Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý luyện thi đại học

Được đăng lên bởi tranthihongbich1012
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 58 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học PEN–I (Nhóm N3) môn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

KHAI BÚT XUÂN BÍNH THÂN 2016 – HOCMAI.VN
Môn VẬT LÍ – Thời gian làm bài: 30 phút

Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Câu 1: Sóng điện từ là
A. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi.
B. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, có phương vuông góc với nhau ở mọi
thời điểm.
C. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số.
D. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương tần số.
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khoảng cách giữa hai lần là a, khoảng cách từ
màn quan sát đến hai khe là D. Bước sóng ánh sáng trong chân không là λ. Khi thực hiện giao thoa trong
chất lỏng có chiết suất n, khoảng vân i là
nλ D
aλ
aD
λD
B.
C.
D.
A.
a
nD
nλ
na
Câu 3: Tính chất giống nhau giữa tia Rơnghen và tia tử ngoại là
A. đều bị lệch trong điện trường
B. làm phát quang một số chất
C. đều bị lệch trong từ trường
D. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước
Câu 4: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52 cm đến 64 cm. Thời
gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 64 cm đến 61 cm là 0,3 s.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ
55 cm đến 58 cm là
A. 0,3 s
B. 0,15 s
C. 0,45s
D. 0,6 s
Câu 5. Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì
A. Vận tốc dương
B. vận tốc và gia tốc cùng chiều
C. lực kéo về sinh công dương
D. li độ của vật âm.
Câu 6. Một mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi L = L0 thì uRC vuông pha so với u. Sau đó giảm L thì
A. UL giảm rồi tăng
B. UL tăng rồi giảm
C. UC tăng rồi giảm
D. UR giảm rồi tăng
Câu 7. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) V vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm cuộn cảm
thuần L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Ban đầu mạch có tính dung kháng. Cách nào sau đây có
thể làm cho mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện?
A. Tăng ω
B. Giảm L
C. Tăng R
D. Giảm C
Câu 8. Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của
vật.
A. giảm đi 2 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. tăng lên 4 lần.
Câu 9. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm. Người
ta đã chọn mốc thời gian là lúc vật có
A. tọa độ +2 cm và đang đi theo chiều dương.
B. tọa độ -2 cm và đang đi theo chiều dương.
C. tọa độ +2 cm và đang đi theo chiều âm.
D. t...
Khóa hc PEN
I (Nhóm N3) môn Vt lí
HOCMAI.VN
Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn các khóa PEN-C và PEN-I (Nhóm N3) ti Hocmai.vn để sn sàng chinh phc kì thi THPTQG 2016 !
Câu 1: Sóng đin t
A. sóng lan truyn trong các môi trường đàn hi.
B. sóng đin trường và t trường dao động cùng pha, cùng tn s, phương vuông góc vi nhau mi
thi đim.
C. sóng có hai thành phn đin trường và t trường dao động cùng phương, cùng tn s.
