Ktl-icon-tai-lieu

bài tập vật lý 7

Được đăng lên bởi lehung94
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1

I. bµi tËp c¬ b¶n

1. Híng dÉn c¸c bµi tËp gi¸o khoa
1.1. §¸p ¸n: c©u C.
1.2 . Ta biÕt nguån s¸ng lµ nh÷ng vËt tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng. V× thÕ ta thÊy
c¸c vËt nh : C©y nÕn ®ang ch¸y ; MÆt trêi vµ ®Ìn èng ®ang ch¸y s¸ng lµ
nguån s¸ng. Cßn m¶nh chai s¸ng lªn nhê cã ¸nh n¾ng chiÕu vµo nªn nã lµ
vËt s¸ng chø kh«ng ph¶i nguån s¸ng.
1.3. Khi ë trong phßng gç ®ãng kÝn m¾t ta kh«ng nh×n thÊy m¶nh giÊy tr¾ng
v× kh«ng cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo m¶nh giÊy, do ®ã m¶nh giÊy kh«ng h¾t ¸nh
s¸ng truyÒn vµo m¾t ta.
1.4. Ta nh×n thÊy c¸c vËt xung quanh miÕng b×a ®en do vËy ph©n biÖt ®îc
miÕng b×a ®en víi c¸c vËt xung quanh nã.
1.5. G¬ng kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng v× nã kh«ng tù ph¸t s¸ng mµ chØ h¾t l¹i
¸nh s¸ng chiÕu vµo nã.
2. Bµi tËp n©ng cao
1.6. Nh÷ng vËt sau ®©y vËt nµo lµ nguån s¸ng:
a. B¶ng ®en
b. Ngän nÕn ®ang ch¸y
c. Ngän nÕn
d. MÆt tr¨ng
e. MÆt trêi vµ c¸c ng«i sao
f. ¶nh cña chóng ta trong g¬ng.
1.7. T¹i sao ta kh«ng nh×n thÊy c¸c vËt trong tñ khi ®ãng kÝn?
1.8. V× sao khi ®äc s¸ch ngêi ta thêng ngåi n¬i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp?
1.9. T¹i sao khi ®i trong ®ªm tèi ngêi ta sö dông ®Ìn pin hoÆc ®uèc s¸ng?
1.10. T¹i sao cïng mét lo¹i mùc, viÕt trªn giÊy tr¾ng ta thÊy râ h¬n khi viÕt
trªn giÊy sÉm mµu?
1.11. V× sao trªn ®Çu kim vµ c¸c con sè cña ®ång hå ngêi ta l¹i s¬n “ D¹
quang”?
1.12. T¹i sao trªn mÆt c¸c ®êng nhùa ( mµu ®en) ngêi ta l¹i s¬n c¸c v¹ch
ph©n luång b»ng mµu tr¾ng ?
1.13. B»ng kiÕn thøc vËt lý h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: :” Tèi nh hò nót”?
1.14. T¹i sao trªn c¸c dông cô ®o lêng c¸c v¹ch chØ thÞ ngêi ta l¹i s¬n cã mµu
s¾c kh¸c víi dông cô?
1.15. B»ng c¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt nh÷ng n¬i cã luång ¸nh s¸ng cña ®Ìn pin
vµ n¬i kh«ng cã luång ¸nh s¸ng ®i qua ( kh«ng ®Ó m¾t n¬i cã ¸nh s¸ng ®i
qua).
3.C¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm
1.16. Nh÷ng vËt sau ®©y vËt nµo lµ nguån s¸ng:
A. B¶ng ®en
B. Ngän nÕn ®ang ch¸y
C. Ngän nÕn
D. MÆt tr¨ng
E. ¶nh cña chóng ta trong g¬ng.
Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn.
1.17. Chóng ta kh«ng nh×n thÊy c¸c vËt trong tñ khi ®ãng kÝn lµ do:
A. C¸c vËt kh«ng ph¸t ra ¸nh s¸ng.
B. ¸nh s¸ng tõ vËt kh«ng truyÒn ®i.
C. ¸nh s¸ng kh«ng truyÒn ®îc ®Õn m¾t ta
D. VËt kh«ng h¾t ¸nh s¸ng v× tñ che ch¾n.
1

