Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ

Được đăng lên bởi daitopya1
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ
Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Điện áp hai đầu
các đoạn mạch chứa L,R và R,C lần lượt có biểu thức: u LR = 150sos(100t + /3) (V);
u RC =
50 6 sos(100t - /12) (V). Cho R = 25 . Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng: A. 3

(A). B. 3 2 (A) .

C.

3 2
(A). D. 3,3 (A
2

Giải:
Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ ta có


5
 MON =  ( ) 
3
12
12
MN = UL + UC
OM = URL = 75 2 (V)
ON = U RC = 50 3 (V)
Áp dụng ĐL cosin cho tam giác OMN:

UL

M

R

O

UR
N
UCR

5
 118 (V)
12
UR2 = ULR2 – UL2 = URC2 – UC2 -----> UL2 – UC2 = ULR2 – URC2 = 3750
(UL + UC )(UL - UC ) = 3750-----> UL + UC = 3750/118 = 32 (V)
Ta có hệ phương trình
UL - UC =118 (V)
UL + UC = 32 (V)
MN = UL + UC =

2
2
U RL
 U RC
 2.U RLU RC cos

2
Suy ra UL = 75 (V) -----> UR = U RL
 U L2  75 2 = 75 (V)
Do đó I = U R/R = 3 (A). Chọn đáp án A
Câu 2. Đặt một đện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ
điện C có điện dung thay đổi. Khi C = C1 điện áp hiệu dụng trên các phần tử U R = 40V, UL = 40V, UC =
70V.Khi C = C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là U’C = 50 2 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là:
A. 25 2 (V).
B. 25 (V).
C. 25 3 (V).
D. 50 (V).
Giải: Khi C = C1 UR = UL ----> ZL = R

Điện áp đặt vào hai đầu mạch; U =
Khi C = C2 ------> U’ R = U’ L
U=

U R2  (U L  U C ) 2 = 50 (V)

U ' 2R (U ' L U C 2 ) 2 = 50 (V)-----> U’ R = 25 2 (V). Chọn đáp án A

1
(H) và tụ điện C. Cho
4
biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 90cos(t + /6) (V). Khi  = 1 thì cường độ dòng điện chạy qua
mạch i = 2 cos(240t - /12) (A); t tính bằng giây. Cho tần số góc  thay đổi đến giá trị mà trong mạch có giá
trị cộng hưởng dòng điện, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lúc đó là:
A. uC = 45 2 cos(100t - /3) (V);
B. uC = 45 2 cos(120t - /3) (V);
C uC = 60cos(100t - /3) (V);
D. u C = 60cos(120t - /3) (V);
Câu 3. Cho mạch điên xoay chiều gồm 3 phần thử nối tiếp: Điện trở R; cuộn cảm L =

Giải:
Từ biểu thức của i khi  = 1 ta có 1 = 240π
1
ZL1 = 240π
= 60 
4
Góc lệch pha giữa u và i :  = u - i =

6

 (


12

)


4

-----> tan = 1
U 45



R = ZL1 – ZC1 ; Z1 =

2 45 2 

I
1
2
Z1 = R + (ZL – ZC) = 2R ----> R = 45 
R = ZL1 – ZC1 ---> ZC1 = ZL1 – R = 15 
1
1
1
1
ZC1 =
----> C...
I TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIU HAY VÀ KHÓ
Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch L, R, C mắc ni tiếp theo thứ tự đó. Điện áp hai đầu
các đoạn mạch chứa L,R và R,C lần lượt có biu thc: u
LR
= 150sos(100t + /3) (V); u
RC
=
50
6
sos(100t - /12) (V). Cho R = 25 . Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dng bằng: A. 3
(A). B. 3
2
(A) . C.
2
23
(A). D. 3,3 (A
Giải:
Vẽ giản đồ véc tơ như hình vẽ ta
MON =
12
5
)
12
(
3
MN = U
L
+ U
C
OM = U
RL
= 75
2
(V)
ON = U
RC
= 50
3
(V)
Áp dụng ĐL cosin cho tam giác OMN:
MN = U
L
+ U
C
=
12
5
cos.2
22
RCRLRCRL
UUUU
118 (V)
U
R
2
= U
LR
2
U
L
2
= U
RC
2
U
C
2
-
----> U
L
2
U
C
2
= U
LR
2
U
RC
2
= 3750
(U
L
+ U
C
)(U
L
- U
C
) = 3750-----> U
L
+ U
C
= 3750/118 = 32 (V)
Ta có hệ phương trình
U
L
- U
C
=118 (V)
U
L
+ U
C
= 32 (V)
Suy ra U
L
= 75 (V) -----> U
R
=
222
75
LRL
UU
= 75 (V)
Do đó I = U
R
/R = 3 (A). Chọn đáp án A
Câu 2. Đặt một đện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ
điện C có đin dung thay đổi. Khi C = C
1
điện áp hiu dụng trên các phần t U
R
= 40V, U
L
= 40V, U
C
=
70V.Khi C = C
2
điện áp hiu dụng hai đầu tụ là U’
C
= 50
2
V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là:
A. 25
2
(V). B. 25 (V). C. 25
3
(V). D. 50 (V).
Giải: Khi C = C
1
U
R
= U
L
----> Z
L
= R
Điện áp đặt vào hai đầu mạch; U =
22
)(
CLR
UUU
= 50 (V)
Khi C = C
2
------> U’
R
= U
L
U =
2
2
2
)'('
CLR
UUU
= 50 (V)-----> U’
R
= 25
2
(V). Chọn đáp án A
Câu 3. Cho mạch điên xoay chiều gồm 3 phần thử nối tiếp: Điện trở R; cun cm L =
4
1
(H) và tụ điện C. Cho
biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 90cos(t + /6) (V). Khi =
1
thì cường độ dòng điện chạy qua
mạch i =
2
cos(240t - /12) (A); t tính bằng giây. Cho tần s góc thay đi đến giá trị mà trong mạch có g
trị cộng hưởng dòng điện, hiệu điện thế giữa hai bn tụ điện lúc đó là:
A. u
C
= 45
2
cos(100t - /3) (V); B. u
C
= 45
2
cos(120t - /3) (V);
C u
C
= 60cos(100t - /3) (V); D. u
C
= 60cos(120t - /3) (V);
Giải:
Từ biểu thc của i khi =
1
ta có
1
= 240π
Z
L1
= 24
4
1
= 60
Góc lệch pha giữa u và i : =
u
-
i
=
4
)
12
(
6
-----> tan = 1
O
U
R
N
U
CR
U
L
R
M
http://www.hocmaivn.com/
http://www.hocmaivn.com/
http://www.hocmaivn.com/
http://www.hocmaivn.com/
BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ - Người đăng: daitopya1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ 9 10 350