Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TRỌNG TÂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2013 môn hóa

Được đăng lên bởi ndthangc3hanthuyenbn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc NgọcBÀI TẬP TRỌNG TÂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2013
Chuyên đề 4: Phi kim và hợp chất
Dạng 1: Lý thuyết về phi kim và hợp chất
Câu 1: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không xảy ra?
B. Si + dung dịch NaOH
A. CO2 + dung dịch Na2SiO3
C. Si + dung dịch HCl
D. SiO2 + Mg
Câu 2: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không tạo ra NaHCO3?
A. Sục CO2 vào dung dịch natriphenolat.
B. Sục CO2 vào dung dịch bão hòa chứa NaCl và NH3.
C. Sục CO2 vào dung dịch Na2CO3.
D. Cho dung dịch NaOH vào Ba(HCO3)2.
Câu 3: Sục khí CO2 vào các dung dịch riêng biệt chứa các chất: Na[Al(OH)4], NaOH dư, Na2CO3, NaClO, Na2SiO3,
CaOCl2, Ca(HCO3)2, CaCl2. Số phản ứng hoá học đã xảy ra là
A. 7
B. 6
C. 5
D. 8
Câu 4: Hỗn hợp nào sau đây không tan hết trong nước nhưng tan hoàn toàn trong nước có hòa tan CO2?
B. Al2O3, CaCO3, CaO
A. CaSO4, Ca(OH)2, MgCO3
C. MgCO3, BaCO3, CaO
D. MgCO3, CaCO3, Al(OH)3
Câu 5: Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần % theo khối lượng của X là 42,86%. Trong các mệnh
đề sau:
(I). Y tan nhiều trong nước.
(II). Liên kết X với O trong Y là liên kết ba.
(III). Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa X và hơi nước nóng.
(IV). Từ axit fomic có thể điều chế được Y.
(V). Từ Y, bằng một phản ứng trực tiếp có thể điều chế được axit etanoic.
(VI). Y là khí không màu, không mùi, không vị, có tác dụng điều hòa không khí.
Số mệnh đề đúng khi nói về X và Y là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6: Silic đioxit phản ứng với tất cả các chất (điều kiện thích hợp) trong dãy nào dưới đây?
B. C, HF, MgCO3,NaOH
A. NaOH, C, HF, Na2CO3, Mg
D. MgO, C, HF, Na2CO3, NaOH
C. C, HCl, Na2CO3, Mg
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế từ CaCO3 và dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđro clorua và hơi
nước. Để thu được CO2 gần như tinh khiết người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua hai bình đựng các dung dịch nào trong
các dung dịch dưới đây
B. NaHCO3, H2SO4 đặc.
A. NaOH, H2SO4 đặc.
C. Na2CO3, NaCl.
D. H2SO4 đặc, Na2CO3.
Câu 8: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
B. CO, Al2O3, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc)
A. Fe2O3, Al2O3, CO2,HNO3
D. CO, Al2O3, K2O, Ca
C. Fe2O3, CO2, H2, HNO3 (đặc)
Câu 9: Cho khí NH3 dư đi từ từ vào dung dịch X (chứa hỗn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3) thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y
ta được chất rắn Z, rồi cho luồng khí NH3 dư đi từ từ qua Z nung nóng thu được chất rắn R. Thành phần của chất rắn R
gồm
C. Al2O3; Cu và Fe
D. Al2O3 và Fe2O3
A. Cu, Al, Fe
B. Al2O3 và Fe
Câu 10: Lần lượt cho 1...
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc http://www.facebook.com/vukhacngoc
vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Liên h hc trc tiếp: 0985052510
BÀI TP TRNG TÂM THI ĐẠI HC NĂM 2013
Chuyên đề 4: Phi kim và hp cht
Dng 1: Lý thuyết v phi kim và hp cht
Câu 1: Phn ng gia cp cht nào dưới đây không xy ra?
A. CO
2
+ dung dch Na
2
SiO
3
B. Si + dung dch NaOH
C. Si + dung dch HCl D. SiO
2
+ Mg
Câu 2: Trong các thí nghim sau, thí nghim nào không to ra NaHCO
3
?
A. Sc CO
2
vào dung dch natriphenolat.
B. Sc CO
2
vào dung dch bão hòa cha NaCl và NH
3
.
C. Sc CO
2
vào dung dch Na
2
CO
3
.
D. Cho dung dch NaOH vào Ba(HCO
3
)
2
.
Câu 3: Sc khí CO
2
vào các dung dch riêng bit cha các cht: Na[Al(OH)
4
], NaOH dư, Na
2
CO
3
, NaClO, Na
2
SiO
3
,
CaOCl
2
, Ca(HCO
3
)
2
, CaCl
2
. S phn ng hoá hc đã xy ra là
A. 7 B. 6 C. 5 D. 8
Câu 4: Hn hp nào sau đây không tan hết trong nước nhưng tan hoàn toàn trong nước có hòa tan CO
2
?
A. CaSO
4
, Ca(OH)
2
, MgCO
3
B. Al
2
O
3
, CaCO
3
, CaO
C. MgCO
3
, BaCO
3
, CaO D. MgCO
3
, CaCO
3
, Al(OH)
3
Câu 5: Oxit Y ca mt nguyên t X ng vi hóa tr II có thành phn % theo khi lượng ca X là 42,86%. Trong các mnh
đề sau:
(I). Y tan nhiu trong nước.
