Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý A2 chương 34

Được đăng lên bởi Nhutckot Pham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2712 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài tập VLĐC 2- chương 3-4. QUANG HÌNH HỌC VÀ QUANG HỌC SÓNG
1) Đơn vị của độ sáng là:
A. Lumen (lm) B. Candela (Cd) C. Lux (lx)
D. Stêradian
2) Chọn phát biểu đúng về quang thông:
A. Quang thông là đại lượng đặc trưng cho phần năng lượng gây ra cảm giác sáng.
B. Quang thông là đại lượng đặc trưng cho khả năng phát sáng của nguồn theo một phương.
C. Quang thông được xác định bằng tỉ số giữa độ sáng gửi qua một đơn vị góc khối theo một
phương.
D. A, B và C đều sai.
3) Điều kiện để có giao thoa giữa hai sóng là:
A. Hai sóng kết hợp.
B. Hai sóng có cùng biên độ.
C. Hai sóng có cùng tần số
D. Hai sóng cùng tần số.
4) Ứng dụng hiện tượng giao thoa để đo:
A. Tần số ánh sáng. B. Bước sóng ánh sáng.
C. Chiết suất môi trường. D. Cả A, B và C.
5) Điều kiện để có cực tiểu giao thoa của hai sóng kết hợp là hiệu quang lộ của hai tia sáng
phải bằng:
A. Một số nguyên lần nửa bước sóng.
B. Một số nguyên lần bước sóng.
C. Một số chẵn lần nửa bước sóng.
D. Một số lẻ lần nửa bước sóng.
6) Tìm phát biểu sai về giao thoa ánh sáng:
A. Những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng cùng pha gặp nhau và tăng cường lẫn nhau.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ có thể giải thích được bằng sự giao thoa của 2 sóng kết
hợp.
C. Những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng không tới gặp nhau được.
D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh
sáng có tính chất sóng.
7) Điều kiện để có giao thoa ánh sáng là hai sóng giao thoa phải:
A.
Cùng chu kỳ và cùng phương dao động.
B.
Cùng phương dao động và cùng pha.
C.
Kết hợp và cùng phương dao động.
D.
Cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.
8)Thông số nào quyết định màu sắc của ánh sáng?
A. Tần số ánh sáng B. Cường độ ánh sáng C. Năng lượng ánh sáng D. Biên độ sóng ánh sáng
9) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng trên màn ảnh có:
A. Một vân sáng trắng ở chính giữa.
B. Hai bên vân sáng trắng chính giữa có các dãi màu như ở cầu vồng với bờ tím ở trong, bờ
đỏ ở ngoài.
C. Một dải màu liên tục từ đỏ đến tím.
D. A và B đều đúng.
10) Trong thí nghiệm giao thoa của ánh sáng đơn sắc qua khe Young nếu dịch chuyển khe
S theo phương song song với S1S2 về phía S1 một khoảng nhỏ thì:
A. Hệ vân không thay đổi.
B. Vân trung tâm dịch chuyển về phía S1.
C. Vân trung tâm dịch chuyển về phía S2.
D. Không có đáp án nào ở trên là đúng.
11) Váng dầu trên mặt nước lấp lánh màu sắc mà ta quan sát được là do:
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Hiện tượng giao thoa của các chùm tia phản xạ.
C. Hiện tượng nhiễu...
Bài tập VLĐC 2- chương 3-4. QUANG HÌNH HỌC VÀ QUANG HỌC SÓNG
1) Đơn vị của độ sáng là:
A. Lumen (lm) B. Candela (Cd) C. Lux (lx) D. Stêradian
2) Chọn phát biểu đúng về quang thông:
A. Quang thông là đại lượng đặc trưng cho phần năng lượng gây ra cảm giác sáng.
B. Quang thông là đại lượng đặc trưng cho khả năng phát sáng của nguồn theo một phương.
C. Quang thông được xác định bằng tỉ số giữa đ sáng gửi qua một đơn vị góc khối theo một
phương.
D. A, B và C đều sai.
3) Điều kiện để có giao thoa giữa hai sóng là:
A. Hai sóng kết hợp. B. Hai sóng có cùng biên độ.
C. Hai sóng có cùng tần số D. Hai sóng cùng tần số.
4) Ứng dụng hiện tượng giao thoa để đo:
A. Tần số ánh sáng. B. Bước sóng ánh sáng. C. Chiết suất môi trường. D. Cả A, B và C.
5) Điều kiện để có cực tiểu giao thoa của hai sóng kết hợp là hiệu quang lộ của hai tia sáng
phải bằng:
A. Một số nguyên lần nửa bước sóng. B. Một số nguyên lần bước sóng.
C. Một số chẵn lần nửa bước sóng. D. Một số lẻ lần nửa bước sóng.
6) Tìm phát biểu sai về giao thoa ánh sáng:
A. Những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng cùng pha gặp nhau và tăng cường lẫn nhau.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ thể giải thích được bằng s giao thoa của 2 sóng kết
hợp.
C. Những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng không tới gặp nhau được.
D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh
sáng có tính chất sóng.
7) Điều kiện để có giao thoa ánh sáng là hai sóng giao thoa phải:
A. Cùng chu kỳ và cùng phương dao động.
B. Cùng phương dao động và cùng pha.
C. Kết hợp và cùng phương dao động.
D. Cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.
8)Thông số nào quyết định màu sắc của ánh sáng?
A. Tần số ánh sáng B. Cường độ ánh sáng C. Năng lượng ánh sáng D. Biên độ sóng ánh sáng
9) Khi xảy ra hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng trên màn ảnh có:
A. Một vân sáng trắng ở chính giữa.
B. Hai bên vân sáng trắng chính giữa có các dãi màu như ở cầu vồng với b tím ở trong, b
đỏ ở ngoài.
C. Một dải màu liên tục từ đỏ đến tím.
D. A và B đều đúng.
10) Trong thí nghiệm giao thoa của ánh sáng đơn sắc qua khe Young nếu dịch chuyển khe
S theo phương song song với S
1
S
2
về phía S
1
một khoảng nhỏ thì:
A. Hệ vân không thay đổi.
B. Vân trung tâm dịch chuyển về phía S
1
.
C. Vân trung tâm dịch chuyển về phía S
2
.
D. Không có đáp án nào ở trên là đúng.
11) Váng dầu trên mặt nước lấp lánh màu sắc mà ta quan sát được là do:
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Hiện tượng giao thoa của các chùm tia phản xạ.
C. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. D.Hiện tượng giao thoa của các chùm tia khúc xạ.
12) Hệ vân giao thoa gây bởi bản mỏng hai mặt song song định xứ ở đâu?
A. Bên trong bản mỏng. B.Ở vô cực. C. Ở mặt trên bản mỏng. D. Ở bên dưới bản mỏng.
Bài tập vật lý A2 chương 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý A2 chương 34 - Người đăng: Nhutckot Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập vật lý A2 chương 34 9 10 588