Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập vật Lý 2 (DDHBK TP.HCM)

Được đăng lên bởi phamvanluonga31
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông I
BAØI TAÄP VAØ CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM

A. BAØI TAÄP
1. Moät tuï ñieän coù haèng soá ñieän moâi  6 ñöôïc maéc vaøo moät hieäu ñieän theá xoay
chieàu U U o cos t vôùi U0 = 300V, chu kyø T = 0,01s. Tìm giaù trò cuûa maät ñoä doøng
ñieän dòch, bieát raèng hai baûn tuï caùch nhau 0,4 cm.

j d 2,5 sin 200t  mA m 2 
ÑS:
2. Ñieän tröôøng trong moät tuï ñieän phaúng bieán ñoåi theo quy luaät E  E 0 sin t vôùi
E0 = 200 V/cm vaø taàn soá f = 50 Hz, khoaûng caùch giöõa hai baûn d = 2 cm, ñieän dung cuûa
tuï ñieän C = 2000 pF. Tìm giaù trò cöïc ñaïi cuûa doøng ñieän dòch.
J d max 2,5.10  4 mA
ÑS:
3. Xaùc ñònh maät ñoä doøng ñieän dòch trong moät tuï ñieän phaúng khi hai baûn ñöôïc dòch
chuyeån song song vôùi nhau vaø xa nhau vôùi vaän toác töông ñoái u, neáu :
a) Ñieän tích treân moãi baûn khoâng ñoåi.
b) Hieäu theá U treân hai baûn khoâng ñoåi.
Khoaûng caùch d giöõa hai baûn trong khi dòch chuyeån raát nhoû so vôùi kích thöôùc
cuûa hai baûn.
ÑS: a)
jd = 0
 U
j d  o 2 u
b)
d
4. Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung C 0,025F vaø moät oáng
daây coù heä soá töï caûm L = 1,015H. Ñieän trôû thuaàn cuûa maïch boû qua. Tuï ñieän ñöôïc tích
6
moät ñieän löôïng q 2,5.10 C .
a) Vieát caùc phöông trình (vôùi caùc heä soá baèng soá) bieåu dieãn söï bieán thieân
cuûa hieäu ñieän theá treân caùc baûn tuï ñieän vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch theo thôøi
gian.
b) Tìm caùc giaù trò cuûa hieäu theá giöõa caùc baûn tuï vaø cöôøng ñoä doøng ñieän
trong maïch vaøo caùc thôøi ñieåm T/8; T/4; vaø T/2.
ÑS: a)
i =15,7 sin(2.103t) mA.
b)
u1 = 70,7 V vaø i1 = 11,1 mA.
u2 = 0 vaø i2 = 15,7 mA.
u3 = 100 V vaø i3 = 0 .
5. Ñoái vôùi maïch ñieän trong baøi toaùn treân :
a) Vieát caùc phöông trình (vôùi caùc heä soá baèng soá) bieåu dieãn söï bieán thieân
theo t cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng, naêng löôïng töø tröôøng vaø naêng löôïng toaøn phaàn.
b) Tìm caùc giaù trò cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng, naêng löôïng töø tröôøng vaø
naêng löôïng toaøn phaàn taïi caùc thôøi ñieåm T/8; T/4 vaø T/2.
ÑS:

a)

1
Wñ  Cu 2 12,5.10  5. cos 2  2 .10 3 t   J 
2
1
Wt  Li 2 12,5.10  5.sin 2  2 .103 t   J 
2

Wo Wñ  Wt 12,5.10  5  J 
b)

Wñ1 6,25.10 J; Wt1 6,25.10 J; W16,25.10 J.
5
5
Wñ 0; Wt 12,5.10 J; W2 12,5.10 J.
5

2

5

5

2

Wñ3 12,5.10 J ; Wt3 0; W3 12,5.10 J .
5

5

6. Cho moät maïch ñieän LC. Cho bieát phöông trình bieåu dieãn söï bieán thieân theo t
cuûa hieäu theá treân caùc baûn tuï ñieän coù daïn...
Chöông I
BAØI TAÄP VAØ CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
A. BAØI TAÄP
1. Moät tuï ñieän coù haèng soá ñieän moâi
6
ñöôïc maéc vaøo moät hieäu ñieän theá xoay
chieàu
tcosUU
o
vôùi U
0
= 300V, chu k T = 0,01s. Tìm giaù trò cuûa maät ñ doøng
ñieän dòch, bieát raèng hai baûn tuï caùch nhau 0,4 cm.
ÑS:
2
200sin5,2 mmAtj
d
2. Ñieän tröôøng trong moät t ñieän phaúng bieán ñoåi theo quy luaät
tEE
sin
0
vôùi
E
0
= 200 V/cm vaø taàn soá f = 50 Hz, khoaûng caùch giöõa hai baûn d = 2 cm, ñieän dung cuûa
tuï ñieän C = 2000 pF. Tìm giaù trò cöïc ñaïi cuûa doøng ñieän dòch.
ÑS:
mAJ
d
4
max
10.5,2
3. Xaùc ñònh maät ñoä doøng ñieän dòch trong moät tuï ñieän phaúng khi hai baûn ñöôïc dòch
chuyeån song song vôùi nhau vaø xa nhau vôùi vaän toác töông ñoái u, neáu :
a) Ñieän tích treân moãi baûn khoâng ñoåi.
b) Hieäu theá U treân hai baûn khoâng ñoåi.
Khoaûng caùch d giöõa hai baûn trong khi dòch chuyeån raát nh so vôùi kích thöôùc
cuûa hai baûn.
ÑS: a) j
d
= 0
b)
u
d
U
j
o
d
2
4. Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung
F025,0C
vmoät oáng
daây coù heä soá töï caûm L = 1,015H. Ñieän trôû thuaàn cuûa maïch boû qua. Tuï ñieän ñöôïc tích
moät ñieän löôïng
C10.5,2q
6
.
a) Vieát caùc phöông trình (vôùi caùc heä soá baèng soá) bieåu dieãn söï bieán thieân
cuûa hieäu ñieän th treân caùc baûn tuï ñieän v cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch theo thôøi
gian.
b) Tìm caùc giaù trò cuûa hieäu theá giöõa caùc baûn tuï vaø cöôøng ñoä doøng ñieän
trong maïch vaøo caùc thôøi ñieåm T/8; T/4; vaø T/2.
ÑS: a) i =15,7 sin(2.10
3
t) mA.
b) u
1
= 70,7 V vaø i
1
= 11,1 mA.
u
2
= 0 vaø i
2
= 15,7 mA.
u
3
= 100 V vaø i
3
= 0 .
5. Ñoái vôùi maïch ñieän trong baøi toaùn treân :
a) Vieát caùc phöông trình (vôùi caùc heä soá baèng soá) bieåu dieãn söï bieán thieân
theo t cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng, naêng löôïng töø tröôøng vaø naêng löôïng toaøn phaàn.
b) Tìm caùc giaù trò cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng, naêng löôïng töø tröôøng vaø
naêng löôïng toaøn phaàn taïi caùc thôøi ñieåm T/8; T/4 vaø T/2.
ÑS: a)
JtLiW
3252
10.2sin.10.5,12
2
1
t
Bài Tập vật Lý 2 (DDHBK TP.HCM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập vật Lý 2 (DDHBK TP.HCM) - Người đăng: phamvanluonga31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài Tập vật Lý 2 (DDHBK TP.HCM) 9 10 516