(II). Liên kết X vi O trong Y là liên kết ba.
(III). Y có th điu chế trc tiếp t phn ng gia X và hơi nước nóng.
(IV). T axit fomic có th điu chế được Y.
(V). T Y, bng mt phn ng trc tiếp có th điu chế đượ
c axit etanoic.
(VI). Y là khí không màu, không mùi, không v, có tác dng điu hòa không khí.
S mnh đề đúng khi nói v X và Y là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 6: Silic đioxit phn ng vi tt c các cht (điu kin thích hp) trong dãy nào dưới đây?
A. NaOH, C, HF, Na
2
CO
3
, Mg B. C, HF, MgCO
3
,NaOH
C. C, HCl, Na
2
CO
3
, Mg D. MgO, C, HF, Na
2
CO
3
, NaOH
Câu 7: Trong phòng thí nghim, khí CO
2
đưc điu chế t CaCO
3
và dung dch HCl thường b ln khí hiđro clorua và hơi
nước. Để thu được CO
2
gn như tinh khiết người ta dn hn hp khí ln lượt qua hai bình đựng các dung dch nào trong
các dung dch dưới đây
A. NaOH, H
2
SO
4
đặc. B. NaHCO
3
, H
2
SO
4
đặc.
C. Na
2
CO
3
, NaCl. D. H
2
SO
4
đặc, Na
2
CO
3
.
Câu 8: Cacbon phn ng vi tt c các cht trong dãy nào sau đây?
A. Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
, CO
2
,HNO
3
B. CO, Al
2
O
3
, HNO
3
(đặc), H
2
SO
4
(đặc)
C. Fe
2
O
3
, CO
2
, H
2
, HNO
3
(đặc) D. CO, Al
2
O
3
, K
2
O, Ca
Câu 9: Cho khí NH
3
dư đi t t vào dung dch X (cha hn hp CuCl
2
, FeCl
3
, AlCl
3
) thu được kết ta Y. Nung kết ta Y
ta được cht rn Z, ri cho lung khí NH
3
dư đi t t qua Z nung nóng thu được cht rn R. Thành phn ca cht rn R
gm
A. Cu, Al, Fe B. Al
2
O
3
và Fe C. Al
2
O
3
; Cu và Fe D. Al
2
O
3
và Fe
2
O
3
Câu 10: Ln lượt cho 1 mol mi cht MgCO
3
, FeCO
3
, FeO, KHCO
3
tác dng hết vi dung dch HNO
3
đặc, nóng, dư thì
cht cho s mol khí thoát ra nhiu nht là
A. FeCO
3
B. FeO C. MgCO
3
D. KHCO
3
Câu 11: Cho hp cht X vào nước thu được khí Y. Đốt cháy Y trong oxi dư, nhit độ cao (nhit độ đốt cháy <1000
o
C) thu
được sn phm là đơn cht Z. X và Y ln lượt là
A. MgS và H
2
S. B. Ca
3
P
2
và PH
3
. C. Li
3
N và NH
3
. D. Ca
2
Si và SiH
4
.
Câu 12: Nhit phân hoàn toàn Fe(NO
3
)
2
trong không khí thu được sn phm gm
A. FeO, NO
2
, O
2
. B. Fe
2
O
3
, NO
2
. C. Fe, NO
2
, O
2
. D. Fe
2
O
3
, NO
2
, O
2
.
Câu 13: Nhit phân nhng mui nào sau đây thu được cht rn đều là oxit kim loi ?
A. Cu(NO
3
)
2
, KClO, KMnO
4
B. MgSO
4
, KNO
3
, CaCO
3
C. BaCO
3
, CuCO
3
, AgNO
3
D. CuSO
4
, Fe(NO
3
)
2
, (NH
4
)
2
Cr
2
O
7
Câu 14: Khi nhit phân, dãy mui nitrat nào đều cho sn phm là oxit kim loi, khí nitơ đioxit và khí oxi?
A. Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
, Mg(NO
3
)
2
B. Cu(NO
3
)
2
, LiNO
3
, KNO
3
C. Zn(NO
3
)
2
, KNO
3
, Pb(NO
3
)
2
D. Hg(NO
3
)
2
, AgNO
3
, KNO
3
Câu 15: Nhit phân hoàn toàn hn hp NH
4
NO
3
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
2
thì cht rn thu được sau phn ng gm
A. CuO, Fe
2
O
3
, Ag. B. NH
4
NO
2
, Cu, Ag, FeO.
C. CuO, Fe
2
O
3
, Ag
2
O. D. CuO, FeO, Ag.
Câu 16: Trong phòng thí nghim, axit photphoric được điu chế bng phn ng
A. 3P + 5HNO
3
+ 2H
2
O 3H
3
PO
4
+ 5NO
B. Ca
3
(PO
4
)
2
+ 3H
2
SO
4
2H
3
PO
4
+ 3CaSO
4
BÀI TẬP TRỌNG TÂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2013 môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TRỌNG TÂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2013 môn hóa - Người đăng: ndthangc3hanthuyenbn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÀI TẬP TRỌNG TÂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2013 môn hóa 9 10 161