Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 8

Được đăng lên bởi Anh Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AXIT – BAZƠ – MUỐI
1. Theo thuyết axit - bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là axit?
A. NH4+, HCO3-, HSO-4
C. ZnO. Al2O3, NH4+, HSO-4
B. NH4+, HCO3-, CH3COOD. NH4+, HSO-4
2. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là bazơ?
A. CO32-, CH3COOC. ZnO. Al2O3, HSO-4
B. NH4+, HCO3-, CH3COOD. NH4+, HSO-4
3. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là lưỡng
tính?
A. CO32-, CH3COOC. ZnO. Al2O3, NH4+, HSO-4
B. NH4+, HCO3-, CH3COOD. ZnO. Al2O3, HCO3-, H2O
4. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là trung
tính?
A. CO32-, ClC. Na+, Cl-, HSO-4
B. NH4+, HCO3-, CH3COOD. Na+, NH4+, HSO-4
5. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion HSO-4 là:
A. axit
B. bazơ
C. lưỡng tính
D. trung tính
6. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion H2O là:
A. axit
B. bazơ
C. lưỡng tính
D. trung tính
27. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion SO 4 là:
A. axit
B. bazơ
C. lưỡng tính
D. trung tính
8. Đối với axit, bazơ yếu việc xác định Ka, Kb phụ thuộc vào:
A. nhiệt độ
C. nồng dộ
D. nhiệt độ, áp
B. áp suất
suất
9. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
A. dung dịch muối trung hoà có pH=7
C. nước cất có pH=7
B. dung dịch muối axit có pH<7
D. tất cả đều đúng
10. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion Fe2+ là:
A. axit
B. bazơ
C. lưỡng tính
D. trung tính
11. Kết luận nào sau đây đúng theo thuyết A-rê-ni-ut?
A. một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit
B. một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ
C. một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro và phân li ra H+ trong nước là axit
D. một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử

12. Cho các chất và ion: (1) NH4+,(2) Al3+, (3) S2-, (4) C6H5O-, (5) Zn(OH)2, (6) Na+, (7)
ClDãy các chất và ion đóng vai trò là axit là:
A. (1) và (2)
B. (1), (7) và (3)
C. (2) và (4)
D. (3), (4) và(5)
13. Dung dịch CH3COOH có độ điện li  = 1,32%. Hằng số phân li của axit là bao nhiêu?
A. 1,78.10-5
B. 1,75.10-5
C. 1,74.10-5
D. 1,77.10-5
14. Biết Ka của dung dịch CH3COOH là 1,8.10-5. Nồng độ cân bằng (mol/l) của ion H3O+
trong dung dịch CH3COOH 0,1M là:
A. 1,34.10-3
B. 1,43.10-3
C. 1,24.10-3
D. 1,44.10-3
15. Độ điện li của axit HA 2M là 0,95%. Hằng số phân li axit là:
A. 1,6.10-5
B. 1,7.10-5
C. 1,8.10-5
D. 1,9.10-5
16. Cho các chất và ion: (1) CH3COO-,(2) Zn(OH)2, (3) H2PO4-, (4) PO43-, (5) HPO42-, (6)
NaHCO3
Dãy các chất và ion đóng vai trò là lưỡng tính là:
A. (2), (3),...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AXIT – BAZƠ – MUỐI
1. Theo thuyết axit - bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là axit?
A. NH
4
+
, HCO
3
-
, HSO
-
4
B. NH
4
+
, HCO
3
-
, CH
3
COO
-
C. ZnO. Al
2
O
3
, NH
4
+
, HSO
-
4
D. NH
4
+
, HSO
-
4
2. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là bazơ?
A. CO
3
2-
, CH
3
COO
-
B. NH
4
+
, HCO
3
-
, CH
3
COO
-
C. ZnO. Al
2
O
3
, HSO
-
4
D. NH
4
+
, HSO
-
4
3. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là lưỡng
tính?
A. CO
3
2-
, CH
3
COO
-
B. NH
4
+
, HCO
3
-
, CH
3
COO
-
C. ZnO. Al
2
O
3
, NH
4
+
, HSO
-
4
D. ZnO. Al
2
O
3
, HCO
3
-
, H
2
O
4. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet hãy cho biết các chất và ion nào sau đây là trung
tính?
A. CO
3
2-
, Cl
-
B. NH
4
+
, HCO
3
-
, CH
3
COO
-
C. Na
+
, Cl
-
, HSO
-
4
D. Na
+
, NH
4
+
, HSO
-
4
5. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion HSO
-
4
là:
A. axit B. bazơ C. lưỡng tính D. trung tính
6. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion H
2
O là:
A. axit B. bazơ C. lưỡng tính D. trung tính
7. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion SO
2-
4
là:
A. axit B. bazơ C. lưỡng tính D. trung tính
8. Đối với axit, bazơ yếu việc xác định K
a
, K
b
phụ thuộc vào:
A. nhiệt độ
B. áp suất
C. nồng dộ D. nhiệt độ, áp
suất
9. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
A. dung dịch muối trung hoà có pH=7
B. dung dịch muối axit có pH<7
C. nước cất có pH=7
D. tất cả đều đúng
10. Theo thuyết axit-bazơ của Bronstet thì ion Fe
2+
là:
A. axit B. bazơ C. lưỡng tính D. trung tính
11. Kết luận nào sau đây đúng theo thuyết A-rê-ni-ut?
A. một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit
B. một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ
C. một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro và phân li ra H
+
trong nước là axit
D. một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử
Bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 8 - Trang 2
Bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 8 - Người đăng: Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 8 9 10 709