Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý 11

Được đăng lên bởi Pham Hong Thanh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN DÙNG TÀI LIỆU
Quyển Tài liệu bài tập Vật lý 11 được biên soạn nhằm
giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để học tốt hơn môn
Vật lý 11. Tài liệu được soạn dựa theo chương trình cơ bản
chuẩn của BGD & ĐT gồm 7 chương.
Tài liệu giúp các em có thể tự mình hệ thống lại lý
thuyết đã học ở trên lớp bằng cách điền vào phần CÂU HỎI LÝ
THUYẾT trong từng bài. Qua việc điền từ như vậy các em đã
thuộc bài mà không cần phải học theo kiểu đọc – nhớ, rất dễ
quên , thay vào đó là viết – nhớ. Bên cạnh đó tài liệu còn cung
cấp cho các em một lượng bài tập khá phong phú và đầy đủ
dạng ở phần BÀI TẬP TỰ LUYỆN, được soạn theo mức độ từ
dễ đến khó cho từng bài học.
Các em có thể sử dụng tài liệu này như một quyển sách
bài tập ở nhà, một tài liệu ôn tập cho các kỳ kiểm tra và thi
trong năm học.
Chúc các em học giỏi!
GV: Mai Quang Hưởng

Trường THCS-THPT Ngôi Sao
MỘT SỐ CÔNG THỨC VÀ HẰNG SỐ THÔNG DỤNG
1. Công thức lượng giác
s in2  2sin  cos 

sin 2   cos 2   1

sin   cos(900   )
cos   sin(900   )

cos 2  cos 2   sin 2   2cos 2   1  1  2sin 2 
sin(   )  sin  cos   sin  cos 

cos(   )  cos  cos 

sin  sin 

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC (vuông tại B), AC=a, BC=b, AB=c

-

sin A 

b
a

tan A 

b
c

cos A 

c
a

cot A 

c
b

Định lý Pythagore: a 2  b 2  c 2

2. Hệ thức lượng trong tam giác thường ABC, BC=a, AC=b, AB=c
Định lí hàm Cos:

A  B  C  1800
Định lí hàm Sin:

a 2  b 2  c 2  2bcCosA

sin A SinB SinC


a
b
c

b2  a 2  c 2  2acCosB
c 2  a 2  b 2  2abCosC

3. Các hằng số thường gặp
-

Hằng số hấp dẫn:

-

V  22, 4(lit / mol )

G  6,673.1011 ( N.m2 / kg 2 )
-

Gia tốc trọng trường ở gần mặt đất:

g G
-

M
 9,8(m / s 2 )
R2

Hằng số Avogaro:
1

N A  6,002.10 (mol )
23

-

Hằng số khí lí tưởng:

R  8,314( J / ( K .mol ))
-

-

R
 1,381.1023 ( J / K )
NA

Hằng số tĩnh điện:

k  9.109 ( N.m2 / C 2 )
-

Điện tích nguyên tố: e  1,6.1019 (C)

-

Khối lượng một electron:

me  9,11.1031 (kg )
-

Khối lượng một proton:

mp  1,67.1027 (kg )

Hằng số Boltzmann:

kB 

Thể tích mol ở điều kiện chuẩn:

-

Hằng số Faraday:

F  96500(C / mol )

..............................................................................................................................................

Tài liệu bài tập Vật lí 11

GV: Mai Quang Hưởng (0962519223)

1

Trường THCS-THPT Ngôi Sao
CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
BÀI 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
I – CÂU HỎI LÝ THUYẾT
1. Điện tích điểm là gì?
......
HƯỚNG DN DÙNG TÀI LIU
Quyn Tài liu bài tp Vt 11 đưc biên son nhm
giúp các em thêm tài liu tham khảo để hc tốt hơn môn
Vt lý 11. Tài liệu được son da theo chương trình bản
chun của BGD & ĐT gồm 7 chương.
Tài liu giúp các em có th t mình h thng li lý
thuyết đã học trên lp bằng cách điền vào phn CÂU HI
THUYT trong tng i. Qua việc điền t như vậy các em đã
thuc bài không cn phi hc theo kiểu đọc nh, rt d
quên , thay vào đó viết nh. Bên cạnh đó tài liệu còn cung
cp cho các em một lượng bài tập khá phong phú đầy đ
dng phn BÀI TP T LUYN, được son theo mức độ t
d đến khó cho tng bài hc.
Các em th s dng tài liệu này như một quyn sách
bài tp nhà, mt tài liu ôn tp cho các k kim tra thi
trong năm học.
Chúc các em hc gii!
GV: Mai Quang Hưởng
Bài tập vật lý 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý 11 - Người đăng: Pham Hong Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Bài tập vật lý 11 9 10 562