Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lí 10

Được đăng lên bởi kieuloan91
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 39975 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Bài tập vật lý 10

Trường THCS-THPT Long Cang

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
+ Vò trí M cuûa chaát ñieåm taïi moät thôøi ñieåm t treân quyõ ñaïo thaúng : x =
+ Quaûng ñöôøng ñi : s =

M oM

OM

= x – xo

s

s  s  ...  s

1
2
n
+ Toác ñoä trung bình : vtb  t = t  t  ...  t
1
2
n
+ Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø chuyeån ñoäng ñoäng thaúng coù toác ñoä trung bình nhö
nhau treân moïi quaõng ñöôøng ñi
+ Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø ñaïi löôïng ñaïi soá kí hieäu v coù giaù trò
tuyeät ñoái baèng toác ñoä cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu, coù giaù trò döông khi vaät chuyeån
ñoäng theo chieàu döông vaø coù giaù trò aâm khi vaät chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông maø ta
choïn.
+ Phöông trình cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : x = xo + s = xo + vt
+ Ñoà thò toaï ñoä – thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø moät ñöôøng thaúng coù heä
soá goùc baèng v.
Dạng 1: Xác định vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng đều. Xác
định vận tốc trung bình.
Cách giải:
Sử dụng công thức trong chuyển động thẳng đều: S = v.t

-

Công thức tính vận tốc trung bình. vtb 

S S1  S 2  ...  S n

t
t1  t2  ...  t n

Bài 1: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe
chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc tốc trung bình của xe trong suốt thời gian
chuyển động.
Hướng dẫn giải:
Quãng đường đi trong 2h đầu: S1 = v1.t1 = 120 km
Quãng đường đi trong 3h sau: S2 = v2.t2 = 120 km
vtb 

S1  S 2
 48km / h
t1  t 2

Bài 2: Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1=12km/h và nửa đoạn
đường sau với tốc độ trung bình v2 =20km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.
Hướng dẫn giải:
S1
S
S


v1 2.12 24
S2
S
S

Thời gian đi nửa đoạn đường cuối: t2  
v2 2.20 40
S
15.S

 15km / h
Tốc độ trung bình: vtb 
t1  t 2
S

Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t1 

Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi ¼ tổng thời gian với v = 50km/h. Giữa
chặng ô tô đi ½ thời gian với v = 40km/h. Cuối chặng ô tô đi ¼ tổng thời gian với v =
20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô?
Hướng dẫn giải:
GV: Hồ Thị Bé Thuỳ

1

Bài tập vật lý 10

Trường THCS-THPT Long Cang

t
 12, 5t
4
t
Quãng đường chặng giữa: S 2  v2 .  20t
2
t
Quãng đường đi chặng cuối: S1  v1 .  5t
4
S  S 2  S3 12, 5t  20t  5t

 37, 5km / h
Vận tốc trung bình: vtb  1
t
t

Quãng đường đi đầu chặng: S1  v1.

Bài 4: Một nguời đi xe máy từ A tới B cách 45km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận
tốc v1, nửa thời gian sau đi với v2 = 2/3 v1. Xác ...
Bài tập vật lý 10 Trường THCS-THPT Long Cang
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
+ Vò trí M cuûa chaát ñieåm taïi moät thôøi ñieåm t treân quyõ ñaïo thaúng : x =
OM
+ Quaûng ñöôøng ñi : s =
MM
o
= x – x
o
+ Toác ñoä trung bình :
t
s
v
tb
=
n
n
ttt
sss
...
...
21
21
+ Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø chuyeån ñoäng ñoäng thaúng coù toác ñoä trung bình nhö
nhau treân moïi quaõng ñöôøng ñi
+ Vaän toác cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø ñaïi löôïng ñaïi soá hieäu v coù giaù trò
tuyeät ñoái baèng toác ñoä cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu, coù giaù trò döông khi vaät chuyeån
ñoäng theo chieàu döông vaø coù giaù trò aâm khi vaät chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông maø ta
choïn.
+ Phöông trình cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : x = x
o
+ s = x
o
+ vt
+ Ñoà thò toaï ñoä – thôøi gian cuûa chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø moät ñöôøng thaúng coù heä
soá goùc baèng v.
Dạng 1: Xác định vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng đều. Xác
định vận tốc trung bình.
Cách giải:
-
Sử dụng công thức trong chuyển động thẳng đều: S = v.t
-
Công thức tính vận tốc trung bình.
1 2
1 2
...
...
n
tb
n
S S S
S
v
t t t t
Bài 1: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe
chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc tốc trung bình của xe trong suốt thời gian
chuyển động.
Hướng dẫn giải:
Quãng đường đi trong 2h đầu: S
1
= v
1
.t
1
= 120 km
Quãng đường đi trong 3h sau: S
2
= v
2
.t
2
= 120 km
1 2
1 2
48 /
tb
S S
v km h
t t
Bài 2: Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v
1
=12km/h và nửa đoạn
đường sau với tốc độ trung bình v
2
=20km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.
Hướng dẫn giải:
Thời gian đi nửa đoạn đường đầu:
1
1
1
2.12 24
S S S
t
v
Thời gian đi nửa đoạn đường cuối:
2
2
2
2.20 40
S S S
t
v
Tốc độ trung bình:
Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi ¼ tổng thời gian với v = 50km/h. Giữa
chặng ô tô đi ½ thời gian với v = 40km/h. Cuối chặng ô tô đi ¼ tổng thời gian với v =
20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô?
Hướng dẫn giải:
GV: Hồ Thị Bé Thuỳ
1
Bài tập vật lí 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lí 10 - Người đăng: kieuloan91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài tập vật lí 10 9 10 654