Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CƠ HỌC ĐẤT

Được đăng lên bởi tungnb
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2134 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng
Bé m«n c¬ ®Êt – nÒn mãng

Bμi tËp
c¬ ®Êt

Hµ néi 2007

Ch−¬ng 1:
C¸c c«ng thøc tÝnh ®æi c¸c chØ tiªu th−êng dïng:
ChØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh
HÖ sè rçng e

C«ng thøc

e=

Δγ n (1 + 0,01w)

γw
γ
e = h −1
γk

−1

n
100 − n
e
n(%) =
100
1+ e
Δγ w 0,01w
G=
Δγ n (1 + 0,01w) − γ w
e=

§é rçng n
§é no n−íc G

0,01wΔ
e

G=

γk

γh =

Träng l−îng riªng h¹t γh

1 − 0,01n

γ h = Δγ n

Träng l−îng riªng kh« γk

γ k = γ h (1 − 0,01n)
γk =

γw
1 + 0,01w

γ dn =

Träng l−îng riªng ®Èy næi γ®n

(Δ − 1)γ n
1+ e

γ dn = γ nn − γ n

1

Bµi 1:
1.KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph©n tÝch h¹t mét mÉu ®Êt c¸t cho trong b¶ng sau:
KÝch th−íc h¹t
(mm)
Träng l−îng
trªn r©y (g)

>10

10-4

4-2

2-1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

<0,1

10

15

20

30

50

60

10

5

H·y vÏ ®−êng cong cÊp phèi h¹t cña lo¹i ®Êt ®ã.
H·y x¸c ®Þnh hµm l−îng riªng cña nhãm h¹t cã kÝch th−íc tõ 0.3mm ®Õn 4.0mm
trong mÉu ®Êt ®· thÝ nghiÖm.
H·y x¸c ®Þnh hÖ sè ®ång ®Òu vµ hÖ sè ®é cong cña mÉu ®Êt ®ã.
Bµi lµm
A. VÏ ®−êng cong cÊp phèi h¹t cña lo¹i ®Êt ®ã:
Tæng khèi l−îng ®Êt: 200g
+ X¸c ®Þnh hµm l−îng riªng cña tõng nhãm h¹t.
VÝ dô: Nhãm h¹t cét thø 4, nhãm cã: 4 ≤ d <2 cã hµm l−îng:
(20/200) × 100 (%) = 10 %
Nhãm h¹t
H.L−îng
riªng(%)

>10
5

[10;4)
7,5

[4;2)
10

[2;1)
15

[1;0,5)
25

[0,5;0,25)
30

[0,25;0,1)
5

<0,1
2,5

+ X¸c ®Þnh hµm l−îng tÝch luü ®Õn c¸c cì h¹t kh¸c nhau:
+ Hµm l−îng c¸c h¹t:
d≤ 0,1
P 0,1 = 2,5%
d≤ 0,25
P 0,25 = 2,5 + 5 = 7,5%
d≤ 0,5
P 0,5 = 7,5 + 30 = 37,5%
d≤ 1,0
P 1 = 37,5 + 25 = 62,5%
d≤ 2,0
P 2 = 62,5 + 15 = 77,5%
d≤ 4,0
P 4 = 77,5 + 10 = 87,5%
d≤ 10
P 10 = 87,5 + 7,5 = 95%
+ KÕt qu¶:
KÝch th−íc
d(mm)
Hµm l−îng tÝch
luü p0(%)

≤10

≤4,0

≤2,0

≤1,0

≤0,5

≤0,25

≤0,1

95

87,5

77,5

62,5

37,5

7,5

2,5

2

+ VÏ ®−êng cong cÊp phèi:

B. X¸c ®Þnh hµm l−îng riªng cña nhãm h¹t:
+ KÝch th−íc tõ 0,3mm ®Õn 4mm
+ Tõ dA = 0,3mm → P dA = 13%; dB = 4mm → P dB = 87%, do ®ã:
p (0,3 ≤ d < 4) = 87 - 13 = 74%.
C. X¸c ®Þnh hÖ sè ®ång ®Òu, hÖ sè ®é cong:

d 302
d 60
Cc =
Cu =
d 10
d 60 .d 10
Cu- HÖ sè ®ång ®Òu.
Cc - HÖ sè ®é cong.
d60 → ®/kÝnh øng víi hµm l−îng tÝch luü 60% : p d60 = 60%
d10 → ®/kÝnh øng víi hµm l−îng tÝch luü 10%: p d10 = 10%
d30 → ®/kÝnh øng víi hµm l−îng tÝch luü 30%: p d30 = 30%
Theo biÓu ®å:

Víi p = 10% → d10 = 0,28mm
Víi p = 60% → d60 = 0,90mm
Víi p = 30% → d30 = 0,44mm

Cu =

0,9
=3
0,28

Cc =

0,44 2
= 0,77 → Ph©n phèi lÖch
0,9 × 0,28

→ §Êt cã cÊp phèi xÊu.

3

Bµi 2:

Ph©n tÝch 1 mÉu ®Êt sÐt nguyªn d¹ng trong phßng thÝ nghiÖm cho c¸c sè liÖu ban
®Çu nh− sau:
ThÓ tÝ...
Trêng ®¹i häc x©y dùng
Bé m«n c¬ ®Êt – nÒn mãng
Bμi tËp
c¬ ®Êt
Hµ néi 2007
BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CƠ HỌC ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CƠ HỌC ĐẤT - Người đăng: tungnb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CƠ HỌC ĐẤT 9 10 115