D. sóng có năng lượng t l vi bình phương tn s.
Câu 2: Trong thí nghim giao thoa ánh sáng vi khe I-âng, khong cách gia hai ln a, khong cách t
màn quan sát đến hai khe D. Bước sóng ánh sáng trong chân không λ. Khi thc hin giao thoa trong
cht lng có chiết sut n, khong vân i là
A.
n D
a
λ
B.
a
nD
λ
C.
aD
n
λ
D.
D
na
Câu 3:
Tính ch
t gi
ng nhau gi
a tia R
ơ
nghen và tia t
ngo
i là
A. đề
u b
l
ch trong
đ
i
n tr
ườ
ng
B.
làm phát quang m
t s
ch
t
C. đề
u b
l
ch trong t
tr
ườ
ng
D.
b
h
p th
b
i th
y tinh và n
ướ
c
Câu 4:
Con l
c lò xo n
m ngang dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
i chi
u dài lò xo bi
ế
n thiên t
52 cm
đế
n 64 cm. Th
i
gian ng
n nh
t chi
u dài xo t
ă
ng t
64 cm
đế
n 61 cm 0,3 s.Th
i gian ng
n nh
t chi
u dài xo t
ă
ng t
55 cm
đế
n 58 cm là
A.
0,3 s
B.
0,15 s
C.
0,45s
D.
0,6 s
Câu 5.
Trong dao
độ
ng
đ
i
u hòa, khi gia t
c c
a v
t
đ
ang có giá tr
âm và
độ
l
n
đ
ang t
ă
ng thì
A.
V
n t
c d
ươ
ng
B.
v
n t
c và gia t
c cùng chi
u
C.
l
c kéo v
sinh công d
ươ
ng
D.
li
độ
c
a v
t âm.
Câu 6.
M
t m
ch
đ
i
n xoay chi
u theo th
t
g
m t
đ
i
n
đ
i
n dung C,
đ
i
n tr
thu
n R cu
n y
thu
n c
m có
độ
t
c
m thay
đổ
i
đượ
c. Thay
đổ
i L = L
0
thì u
RC
vuông pha so v
i u. Sau
đ
ó gi
m L thì
A.
U
L
gi
m r
i t
ă
ng
B.
U
L
t
ă
ng r
i gi
m
C.
U
C
t
ă
ng r
i gi
m
D.
U
R
gi
m r
i t
ă
ng
Câu 7.
Đặ
t m
t
đ
i
n áp xoay chi
u u = U
0
cos(
ω
t +
φ
) V vào hai
đầ
u m
t
đ
o
n m
ch
đ
i
n g
m cu
n c
m
thu
n L, t
đ
i
n C
đ
i
n tr
thu
n R m
c n
i ti
ế
p. Ban
đầ
u m
ch có tính dung kháng. Cách nào sau
đ
ây có
th
làm cho m
ch x
y ra hi
n t
ượ
ng c
ng h
ưở
ng
đ
i
n?
A.
T
ă
ng
ω
B.
Gi
m L
C.
T
ă
ng R
D.
Gi
m C
Câu 8.
Con lc xo dao động điu hòa, khi tăng khi lượng ca vt lên 4 ln thì tn s dao động ca
vt.
A. gim đi 2 ln. B. gim đi 4 ln. C. tăng lên 2 ln. D. tăng lên 4 ln.
Câu 9.
Mt vt dao động điu hòa theo phương ngang vi phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm. Người
ta đã chn mc thi gian là lúc vt có
A. ta độ +2 cm và đang đi theo chiu dương. B. ta độ -2 cm và đang đi theo chiu dương.
C. ta độ +2 cm và đang đi theo chiu âm. D. ta độ -2 cm và đang đi theo chiu âm.
Câu 10:
T
i m
t n
ơ
i xác
đị
nh, chu kì dao
độ
ng
đ
i
u hòa c
a con l
c
đơ
n t
l
thu
n v
i
A.
c
ă
n b
c hai chi
u dài con l
c.
B.
chi
u dài con l
c.
C.
c
ă
n b
c hai gia t
c tr
ng tr
ườ
ng.
D.
gia t
c tr
ng tr
ườ
ng.
Câu 11:
C
ườ
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch không phân nhánh d
ng
ti
π
100cos22=
(A). C
ườ
ng
độ
dòng
đ
i
n hi
u d
ng trong m
ch là:
A
. I = 4 A.
B.
I = 2,83 A.
C.
I = 2 A.
D.
I = 1,41 A.
Câu 12:
Sóng d
c
không
truy
n
đượ
c trong
A.
chân không.
B.
n
ướ
c.
C.
kim lo
i.
D.
không khí.
Câu 13:
Trong sóng d
ng, kho
ng cách gi
a nút và b
ng liên ti
ế
p nhau b
ng?
A.
m
t b
ướ
c sóng.
B.
n
a b
ướ
c sóng.
C.
hai b
ướ
c sóng.
D.
M
t ph
n t
ư
b
ướ
c sóng.
KHAI BÚT XUÂN BÍNH THÂN 2016 – HOCMAI.VN
Môn VT LÍ – Thi gian làm bài: 30 phút
Th
ầy Đặng Việt H
ùng [ĐVH]
Bài tập vật lý luyện thi đại học - Trang 2
Bài tập vật lý luyện thi đại học - Người đăng: tranthihongbich1012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập vật lý luyện thi đại học 9 10 251