Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về câu gián tiếp

Được đăng lên bởi Thu Huyền
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 2 lần
bài tập viết lại câu gián tiếp dựa theo cấu trúc sẵn
Bài tập về câu gián tiếp
* Chuyn các u sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp.
1. “ I went to see him yesterday”, she said.
She said……………………………….........................................................................………
2. “ I don’t want to meet him again”, she said
She said………………..……....................................................................…………………….
3. “ Can you swim?”, he asked me.
He asked me…………………..................................................................………………….
4. He explained, I didn’t break the vase”.
He expained…………………....................................................................…………………….
5. My mother said, “ I am cooking now”.
My mother said…………….......................................................…………………...…………
6. “ What time does John get up?”, he asked me.
He wanted to
know………….........................................................…………………………….
7. “ I like this book”, he said
He said……………….........................................................…………………………………
8. “How beautiful she is!”.
He exclaimed................................................................……………………………………..
9. “Have you ever seen that film?”, he asked me
He asked me…………………………................................................................……………
10. “ I went to Do Son last week”, she said
She said…………………………........................................................................……………...
11. “I never eat meat”, he explained
He explained ……………….……........................................................……………………
12. “ I’ll never gat married,” Tom says
Tom says……………………........................................................………………………….
13. “If I were you, I would kept silent”, he said
He said………………................................................................…………………………
14. “ The children had better go to bed early”, said Tom
Tom said…………….....................................................................……………………….
Bài tập về câu gián tiếp - Trang 2
Bài tập về câu gián tiếp - Người đăng: Thu Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập về câu gián tiếp 9 10 528