E. Khi ®ãng kÝn c¸c vËt kh«ng s¸ng.
Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn.
1.18. Khi ®äc s¸ch ngêi ta thêng ngåi n¬i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp bëi v×:
A. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh g©y c¶m gi¸c chãi lµm mái m¾t.
B. ¸nh s¸ng yÕu g©y c¨ng th¼ng cho m¾t
C. ¸nh s¸ng thÝch hîp lµm m¾t ta kh«ng c¨ng th¼ng
D. Gióp m¾t tho¶i m¸i khi ®äc s¸ch.
E. C¸c nhËn ®Þnh trªn ®Òu ®óng.
1...
B ÀI 1
I. bµi tËp c¬ b¶n
1. Híng dÉn c¸c bµi tËp gi¸o khoa
1.1. §¸p ¸n: c©u C.
1.2 . Ta biÕt nguån s¸ng nh÷ng vËt ph¸t ra ¸nh s¸ng. thÕ ta thÊy
c¸c vËt nh : C©y nÕn ®ang ch¸y ; MÆt trêi ®Ìn èng ®ang ch¸y s¸ng
nguån s¸ng. Cßn m¶nh chai s¸ng lªn nhê cã ¸nh n¾ng chiÕu vµo nªn
vËt s¸ng chø kh«ng ph¶i nguån s¸ng.
1.3. Khi ë trong phßng ®ãng kÝn m¾t ta kh«ng nh×n thÊy m¶nh giÊy tr¾ng
kh«ng ¸nh s¸ng chiÕu vµo m¶nh giÊy, do ®ã m¶nh giÊy kh«ng h¾t ¸nh
s¸ng truyÒn vµo m¾t ta.
1.4. Ta nh×n thÊy c¸c vËt xung quanh miÕng b×a ®en do vËy ph©n biÖt ®îc
miÕng b×a ®en víi c¸c vËt xung quanh nã.
1.5. G¬ng kh«ng ph¶i nguån s¸ng v× kh«ng ph¸t s¸ng chØ h¾t l¹i
¸nh s¸ng chiÕu vµo nã.
2. Bµi tËp n©ng cao
1.6. Nh÷ng vËt sau ®©y vËt nµo lµ nguån s¸ng:
a. B¶ng ®en
b. Ngän nÕn ®ang ch¸y
c. Ngän nÕn
d. MÆt tr¨ng
e. MÆt trêi vµ c¸c ng«i sao
f. nh cña chóng ta trong g¬ng.
1.7. T¹i sao ta kh«ng nh×n thÊy c¸c vËt trong tñ khi ®ãng kÝn?
1.8. V× sao khi ®äc s¸ch ngêi ta thêng ngåi n¬i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp?
1.9. T¹i sao khi ®i trong ®ªm tèi ngêi ta sö dông ®Ìn pin hoÆc ®uèc s¸ng?
1.10. T¹i sao cïng mét lo¹i mùc, viÕt trªn giÊy tr¾ng ta thÊy h¬n khi viÕt
trªn giÊy sÉm mµu?
1.11. sao trªn ®Çu kim c¸c con cña ®ång ngêi ta l¹i s¬n
quang”?
1.12. T¹i sao trªn mÆt c¸c ®êng nhùa ( mµu ®en) ngêi ta l¹i s¬n c¸c ch
ph©n luång b»ng mµu tr¾ng ?
1.13. B»ng kiÕn thøc vËt lý h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: :” Tèi nh hò nót”?
1.14. T¹i sao trªn c¸c dông cô ®o lêng c¸c v¹ch chØ thÞ ngêi ta l¹i s¬n cã mµu
s¾c kh¸c víi dông cô?
1.15. B»ng c¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt nh÷ng n¬i luång ¸nh s¸ng cña ®Ìn pin
i kh«ng luång ¸nh s¸ng ®i qua ( kh«ng ®Ó m¾t n¬i ¸nh s¸ng ®i
qua).
3.C¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm
1.16. Nh÷ng vËt sau ®©y vËt nµo lµ nguån s¸ng:
A. B¶ng ®en
B. Ngän nÕn ®ang ch¸y
C. Ngän nÕn
D. MÆt tr¨ng
E. nh cña chóng ta trong g¬ng.
Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn.
1.17. Chóng ta kh«ng nh×n thÊy c¸c vËt trong tñ khi ®ãng kÝn lµ do:
A. C¸c vËt kh«ng ph¸t ra ¸nh s¸ng.
B. ¸nh s¸ng tõ vËt kh«ng truyÒn ®i.
C. ¸nh s¸ng kh«ng truyÒn ®îc ®Õn m¾t ta
D. VËt kh«ng h¾t ¸nh s¸ng v× tñ che ch¾n.
1
bài tập vật lý 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập vật lý 7 - Người đăng: lehung94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bài tập vật lý 7 9 10 12