Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ứng dụng tích phân

Được đăng lên bởi lethuong8488
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: NGUYỄN THÀNH LÊ

THPT DĨ AN

SĐT: 0903986958

BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Diện tích hình phẳng
 Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường:
– Đồ thị (C) của hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b].
– Trục hoành.
– Hai đường thẳng x = a, x = b.
b

S   f ( x) dx

là:

(1)

a

 Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường:
– Đồ thị của các hàm số y = f(x), y = g(x) liên tục trên đoạn [a; b].
– Hai đường thẳng x = a, x = b.
b

S   f ( x)  g( x) dx

là:

(2)

a

Chú ý:
b

 Nếu trên đoạn [a; b], hàm số f(x) không đổi dấu thì:



b

f ( x) dx 

a

 f ( x)dx

a

 Trong các công thức tính diện tích ở trên, cần khử dấu giá trị tuyệt đối của hàm số dưới dấu tích
phân. Ta có thể làm như sau:
Bước 1: Giải phương trình: f(x) = 0 hoặc f(x) – g(x) = 0 trên đoạn [a; b]. Giả sử tìm
được 2 nghiệm c, d (c < d).
Bước 2: Sử dụng công thức phân đoạn:
b


a

c

d

b

f ( x) dx   f ( x) dx   f ( x) dx   f ( x) dx
a

c

c

=



d

f ( x)dx 

a



d

b

f ( x)dx 

c

 f ( x)dx

d

(vì trên các đoạn [a; c], [c; d], [d; b] hàm số f(x) không đổi dấu)
 Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường:
– Đồ thị của x = g(y), x = h(y)
(g và h là hai hàm số liên tục trên đoạn [c; d])
– Hai đường thẳng x = c, x = d.
d

S   g( y)  h( y) dy
c

2. Thể tích vật thể
 Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm các điểm a và
b.
S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ
x (a  x  b). Giả sử S(x) liên tục trên đoạn [a; b].
b

Thể tích của B là:

V   S( x)dx
a

 Thể tích của khối tròn xoay:
Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường:
BÀI TẬP GIẢI TÍCH LỚP 12

Trang 1

GV: NGUYỄN THÀNH LÊ

THPT DĨ AN

SĐT: 0903986958

(C): y = f(x), trục hoành, x = a, x = b (a < b)
sinh ra khi quay quanh trục Ox:
b

V    f 2 ( x)dx
a

Chú ý: Thể tích của khối tròn xoay sinh ra do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay xung
quanh trục Oy:
(C): x = g(y), trục tung, y = c, y = d
d

V    g2 ( y)dy

là:

c

B. BÀI TẬP
VẤN ĐỀ 1: Tính diện tích hình phẳng
1.

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:
ln x
1
a) y  x2  4 x  6, y  0, x  2, x  4
b) y 
, y  0, x  , x  e
x
e
c) y 

1  ln x
, y  0, x  1, x  e
x

d) y 

ln x
2 x

, y  0, x  e, x  1

1
e) y  ln x, y  0, x  , x  e
f) y  x3 , y  0, x  2, x  1
e
x
1
1
g) y 
, y  0, x  0, x 
h) y  lg x , y  0, x  , x  10
10
2
1  x4...
GV: NGUYỄN THÀNH LÊ THPT DĨ AN SĐT: 0903986958
BÀI TẬP GIẢI TÍCH LỚP 12 Trang 1
BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Diện tích hình phẳng
Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường:
– Đồ thị (C) của hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b].
– Trục hoành.
– Hai đường thẳng x = a, x = b.
là:
( )
b
a
S f x dx
(1)
Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường:
– Đồ thị của các hàm số y = f(x), y = g(x) liên tục trên đoạn [a; b].
– Hai đường thẳng x = a, x = b.
là:
( ) ( )
b
a
S f x g x dx
(2)
Chú ý:
Nếu trên đoạn [a; b], hàm số f(x) không đổi dấu thì:
( ) ( )
b b
a a
f x dx f x dx
Trong các công thức tính diện tích trên, cần khử dấu giá trị tuyệt đối của hàm số dưới dấu tích
phân. Ta có thể làm như sau:
Bước 1: Giải phương trình: f(x) = 0 hoặc f(x) – g(x) = 0 trên đoạn [a; b]. Giả sử tìm
được 2 nghiệm c, d (c < d).
Bước 2: Sử dụng công thức phân đoạn:
( ) ( ) ( ) ( )
b c d b
a a c d
f x dx f x dx f x dx f x dx
=
c d b
a c d
f x dx f x dx f x dx
(vì trên các đoạn [a; c], [c; d], [d; b] hàm số f(x) không đổi dấu)
Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường:
– Đồ thị của x = g(y), x = h(y) (g và h là hai hàm số liên tục trên đoạn [c; d])
– Hai đường thẳng x = c, x = d.
( ) ( )
d
c
S g y h y dy
2. Thể tích vật thể
Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vng c với trục Ox ti các điểm các điểm a và
b.
S(x) là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại đim có hoành độ
x (a
x
b). Giả sử S(x) liên tục trên đoạn [a; b].
Thể tích của B là:
( )
b
a
V S x dx
Thể tích của khối tròn xoay:
Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường:
Bài tập ứng dụng tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ứng dụng tích phân - Người đăng: lethuong8488
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập ứng dụng tích phân 9 10 856