Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc nghiệm

Được đăng lên bởi nguyenngocyen6cdt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
VD 1: So sánh tỷ lệ mỡ sữa bò so với tỷ lệ mỡ sữa chuẩn của giống (3.2%) , SGK trang 9
Số bò
TLM

1
2.7

2
3.2

3
2.6

4
2.8

5
3.1

6
3.4

7
2.9

8
3.5

9
3.2

10
3.1

(%)
VD 2: So sánh tăng trọng của gà (kg) khi bổ sung vitamin A và không bổ sung vitamin A
(SGK, trang 11)
STT
Bổ sung
Không bs

1
2.7
2.1

2
3.2
2.9

3
2.6
2.4

4
2.8
3.2

5
3.1
3

6
3.4
2.8

7
2.9
2.9

8
3.2
3.1

9
3.5
3.4

10
3.1
3

VD 3: So sánh tăng trọng heo (kg) khi sử dụng 2 loại thức ăn A và B (SGK, trang 12)
STT
Lô A
Lô B

1
70
90

2
65
103

3
68
98

4
75
94

5
73
89

6
79
92

7
80
99

8
74
89

9
194.7

10
221.1

9
68
96

10
72
96

11
186.7

12
203.1

VD 4: So sánh khối lượng (kg) 2 giống bò
Giống 1:
1
2
187.6 180.3
Giống 2:
1
148.1

2
146.2

3
198.6
3
152.8

4
190.7

5
196.3

4
135.3

6
203.8

5
151.2

7
190.2
6
146.3

8
201
7
163.5

12
159.4

8
146.6

13
181.8

9
162.4

14
165.1

10
140.2

15
165

16
141.6

VD 5: So sánh tăng trọng chuột (gam) ở 2 lứa
STT
Lứa 1
Lứa 2

1
54.1
56.1

2
49.8
52

3
24
51.9

4
46
54

5
44.1
58

6
34
39

7
52.6
32.7

8
54.4
58.5

...
BÀI TẬP
VD 1: So sánh tỷ lệ mỡ sữa bò so với tỷ lệ mỡ sữa chuẩn của giống (3.2%) , SGK trang 9
Số bò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TLM
(%)
2.7 3.2 2.6 2.8 3.1 3.4 2.9 3.5 3.2 3.1
VD 2: So sánh tăng trọng của gà (kg) khi bổ sung vitamin A và không bổ sung vitamin A
(SGK, trang 11)
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bổ sung 2.7 3.2 2.6 2.8 3.1 3.4 2.9 3.2 3.5 3.1
Không bs 2.1 2.9 2.4 3.2 3 2.8 2.9 3.1 3.4 3
VD 3: So sánh tăng trọng heo (kg) khi sử dụng 2 loại thức ăn A và B (SGK, trang 12)
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lô A 70 65 68 75 73 79 80 74 68 72
Lô B 90 103 98 94 89 92 99 89 96 96
VD 4: So sánh khối lượng (kg) 2 giống bò
Giống 1:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
187.6 180.3 198.6 190.7 196.3 203.8 190.2 201 194.7 221.1 186.7 203.1
Giống 2:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148.1 146.2 152.8 135.3 151.2 146.3 163.5 146.6 162.4 140.2
VD 5: So sánh tăng trọng chuột (gam) ở 2 lứa
STT 1 2 3 4 5 6 7 8
Lứa 1 54.1 49.8 24 46 44.1 34 52.6 54.4
Lứa 2 56.1 52 51.9 54 58 39 32.7 58.5
12 13 14 15 16
159.4 181.8 165.1 165 141.6
bài tập trắc nghiệm - Trang 2
bài tập trắc nghiệm - Người đăng: nguyenngocyen6cdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập trắc nghiệm 9 10 728