Q > 0. Điểm P cách tâm O một
khoảng r < R.
kQ
kQ
kQ
a/ EP = 0 và VP =
b/ EP = 2
và VP =
εr
εr
εr
c/ EP = 0 và VP = 0
d) a, b, c đều sai
10. Cho quả cầu kim loại đặc tâm O, bán kính R mang điện tích Q < 0. Điểm P cách O một
khoảng r > R:
kQ
kQ
kQ
kQ
a/ EP =
và VP =
b/ EP =
và VP =
εr
εr 2
εr
εr 2
kQ
kQ
c/ EP =
và VP =
d) a, b, c đều sai
2
εR
εr
11. Cho quả cầu kim loại đặc tâm O, bán kính R mang điện tích Q < 0. Điểm P cách O một
khoảng r < R:
kQ
kQ
a/ EP = 0 và Vp =
b/ EP = 0 và Vp =
εR
εR
c/ EP = 0 và VP = 0
d) a, b, c đều sai
12. Hai quả cầu dẫn điện, mang...
CÂU HI TRC NGHIM VT LÝ A2
1. Mt vt bng kim loi nhn được đin tích dương. Khi lượng ca nó s:
a/ Tăng lên b/ gim đi c/ không đổi d) a, b, c đều sai
2. Mt vt bng kim loi nhn được đin tích âm. Khi lượng ca nó s.
a/ Tăng lên b/ gim đi c/ không đổi d) a, b, c đều sai
3. Đặt mt electron “t do” và mt proton “t do” trong các đin trường như nhau:
a/ Lc
đin tác dng lên mi phn t cùng phương, ngược chiu, cùng độ ln và chúng
chuyn động vi cùng gia tc.
b/ Lc đin tác dng lên mi phn t cùng phương, cùng chiu, cùng độ ln và chúng
chuyn động cùng gia tc.
c/ Lc đin tác dng lên mi phn t cùng phương, ngược chiu, cùng độ ln và chúng
chuyn động khác gia tc.
d) d) a, b, c đều sai
4. Mt
đin tích âm q được đặt trên trc ca mt vành khuyên tâm O mang đin tích dương
(hình v), sau đó được th t do:
a/ Đin tích đim âm dch chuyn v phía vành khuyên, đến tâm O thì dng li.
b/ Đin tích đim âm dch chuyn v phía vành khuyên và không bao gi dng.
c/ Đin tích đim âm đứng yên.
d) a, b, c đều sai
5. Mt đin tích đim dương q, kh
i lượng m, lúc đầu đứng yên. Sau đó được th vào đin
trường đều
E
có chiu dc theo trc x (b qua trng lc và sc cn). Chuyn động ca đin
tích sau khong thi gian t:
a/ Thng nhanh dn đều vi vn tc
m
qE
t và gia tc
m
qE
b/ Thng chm dn đều vi vn tc
m
qE
t và gia tc
m
qE
c/ Thng đều.
d) a, b, c đều sai
6. Cho đin thế vô cùng bng 0. Đin thế do đin tích q gây ra đim cách q mt khong r là:
a/ V =
r
kq
b/ V =
r
qk
c/ Không xác định được d) a, b, c đều sai
7. Trong đin trường đều
E
có mt hay nhiu mt đẳng thế. Trong các hình sau, hình nào
đúng:
8. Cho qu cu kim loi đặc tâm 0, bán kính R, mang đin tích Q > 0. Đim P cách tâm O mt
khong r > R.
a/ E
P
=
2
r
kQ
ε
V
P
=
r
kQ
ε
b/ E
P
=
2
r
kQ
ε
và V
P
=
R
kQ
ε
c/ E
P
=
2
R
kQ
ε
V
P
=
R
kQ
ε
d) a, b, c đều sai
bài tập trắc nghiệm lý a2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập trắc nghiệm lý a2 - Người đăng: Sakutepro Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập trắc nghiệm lý a2 9 10 131