Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi Sư Phụ Ngôn Phi
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 17715 lần   |   Lượt tải: 17 lần
PhÇn II

C©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm vËt lÝ líp 11
Chương I:
ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
I. Tóm tắt lý thuyết:
1. Các cách nhiễm điện cho vật: Có 3 cách nhiễm điện cho vật là nhiễm điện
do
- Cọ xát.
- Tiếp xúc.
- Hưởng ứng.
2. Hai loại điện tích và tương tác giữa chúng:
- Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.
- Các điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
3. Định luật Cu – lông:
Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường nối
hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích và tỉ lệ
nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
qq
F k 1 2
r2
9
2 2
k: 9.10 N.m /C ; ε: hằng số điện môi của môi trường.
4. Thuyết electron: thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của electron để giải
thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật gọi là thuyết
electron.
5. Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các
điện tích là không đổi.
6. Điện trường:
a) Khái niệm cường độ điện trường: Điện trường là môi trường (dạng
vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường
tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
b) Cường độ điện trường:
-

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng của lực
điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của lực
điện tác dụng F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại
điểm đó và độ lớn của q.

-

Đặc điểm của véc tơ cường độ điện trường
2

+ Điểm đặt: Tại điểm đang xét.
+ Phương chiều: cùng phương chiều với lực điện tác dụng lên
điện tích thử dương đặt tại điểm đang xét.
+ Độ lớn: E = F/q. (q dương).
-

Đơn vị: V/m.

c) Cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q:

kQ
r 2

-

Biểu thức: E 

-

Chiều của cường độ điện trường: hướng ra xa Q nếu Q dương,
hướng về phía Q nếu Q âm.

d) Nguyên lí chồng chất điện trường:
Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng các véc tơ cường độ
điện trường thành phần tại điểm đó.
7. Đường sức điện:
a) Khái niệm: Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm
của nó là giá của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
b) Các đặc điểm của đường sức điện
-

Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức và chỉ
một mà thôi.

-

Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức
điện tại một điểm là hướng của cường độ điện trường tại điểm đó.

-

Đường sức điện trường tĩnh là những đường không khép kín.

-

Quy ước: Vẽ số đường sức tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm
đó.
8. Điện trường đều:
- Là điện trường mà...
2
PhÇn II
C©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm vËt lÝ líp 11
Chương I:
ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
I. Tóm tắt lý thuyết:
1. Các cách nhiễm điện cho vật: 3 cách nhiễm điện cho vật là nhiễm điện
do
- Cọ xát.
- Tiếp xúc.
- Hưởng ứng.
2. Hai loại điện tích và tương tác giữa chúng:
- Có hai loi điện tích là đin tích dương và điện tích âm.
- Các đin tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu t hút nhau.
3. Định luật Cu – lông:
Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm phương trùng với đường nối
hai đin tích điểm, có độ lớn t lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích và t lệ
nghịch vi bình phương khoảng cách giữa chúng.
2
21
r
qq
kF
k: 9.10
9
N.m
2
/C
2
; ε: hằng số điện môi của môi trường.
4. Thuyết electron: thuyết dựa vào sự cư tvà di chuyn của electron để gii
tch các hiện tượng điện các tính chất đin của các vật gọi thuyết
electron.
5. Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ lập về đin, tổng đại số các
điện tích là không đổi.
6. Điện trường:
a) Khái niệm cường độ đin trường: Điện trường môi trường (dạng
vật chất) bao quanh điện tích và gn liền với đin tích. Điện trường
tác dụng lực điện lên các đin tích khác đặt trong nó.
b) Cường độ điện trường:
- Cường độ đin trường ti một đim đặc trưng cho tác dụng của lc
điện trường tại điểm đó. được xác định bằng thương số của lc
điện tác dụng F tác dụng lên mt điện tích thử q (dương) đặt tại
điểm đó và độ lớn của q.
- Đặc điểm của véc tơ cường độ điện trường
Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 11 - Người đăng: Sư Phụ Ngôn Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 11 9 10 833