Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tự luận hóa học 12 phần nhôm

Được đăng lên bởi daodang2001
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Al
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm Na,Ba và Al .
–Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2 (đktc).
–Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn
dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan.
m có giá trị là : A. 36,56 gam
B. 27,05 gam
C. 24,68 gam
D. 31,36 gam
Câu 2: Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl3 0,4M thu được
m–3,995 gam kết tủa. m có giá trị là :
A.7,728 gam hoặc 12,788 gam
B.10,235 gam
C. 7,728 gam
D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam
Câu 3: Cho m gam Al tác dụng với m gam Cl2 (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu
được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H2
(đktc). Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 56,7375 gam
B. 32,04 gam
C. 47,3925 gam
D. 75,828 gam
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al,Fe2O3, Fe3O4, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
dung dịch Y trong đó khối lượng của FeCl2 là 31,75 gam và 8,064 lít H2 (đktc). Cô cản dung dịch Y
thu được 151,54 gam chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng
dư thu được dung dịch Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu
gam muối khan? A. 242,3 gam
B. 268,4 gam
C. 189,6 gam
D. 254,9 gam
Câu 5: Dung dịch X gồm AlCl3 a mol/l và Al2(SO4)3 b mol/l
Cho 400 ml dung dịch X tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424 gam kết tủa.
Mặt khác nếu cho 400 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 83,88 gam kết tủa.
Tỉ số a/b là : A.2
B. 0,75
C. 1,75
D. 2,75
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gốm Na và Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H2 (đktc) và
3,51 gam chất rắn không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)?
A. 9,968 lít
B. 8,624 lít
C. 9,520 lít
D. 9,744 lít
Câu 7: Rót từ từ 200 gam dung dịch NaOH 8% vào 150 gam dung dịch AlCl3 10,68% thu được kết
tủa và dung dịch X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17 gam kết
tủa và dung dịch Y. Nồng độ % của NaCl trong dung dịch Y là :
A.6,403% hoặc 6,830%
B. 5,608% hoặc 6,830%
C. 5,608% hoặc 8,645%
D. 6,403% hoặc 8,645%
Câu 8: Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ thu được dung dịch A và khí H2.
Thêm m gam Na vào dung dịch A thu được 3,51 gam kết tủa.Khối lượng của dung dịch A là :
A. 70,84 gam
B. 74,68 gam
C. 71,76 gam
D. 80,25 gam
Câu 9: Trộn m gam dung dịch AlCl3 13,35% với m’ gam dung dịch Al2(SO4)3 17,1% thu được 350
gam dung d...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Al
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm Na,Ba và Al .
–Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H
2
(đktc).
–Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H
2
. Cô cạn
dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan.
m có giá trị là : A. 36,56 gam B. 27,05 gam C. 24,68 gam D. 31,36 gam
Câu 2: Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl
3
0,4M thu được
m–3,995 gam kết tủa. m có giá trị là :
A.7,728 gam hoặc 12,788 gam B.10,235 gam
C. 7,728 gam D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam
Câu 3: Cho m gam Al tác dụng với m gam Cl
2
(giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu
được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 56,7375 gam B. 32,04 gam C. 47,3925 gam D. 75,828 gam
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al,Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
dung dịch Y trong đó khối lượng của FeCl
2
là 31,75 gam và 8,064 lít H
2
(đktc). Cô cản dung dịch Y
thu được 151,54 gam chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng
dư thu được dung dịch Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu
gam muối khan? A. 242,3 gam B. 268,4 gam C. 189,6 gam D. 254,9 gam
Câu 5: Dung dịch X gồm AlCl
3
a mol/l và Al
2
(SO
4
)
3
b mol/l
Cho 400 ml dung dịch X tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424 gam kết tủa.
Mặt khác nếu cho 400 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl
2
dư thu được 83,88 gam kết tủa.
Tỉ số a/b là : A.2 B. 0,75 C. 1,75 D. 2,75
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gốm Na và Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H
2
(đktc) và
3,51 gam chất rắn không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl
2
(đktc)?
A. 9,968 lít B. 8,624 lít C. 9,520 lít D. 9,744 lít
Câu 7: Rót từ từ 200 gam dung dịch NaOH 8% vào 150 gam dung dịch AlCl
3
10,68% thu được kết
tủa và dung dịch X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17 gam kết
tủa và dung dịch Y. Nồng độ % của NaCl trong dung dịch Y là :
A.6,403% hoặc 6,830% B. 5,608% hoặc 6,830%
C. 5,608% hoặc 8,645% D. 6,403% hoặc 8,645%
Câu 8: Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ thu được dung dịch A và khí H
2
.
Thêm m gam Na vào dung dịch A thu được 3,51 gam kết tủa.Khối lượng của dung dịch A là :
A. 70,84 gam B. 74,68 gam C. 71,76 gam D. 80,25 gam
Câu 9: Trộn m gam dung dịch AlCl
3
13,35% với m’ gam dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
17,1% thu được 350
gam dung dịch A trong đó số mol ion Cl
bằng 1,5 lần số mol SO
4
2–
. Thêm 81,515 gam Ba vào dung
dịch A thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 75,38 gam B. 70,68 gam C. 84,66 gam D. 86,28 gam
Câu 10: Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe
2
O
3
.
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch thu được 5,376 lít H
2
(đktc)
Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm. thu được chất rắn Y.
Hòa tan hết chất rắn Y với dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít lít H
2
(đktc)
Để hòa tan hết m gam hỗn hợp X cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H
2
SO
4
0,5M?
A. 300ml B. 450 ml C. 360 ml D.600ml
Câu 11: Cho 38,775 gam hỗn hợp bột Al và AlCl
3
vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung
dịch A (kết tủa vừa tan hết) và 6,72 lít H
2
(đktc). Thêm 250ml dung dịch HCl vào dung dịch A thu
được 21,84 gam kết tủa. Nồng độ M của dung dịch HCl là :
A. 1,12M hoặc 2,48M B. 2,24M hoặc 2,48M
C. 1,12M hoặc 3,84M D. 2,24M hoặc 3,84M
Câu 12: Cho m gam hỗn hợp Al, Al
2
O
3
, Al(OH)
3
tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
19,6% vừa đủ thu
được dung dịch X có nồng độ % là 21,302% và 3,36 lít H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 80,37
gam muối khan. m có giá trị là :
A.25,08 gam B. 28,98 gam C. 18,78 gam D. 24,18 gam
Câu 13: Cho 7,872 gam hỗn hợp X gồm K và Na vào 200ml dung dịch Al(NO
3
)
3
0,4M thu được 4,992
gam kết tủa. Phần trăm số mol K trong hỗn hợp X là :
bài tập tự luận hóa học 12 phần nhôm - Trang 2
bài tập tự luận hóa học 12 phần nhôm - Người đăng: daodang2001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập tự luận hóa học 12 phần nhôm 9 10 377