Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN

Được đăng lên bởi 65465464643132
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN
Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc  = 0,1cos(2t + /4) ( rad ).
Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ
lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó?
A. 11 lần. B. 21 lần. C. 20 lần. D. 22 lần.
Giải:
v max
2
Trong một chu kì dao động có 4 lần v =
tại vị trí
1
3
0
4
4
Wđ = W-----> Wt = Wtmax tức là lúc li độ
 max 3
A
2
=±
O
M0
2

Chu kì của con lắc đơn đã cho T =
= 1 (s)
1
4
t = 5,25 (s) = 5T + T
 max 2
2
Khi t = 0 : 0 = 0,1cos(/4) =
; vật chuyển động theo chiều âm về VTCB
 max 3
2
Sau 5 chu kì vật trở lại vị trí ban đầu, sau T/4 tiếp vật chưa qua được vị trí  = Do đó: Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, con lắc có độ lớn
vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó 20 lần. Chọn đáp án C
Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài

l

= 64cm và khối lượng m = 100g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí
2
cân bằng một góc 60 rồi thả nhẹ cho dao động. Sau 20 chu kì thì biên độ góc chỉ còn là 3 0. Lấy g =
=
10m/s2. Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc 6 0 thì phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng
lượng có công suất trung bình là
A. 0,77mW.
B. 0,082mW.
C. 17mW.
D. 0,077mW.
Giải:
0 = 60 = 0,1047rad.
Cơ năng ban đầu W0 = mgl(1-cos0) = 2mglsin2

0
2

 mgl


 02
2

2

 02
8

2
2
Cơ năng sau t = 20T: W = mgl(1-cos) = 2mglsin2
 mgl
=mgl
2
2
0 0
3 02
2 8
8
Độ giảm cơ năng sau 20 chu kì: W = mgl(
) = mgl
= 2,63.10-3 J

l
g

0,64
2

T = 2π
= 2π
= 1,6 (s)
Công suất trung bình cần cung cấp để con lắc dao động duy trì với biên độ góc là 60
W 2,63.10  3

0,082 .10  3
20T
32
WTB =
W = 0,082mW. Chọn đáp án B
T 2  s 
Câu 3. Mét con l¾c ®ång hå ®îc coi nh mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng
; vËt nÆng cã khèi
0


5
m 1  kg 
0
lîng
. Biªn ®é gãc dao ®éng lóc ®Çu lµ
. Do chÞu t¸c dông cña mét lùc c¶n kh«ng ®æi
FC 0,011  N 
  s
nªn nã chØ dao ®éng ®îc mét thêi gian
råi dõng l¹i. Ngêi ta dïng mét pin cã suÊt
3 V 
®iÖn ®éng
®iÖn trë trong kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó bæ sung n¨ng lîng cho con l¾c víi hiÖu suÊt 25%. Pin
Q0 10 4  C 
cã ®iÖn lîng ban ®Çu
. Hái ®ång hå ch¹y ®îc thêi gian bao l©u th× l¹i ph¶i thay pin?
Giải: Gọi  là độ giảm biên độ góc mỗi lầ qua vị trí cân bằng  = 0 - 
Cơ năng ban đầu của con lắc đơn
 02
2
T 2g
mgl 0
0,993
2
2
4 2
W0 = mgl(1-cos0) = mgl,2sin2
Với l =
(m)
2
2
 
mgl 0
2
Độ giảm cơ năng sau nửa chu kỳ: W =
2 Fc
 02   2
0,00245
mgl
mg
2
=
W = Fc (0 + )l...
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN
Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc = 0,1cos(2 t + /4) ( rad ).
Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ
lớn vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó?
A. 11 lần. B. 21 lần. C. 20 lần. D. 22 lần.
Giải:
Trong một chu kì dao động có 4 lần v =
2
max
v
tại vị trí
W
đ
=
4
1
W-----> W
t
=
4
3
W
tmax
tức là lúc li độ
= ±
2
3
max
Chu kì của con lắc đơn đã cho T =
2
= 1 (s)
t = 5,25 (s) = 5T +
4
1
T
Khi t = 0 :
0
= 0,1cos( /4) =
2
2
max
; vật chuyển động theo chiều âm về VTCB
Sau 5 chu kì vật trở lại vị trí ban đầu, sau T/4 tiếp vật chưa qua được vị trí = -
2
3
max
Do đó: Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, con lắc có độ lớn
vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại của nó 20 lần. Chọn đáp án C
Câu 2: Một con lắc đơn chiều dài
l
= 64cm khối lượng m = 100g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí
cân bằng một góc 6
0
rồi thả nhẹ cho dao động. Sau 20 chu kì thì biên độ góc chỉ còn là 3
0
. Lấy g =
2
=
10m/s
2
. Đcon lắc dao động duy trì với biên độ góc 6
0
thì phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng
lượng có công suất trung bình là
A. 0,77mW. B. 0,082mW. C. 17mW. D. 0,077mW.
Giải:
0
= 6
0
= 0,1047rad.
Cơ năng ban đầu W
0
= mgl(1-cos
0
) = 2mglsin
2
2
0
mgl
2
2
0
Cơ năng sau t = 20T: W = mgl(1-cos ) = 2mglsin
2
2
mgl
2
2
=mgl
8
2
0
Độ giảm cơ năng sau 20 chu kì: W = mgl(
2
2
0
-
8
2
0
) = mgl
8
3
2
0
= 2,63.10
-3
J
0
O M
0
A
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN - Người đăng: 65465464643132
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN 9 10 879